Jaunimo sveikatos būklė baugina

Jaunimo sveikatos būklė baugina / Gedimino Nemunaičio nuotr. Įvairiomis ligomis serga ir vis daugiau jaunų žmonių.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Svei­kas ir iš­ma­nus Uk­mer­gės jau­ni­mas“, ra­jo­ne die­gia­mas jau­ni­mui pa­lan­kių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų (JPSPP) tei­ki­mo mo­de­lis. Ši­taip ban­do­ma spręs­ti svei­ka­tos su­tri­ki­mų, ly­tiš­kai plin­tan­čių li­gų, sa­vi­žu­dy­bių, ki­tas pro­ble­mas.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ra­sos Ku­me­tai­tie­nės, to­kio pro­jek­to po­rei­kį lė­mė jau­ni­mo si­tu­a­ci­ja. Mi­nė­tos jau­ni­mo pro­ble­mos spręs­ti­nos ne tik mū­sų, bet ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. 

Nau­ją­jį pa­slau­gų tei­ki­mo mo­de­lį su­kū­rė Vil­niu­je esan­ti UAB Svei­ka­tos eko­no­mi­kos cen­tras. Part­ne­riai šio­je veik­lo­je – Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tras, VšĮ Ro­kiš­kio pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras ir Ro­kiš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

Iš ga­li­my­be teik­ti pa­raiš­kas pa­si­nau­do­ju­sių sa­vi­val­dy­bių fi­nan­suo­ta de­šimt, tarp jų – ir Uk­mer­gė. Skir­ta be­veik 86 000 eu­rų, pro­jek­tas 100 proc. fi­nan­suo­ja­mas Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo lė­šo­mis. Jį mū­sų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įgy­ven­di­na kar­tu su sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru, VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tru bei Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“.

Ku­me­tai­tie­nė pa­sa­ko­jo, jog pro­jek­tas skir­tas 14–29 m. am­žiaus jau­ni­mui, ku­ris mū­sų ra­jo­ne su­da­ro 18 proc. vi­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ren­gian­tis teik­ti pa­slau­gas, su­kur­tas JPSPP mo­de­lio die­gi­mo val­dy­mo ko­mi­te­tas. Jau­ni­mui pa­lan­kių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo ko­or­di­na­ci­nio cen­tro funk­ci­jos at­lie­ka­mos sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re, įdar­bin­tos JPSPP ko­or­di­na­to­rė ir psi­cho­lo­gė.

At­si­žvel­giant į jau­ni­mo si­tu­a­ci­ją, iš­skir­tos ke­lios sri­tys, kur pre­ven­ci­nis dar­bas rei­ka­lin­giau­sias. Tai – psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų var­to­ji­mo nei­gia­mo po­vei­kio svei­ka­tai ma­ži­ni­mas, taip pat – svei­ka­tos su­tri­ki­mų dėl ant­svo­rio ir nu­tu­ki­mo, sa­vi­žu­dy­bių ir sa­vi­ža­los nei­gia­mo po­vei­kio bei ly­tiš­kai plin­tan­čių li­gų ir ne­pla­nuo­to nėš­tu­mo nei­gia­mo po­vei­kio svei­ka­tai ma­ži­ni­mas.

Bus ben­dra­dar­biau­ja­ma su svei­ka­tos prie­žiū­ros, švie­ti­mo, so­cia­li­nės ap­sau­gos, ki­to­mis įstai­go­mis, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu. Jau­ni­mo pro­ble­mas pro­jek­to vyk­dy­to­jai ban­dys spręs­ti su­si­ti­ki­muo­se mo­kyk­lo­se, jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­to­se, pa­si­tel­kiant so­cia­li­nius dar­buo­to­jus.

Pa­šne­ko­vė pa­žy­mi, jog svar­bi pa­gal­ba kai­me gy­ve­nan­čiam jau­ni­mui. Tuo tiks­lu ra­jo­no se­niū­ni­jo­se bus plė­to­ja­mos mo­bi­lios pa­slau­gos. Už pro­jek­to lė­šas ke­ti­na­ma įsi­gy­ti pa­la­pi­nių, bal­dų mo­bi­lioms pa­slau­goms, įvai­rių mo­ko­mų­jų prie­mo­nių, to­kių kaip pir­mo­sios pa­gal­bos ma­ne­ke­nas, nėš­tu­mo įsi­jau­ti­mo si­mu­lia­to­rius pa­aug­liams, kū­di­kio si­mu­lia­to­rius, prie­mo­nių al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­kų, rū­ky­mo pre­ven­ci­jai.

„Šiuo me­tu vyk­do­mi vie­šie­ji pir­ki­mai – ne tik prie­mo­nių, bet ir mo­ky­mų, ku­riuo­se da­ly­vaus pro­jek­to veik­lo­mis su­in­te­re­suo­ti įstai­gų, ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai“, – sa­kė R. Ku­me­tai­tie­nė. 

Taip pat nu­ma­to­ma įreng­ti ne­mo­ka­mų tre­ni­ruok­lių aikš­te­lę Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro kie­me.

Pro­jek­to me­tu bus or­ga­ni­zuo­ja­mi jau­ni­mui skir­ti ren­gi­niai, šven­tės, pa­skai­tos, siū­lo­ma kū­ry­bi­nių ir ki­to­kių veik­lų bib­lio­te­ko­je, po­li­kli­ni­ko­je. Į veik­las ti­ki­ma­si įtrauk­ti ir tė­vus.

„Ku­ria­mas ir por­ta­las jau­ni­mui, ku­ria­me ga­lės ras­ti ak­tu­a­lios in­for­ma­ci­jos, dis­ku­tuo­ti fo­ru­muo­se, nes gal­būt ne vi­so­mis te­mo­mis no­ri­si kal­bė­ti vie­šai“, – sa­kė ji.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja skel­bia, jog Lie­tu­vos 14–29 m. žmo­nių svei­ka­ta, pa­ly­gin­ti su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, yra pras­ta. Pas mus di­džiau­sias sa­vi­žu­dy­bių skai­čius, di­de­lis mir­tin­gu­mas nuo iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių, pa­dau­gė­jo virš­svo­rį tu­rin­čių 15 m. am­žiaus vai­kų. Dau­giau nei pu­sė 15 m. am­žiaus vai­kų yra var­to­ję al­ko­ho­lį, apie 30 proc. rū­ko, di­de­lis pa­aug­lių nėš­tu­mų skai­čius. Ši am­žiaus gru­pė pa­si­žy­mi di­de­liais psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mais.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *