„Tu, žmogus, nors ir numirk“...

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Iš gy­dy­to­jų pa­gal­bos ir rū­pes­čio be­si­ti­kin­tys gy­ven­to­jai to su­lau­kia ne vi­suo­met. Skun­džia­ma­si dėl įžei­di­nė­ji­mų, o pri­rei­kus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, ji esą ne­pa­sie­kia­ma. Vi­diš­kiuo­se gy­ve­nan­ti S. Ut­ki­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog ne­se­niai va­ka­re iš dar­bo grį­žęs vy­ras skun­dė­si la­bai pra­stai be­si­jau­čian­tis.

Tu­rė­jo 39 laips­nius tem­pe­ra­tū­ros, ku­ri ne­kri­to per vi­są nak­tį.

Žmo­gus ne­be­no­rė­jo dels­ti, to­dėl nu­spren­dė iš pat ry­to kreip­tis į me­di­kus. Ka­dan­gi jų šei­mos gy­dy­to­jas J. Ša­ka­lys tą­dien dir­bo tik po pie­tų, vi­diš­kie­tis at­vy­ko į Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro po­li­kli­ni­ką.

„Vy­ras pats at­va­žia­vo į Uk­mer­gės po­li­kli­ni­ką, pra­sto­vė­jo re­gist­ra­tū­ro­je ei­lė­je, jam da­vė kor­te­lę pas gy­dy­to­ją G. Zai­kaus­kie­nę. Pra­lau­kė ir prie jos ka­bi­ne­to, o kai nu­ė­jo, gy­dy­to­ja pa­reiš­kė, kad „Ša­ka­lio li­go­nių ne­pri­imi­nė­ja“... Ir nie­kuo jam ne­pa­dė­jo. Par­va­žia­vo na­mo ir da­bar gu­li su 40 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra...“ – pa­sa­ko­jo S. Ut­ki­nie­nė.

Ne­be pir­mą kar­tą  

Sa­ko to­kio me­di­kų el­ge­sio ne­su­vo­kian­ti. „Vy­ras dir­ban­tis, mo­ka vi­sus svei­ka­tos mo­kes­čius, o at­ėjęs gy­dy­tis, nes blo­ga, ko­ja – su­ti­nus, rau­do­na, vos ne iš­va­ro­mas. Juk ne gir­tas krei­pė­si... Iš­ra­šy­tų re­cep­tą, duo­tų sku­bią pa­gal­bą, bet net ne­pri­ėmė. Kaip tuo­met gy­dy­to­jai nu­si­lenk­ti rei­kia, kad pri­im­tų?“ – ap­mau­do ne­slė­pė ji.

Tvir­ti­na su ne­ma­lo­niu šios me­di­kės el­ge­siu su­si­du­rian­ti ne­be pir­mą sy­kį. Esą bu­vo įžeis­tas ir jos sū­nus, kai lan­kė­si dėl me­di­ci­ni­nės pa­žy­mos. Skai­ty­to­jos tei­gi­mu, fak­tas apie iš gy­dy­to­jos tą­syk iš­girs­tą „ko čia žiū­ri akis iš­ver­tęs“ – ne iš pirš­to lauž­tas. 

Tuo me­tu sa­vo šei­mos gy­dy­to­jui J. Ša­ka­liui mo­te­ris sa­ko esan­ti la­bai dė­kin­ga: „Nu­ei­si ka­da – vi­sa­da pri­ims, kad ir po dar­bo, pa­dės, o jei rei­kia – nu­siųs, nu­kreips. Jau­nas žmo­gus – ir toks rū­pes­tin­gas, ge­ras gy­dy­to­jas.“

Pa­ta­ria nepri­si­šne­kė­ti

Uk­mer­gės PSPC va­do­vė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė ste­bė­jo­si, kuo šiuo me­tu atos­to­gau­jan­čiai įstai­gos po­li­kli­ni­kos ve­dė­jai Gra­ži­nai Zai­kaus­kie­nei ga­lė­jo „ne­įtik­ti“ pa­cien­tas. „Sun­ku da­bar pa­sa­ky­ti, ko­dėl jo ne­pri­ėmė. Gal­būt, jei žmo­gaus dak­ta­ras ir­gi dir­bo tą die­ną, pa­gal­vo­jo, kad ga­lė­tų pa­lauk­ti iki dvy­lik­tos... Bet jei tik­rai tu­rė­jo 39 laips­nius tem­pe­ra­tū­ros, tu­rė­jo pri­im­ti, pa­žiū­rė­ti, pa­ma­tuo­ti“, – sa­ko svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.

Ji ne­tin­ka­mais va­di­na gy­ven­to­jos mi­nė­tus po­li­kli­ni­kos ve­dė­jos ko­men­ta­rus. Dar­buo­to­jams pa­ta­rian­ti „neš­ne­kė­ti, ko ne­rei­kia, kad lie­žu­vis ne­tap­tų pa­čių prie­šu“. 

Ko­le­gų dėl ne­ma­lo­naus el­ge­sio ne­tei­si­na, ta­čiau ma­no, jog pri­si­de­da ir per­si­dir­bi­mas, nuo­var­gis: „Va­sa­rą gy­dy­to­jai per­krau­ti, nes yra atos­to­gau­jan­čių. Be to, ruo­šian­tis dieg­ti elek­tro­ni­nę svei­ka­tos sis­te­mą, vyks­ta mo­ky­mai – dar­buo­to­jams po ke­lis kar­tus ten­ka va­ži­nė­ti į Vil­nių.“ 

Pik­ti­na tvar­ka

Nu­si­vy­lu­si me­di­kų dar­bu li­ko ir uk­mer­giš­kė A. Kri­nic­kie­nė, pa­pa­sa­ko­ju­si sa­vo is­to­ri­ją. Vė­lų va­ka­rą jai pa­si­da­rę ne­ge­ra, ėmė dur­ti šir­dį.

„Iš­gė­riau la­šų nuo šir­dies, tab­le­tę nuo krau­jo spau­di­mo – ne­pra­ėjo. Pa­si­skam­bi­nau į grei­tą­ją – da­bar gi su Vil­nium jun­gia, pa­klau­siau, ką da­ry­ti. Lie­pė iš­ger­ti dar vais­tų, o aš pa­si­len­kus jau ir kvė­puot ne­be­ga­liu... La­bai su­si­jau­di­nau, ne­be­su­pra­tau, ką man sa­ko... Jei ne­bū­tų toks gąs­di­nan­tis skaus­mas, grei­to­sios juk ne­kvies­čiau“, – pik­ti­no­si skai­ty­to­ja. 

Ta­čiau nie­kas, anot jos, ne­va­žia­vo, tad pa­skam­bi­nu­si į Uk­mer­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių. Jai pa­siū­lę „kaip nors at­va­žiuo­ti pa­čiai“. Mo­te­ris iš­si­kvie­tė tak­si, nu­vy­ko į li­go­ni­nę. „Pri­ėmi­me pa­ma­ta­vo spau­di­mą – dau­giau kaip du šim­tai. Ir grei­ta­jai ne­rei­kia to­kiu at­ve­ju va­žiuo­ti? Pa­ti mirš­tan­ti tu­riu sku­bė­ti į li­go­ni­nę... Kam ta­da ta grei­to­ji iš­vis rei­ka­lin­ga. Tu, žmo­gus, nors ir nu­mirk – vis tiek nie­kas ne­at­va­žiuos“, – lie­jo nuos­kau­dą uk­mer­giš­kė.

Ji pei­kė grei­to­sios pa­gal­bos kvie­ti­mo per Ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą Vil­niu­je tvar­ką. „Anks­tes­nė sis­te­ma, kai skam­bin­da­vai tie­sio­giai, bent vei­kė ge­rai. O da­bar­ti­nę rei­kia keis­ti“, – ma­no skai­ty­to­ja. 

Ne vis­kas sklan­du

Pa­gal nau­ją tvar­ką pa­gal­bos tar­ny­bas ben­druo­ju te­le­fo­nu 112 kvie­čia­mės nuo 2012-ųjų. Nuo ta­da šia tvar­ka va­do­vau­ja­si ir Uk­mer­gės PSPC Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­rius. Cen­tro va­do­vė J. Ga­liaus­kie­nė pri­pa­žįs­ta, jog skun­dų bū­ta, nes ne vis­kas, jos tei­gi­mu, šio­je sis­te­mo­je sklan­du.

„Tu­ri ir pliu­sų, bet ne iki ga­lo vis­kas su­de­rin­ta, – pa­ste­bi ji. – Ben­dra­ja­me pa­gal­bos cen­tre aiš­ki­na­ma­si, ko­dėl žmo­gui rei­kia grei­to­sios, to­dėl iš­sa­miai vis­ko klau­si­nė­ja. O gal dis­pe­če­ris ma­to, kad vi­si eki­pa­žai už­im­ti – gal­būt pa­na­šiai bu­vo ir uk­mer­giš­kės at­ve­ju. Tuo­met ban­do kaž­ką pa­re­ko­men­duo­ti žmo­gui, jei ne taip sku­bu.“ 

Sa­ko, jog taip pat skun­džia­ma­si dėl to, kad sun­kiai su­jun­gia su BPC, rei­kia il­gai lauk­ti, o at­si­lie­pus per daug klau­si­nė­ja­ma. „Ta­čiau vis­kas da­bar – per Vil­nių, mes lie­kam tik vyk­dy­to­jai. Kur dis­pe­če­riai lie­pia – ten mū­sų grei­to­ji ir vyks­ta. Jie kom­piu­te­ry­je ma­to, ar mū­siš­kiai už­im­ti, ar lais­vi – be dis­pe­če­rių nu­ro­dy­mo ne­ga­li iš­va­žiuot“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. 

Taip pat at­krei­pė dė­me­sį į skam­bin­to­jų ap­tar­na­vi­mo pa­gal pir­mu­mą tvar­ką, ku­ria ir­gi pik­ti­na­si gy­ven­to­jai. Pa­skam­bi­nus rei­kė­tų lauk­ti, kad ir – il­giau, nes pa­dė­jus ra­ge­lį ir krei­pian­tis an­trą sy­kį, skam­bu­tis „nu­krin­ta“ į skam­bi­nan­čių­jų ei­lės ga­lą. 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # Paulius 2020-06-27 20:31
Del daktares Zaikauskienes tikra tiesa,pats pries keleta metu turejau problemu su ja. As manau kad jei zmogus nemoka bendrauti su pacientais,jei jai viskas uzkliuna,kaip ir ne vieta tokioj vietoj dirbt. Cia juk darbas su zmonemis,kiekviena diena. . .
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų