Sutriko vaiko regėjimas? Priežastys gali slėptis tėvų elgesyje

Sigita KRIAUČIŪNIENĖ Sigita KRIAUČIŪNIENĖ

Tai ki­toks po­žiū­ris nei įpras­ta. Gy­dy­to­jai of­tal­mo­lo­gai daž­nai sa­ko, kad re­gė­ji­mo ano­ma­li­jos pa­vel­di­mos, ne­iš­ven­gia­mos se­nat­vė­je, kad su­tri­kus re­gė­ji­mui bū­ti­na vi­sa­da ne­šio­ti aki­nius, kai juos pa­ski­ria gy­dy­to­jas.

Žmo­nės gąs­di­na­mi, ne­va ne­ne­šio­jant aki­nių jų re­gė­ji­mas dar la­biau silps. Ma­no nuo­sta­bai, da­bar su­tin­ku daug kū­di­kių su aki­niais. Dar sė­dė­ti ne­mo­kan­čiam vai­kui iš­ra­šo­mi aki­niai...

Pa­ben­dra­vu­si su akių gy­dy­to­jais su­pra­tau, koks di­de­lis skir­tu­mas yra tarp ofi­cia­laus moks­lo po­zi­ci­jos ban­dant gy­dy­ti mi­nė­tus re­gė­ji­mo su­tri­ki­mus ir me­to­dų, lei­džian­čių na­tū­ra­liais bū­dais stip­rin­ti ir at­sta­ty­ti nor­ma­lų re­gė­ji­mą, fi­lo­so­fi­jos.

Ofi­cia­li me­di­ci­na sa­ko: jei vys­to­si trum­pa­re­gys­tė, bū­ti­na dė­tis ko­rek­ci­nius aki­nius, ki­tu at­ve­ju trum­pa­re­gys­tė pro­gre­suos. Jei po kiek lai­ko ji vis tiek pro­gre­suo­ja, bū­ti­na dė­tis stip­res­nius ko­rek­ci­nius aki­nius. Ir taip be pa­bai­gos, kol at­eis 40 m. am­žius, kai re­gė­ji­mo ano­ma­li­jos kryps­ta to­lia­re­gys­tės link ar­ba kol akies obuo­lys įgaus tai­syk­lin­gą for­mą (ten­ka gir­dė­ti iš gy­dy­to­jų, kad vai­kui au­gant ir vys­tan­tis, ypač pa­aug­lys­tės me­tu, akies obuo­lys įgau­na ne­tai­syk­lin­gas for­mas, to­dėl silps­ta re­gė­ji­mas).

Na­tū­ra­lių re­gė­ji­mo at­sta­ty­mo ir stip­ri­ni­mo me­to­dų au­to­riai sa­ko vi­siš­kai ką ki­ta: trum­pa­re­gys­tė pro­gre­suo­ti nu­sto­ja vien tik pa­dė­jus aki­nius į ša­lį, ne­ne­šio­jant jų. O pra­dė­jus da­ry­ti psi­chi­ką ir re­gė­ji­mo me­cha­niz­mą at­pa­lai­duo­jan­čias pra­ty­bas re­gė­ji­mą ga­li­ma vi­siš­kai at­sta­ty­ti ar­ba pa­ge­rin­ti. Tas pats su to­lia­re­gys­te, as­tig­ma­tiz­mu ir žvai­ru­mu.

Po dve­jų me­tų pa­tir­ties or­ga­ni­zuo­jant re­gė­ji­mo at­sta­ty­mo ir stip­ri­ni­mo sto­vyk­las ga­liu drą­siai teig­ti, kad dau­ge­lį re­gė­ji­mo su­tri­ki­mų: trum­pa­re­gys­tę, to­lia­re­gys­tę, žvai­ru­mą, as­tig­ma­tiz­mą ga­li­ma pa­nai­kin­ti ar­ba su­ma­žin­ti šių funk­ci­nių re­gė­ji­mo su­tri­ki­mų laips­nį na­tū­ra­liais bū­dais, be aki­nių.

Vos per sa­vai­tę pa­sie­kia­ma pui­kų  re­zul­ta­tų, ku­rie, be abe­jo, – la­bai in­di­vi­du­a­lūs. Vie­nam žvai­ru­mas ga­li ding­ti per ke­tu­rias die­nas, ki­tam ir mė­ne­sių ne­už­teks. Vis­kas pri­klau­so nuo žmo­gaus no­ro, kan­try­bės, ti­kė­ji­mo, nuo to, kiek il­gai bu­vo ne­šio­ti aki­niai, nuo fi­zi­nės svei­ka­tos būk­lės.

Of­tal­mo­lo­gas V. H. Beit­sas, vie­nas žy­miau­sių na­tū­ra­laus re­gė­ji­mo at­sta­ty­mo me­to­do au­to­rių pa­sau­ly­je, sa­kė, kad jei žmo­gus su­ge­bė­tų at­si­pa­lai­duo­ti per 5 mi­nu­tes, jo re­gė­ji­mas at­si­sta­ty­tų per tas pa­čias 5 mi­nu­tes. To­dėl vai­kams re­gė­ji­mą at­sta­ty­ti daug leng­viau. Jie, skir­tin­gai nei su­au­gu­sie­ji, ne­tu­ri tiek daug ne­tei­sin­gų nuo­sta­tų, ste­re­o­ti­pų ir kom­plek­sų, truk­dan­čių at­si­pa­lai­duo­ti.

Vai­kų re­gė­ji­mo su­tri­ki­mų ša­li­ni­mas na­tū­ra­liais bū­dais tė­vams yra ge­ra ži­nia. Anot V. Beit­so, vai­kų, kaip ir su­au­gu­sių­jų, re­gė­ji­mas su­trin­ka dėl nuo­lat pa­ti­ria­mos įtam­pos. Jos šal­ti­niai vi­siems la­bai skir­tin­gi. Ta­čiau pir­miau­siai jie yra šei­mo­je. Man per dve­jus me­tus sto­vyk­lo­se te­ko su­tik­ti šiuos:

ma­mos pa­ti­ria­mas per­var­gi­mas, no­ras grei­čiau iš­trūk­ti iš na­mų, siek­ti kar­je­ros per­si­duo­da vai­kui. Vai­kas jau­čia ma­mos pri­ori­te­tus, sie­kius, cha­o­są min­ty­se, iš­gy­ve­na kar­tu su ja ne­sau­gu­mo jaus­mą, bai­mes;

per di­de­lis rū­pes­tis, ne­lei­džian­tis vai­kui at­skleis­ti sa­vo esy­bės;

se­sės ar­ba bro­lio at­si­ra­di­mas šei­mo­je. Vy­res­nis vai­kas ne­be­jau­čia tė­vų mei­lės, ši­lu­mos, sau­gu­mo;

tė­vų sky­ry­bos – vie­na daž­niau­sių prie­žas­čių, su­ke­lian­čių vai­kų, ypač ber­niu­kų, re­gė­ji­mo su­tri­ki­mus;

per­dė­tas tė­vų mušt­ras tvar­kai ir dis­cip­li­nai, per di­de­lė el­ge­sio kon­tro­lė;

vai­ko pri­gim­čiai prieš­ta­rau­jan­ti tvar­ka ir dis­cip­li­na mo­kyk­lo­je: sė­dė­ti, ty­lė­ti, dirb­ti, klau­sy­ti, vie­šai de­monst­ruo­ti įver­ti­ni­mui sa­vo ži­nias.

Kad ir koks re­gė­ji­mo su­tri­ki­mas jū­sų vai­kui, tam yra prie­žas­tis. Ir ji ne šian­dien at­si­ra­do, o tvy­ro ke­le­rius me­tus šei­mo­je. Jei lei­si­te kri­tiš­kiau įver­tin­ti sa­vo, kaip tė­vų, el­ge­sį, nuo­sta­tas, gal­būt ra­si­te ir iš­ei­tį. Ti­kė­ti­na, kad tai pa­keis ne tik vai­ko, bet ir jū­sų pa­čių gy­ve­ni­mą.

Si­gi­ta KRIAUČIŪNIENĖ

Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­tė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+4 # Okulistas 2016-01-19 11:02
Skaitant situos marazmus atsiminiau trumpa filmuka:
https://www.youtube.com/watch?v=YJtzzL8xrsE
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų