Jaunimo sveikatos būklė baugina

Gedimino Nemunaičio nuotr. Įvairiomis ligomis serga ir vis daugiau jaunų žmonių. Gedimino Nemunaičio nuotr. Įvairiomis ligomis serga ir vis daugiau jaunų žmonių.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Svei­kas ir iš­ma­nus Uk­mer­gės jau­ni­mas“, ra­jo­ne die­gia­mas jau­ni­mui pa­lan­kių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų (JPSPP) tei­ki­mo mo­de­lis. Ši­taip ban­do­ma spręs­ti svei­ka­tos su­tri­ki­mų, ly­tiš­kai plin­tan­čių li­gų, sa­vi­žu­dy­bių, ki­tas pro­ble­mas.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ra­sos Ku­me­tai­tie­nės, to­kio pro­jek­to po­rei­kį lė­mė jau­ni­mo si­tu­a­ci­ja. Mi­nė­tos jau­ni­mo pro­ble­mos spręs­ti­nos ne tik mū­sų, bet ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. 

Nau­ją­jį pa­slau­gų tei­ki­mo mo­de­lį su­kū­rė Vil­niu­je esan­ti UAB Svei­ka­tos eko­no­mi­kos cen­tras. Part­ne­riai šio­je veik­lo­je – Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tras, VšĮ Ro­kiš­kio pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras ir Ro­kiš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

Iš ga­li­my­be teik­ti pa­raiš­kas pa­si­nau­do­ju­sių sa­vi­val­dy­bių fi­nan­suo­ta de­šimt, tarp jų – ir Uk­mer­gė. Skir­ta be­veik 86 000 eu­rų, pro­jek­tas 100 proc. fi­nan­suo­ja­mas Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo lė­šo­mis. Jį mū­sų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įgy­ven­di­na kar­tu su sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru, VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tru bei Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“.

Ku­me­tai­tie­nė pa­sa­ko­jo, jog pro­jek­tas skir­tas 14–29 m. am­žiaus jau­ni­mui, ku­ris mū­sų ra­jo­ne su­da­ro 18 proc. vi­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ren­gian­tis teik­ti pa­slau­gas, su­kur­tas JPSPP mo­de­lio die­gi­mo val­dy­mo ko­mi­te­tas. Jau­ni­mui pa­lan­kių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo ko­or­di­na­ci­nio cen­tro funk­ci­jos at­lie­ka­mos sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re, įdar­bin­tos JPSPP ko­or­di­na­to­rė ir psi­cho­lo­gė.

At­si­žvel­giant į jau­ni­mo si­tu­a­ci­ją, iš­skir­tos ke­lios sri­tys, kur pre­ven­ci­nis dar­bas rei­ka­lin­giau­sias. Tai – psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų var­to­ji­mo nei­gia­mo po­vei­kio svei­ka­tai ma­ži­ni­mas, taip pat – svei­ka­tos su­tri­ki­mų dėl ant­svo­rio ir nu­tu­ki­mo, sa­vi­žu­dy­bių ir sa­vi­ža­los nei­gia­mo po­vei­kio bei ly­tiš­kai plin­tan­čių li­gų ir ne­pla­nuo­to nėš­tu­mo nei­gia­mo po­vei­kio svei­ka­tai ma­ži­ni­mas.

Bus ben­dra­dar­biau­ja­ma su svei­ka­tos prie­žiū­ros, švie­ti­mo, so­cia­li­nės ap­sau­gos, ki­to­mis įstai­go­mis, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu. Jau­ni­mo pro­ble­mas pro­jek­to vyk­dy­to­jai ban­dys spręs­ti su­si­ti­ki­muo­se mo­kyk­lo­se, jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­to­se, pa­si­tel­kiant so­cia­li­nius dar­buo­to­jus.

Pa­šne­ko­vė pa­žy­mi, jog svar­bi pa­gal­ba kai­me gy­ve­nan­čiam jau­ni­mui. Tuo tiks­lu ra­jo­no se­niū­ni­jo­se bus plė­to­ja­mos mo­bi­lios pa­slau­gos. Už pro­jek­to lė­šas ke­ti­na­ma įsi­gy­ti pa­la­pi­nių, bal­dų mo­bi­lioms pa­slau­goms, įvai­rių mo­ko­mų­jų prie­mo­nių, to­kių kaip pir­mo­sios pa­gal­bos ma­ne­ke­nas, nėš­tu­mo įsi­jau­ti­mo si­mu­lia­to­rius pa­aug­liams, kū­di­kio si­mu­lia­to­rius, prie­mo­nių al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­kų, rū­ky­mo pre­ven­ci­jai.

„Šiuo me­tu vyk­do­mi vie­šie­ji pir­ki­mai – ne tik prie­mo­nių, bet ir mo­ky­mų, ku­riuo­se da­ly­vaus pro­jek­to veik­lo­mis su­in­te­re­suo­ti įstai­gų, ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai“, – sa­kė R. Ku­me­tai­tie­nė. 

Taip pat nu­ma­to­ma įreng­ti ne­mo­ka­mų tre­ni­ruok­lių aikš­te­lę Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro kie­me.

Pro­jek­to me­tu bus or­ga­ni­zuo­ja­mi jau­ni­mui skir­ti ren­gi­niai, šven­tės, pa­skai­tos, siū­lo­ma kū­ry­bi­nių ir ki­to­kių veik­lų bib­lio­te­ko­je, po­li­kli­ni­ko­je. Į veik­las ti­ki­ma­si įtrauk­ti ir tė­vus.

„Ku­ria­mas ir por­ta­las jau­ni­mui, ku­ria­me ga­lės ras­ti ak­tu­a­lios in­for­ma­ci­jos, dis­ku­tuo­ti fo­ru­muo­se, nes gal­būt ne vi­so­mis te­mo­mis no­ri­si kal­bė­ti vie­šai“, – sa­kė ji.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja skel­bia, jog Lie­tu­vos 14–29 m. žmo­nių svei­ka­ta, pa­ly­gin­ti su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, yra pras­ta. Pas mus di­džiau­sias sa­vi­žu­dy­bių skai­čius, di­de­lis mir­tin­gu­mas nuo iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių, pa­dau­gė­jo virš­svo­rį tu­rin­čių 15 m. am­žiaus vai­kų. Dau­giau nei pu­sė 15 m. am­žiaus vai­kų yra var­to­ję al­ko­ho­lį, apie 30 proc. rū­ko, di­de­lis pa­aug­lių nėš­tu­mų skai­čius. Ši am­žiaus gru­pė pa­si­žy­mi di­de­liais psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mais.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų