Mano namai – ir tavo namai

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų cen¬tro di¬rek¬to¬rė Sigita Bakanauskienė. Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų cen¬tro di¬rek¬to¬rė Sigita Bakanauskienė.

2015 me­tais Lie­tu­vo­je 99 li­ku­sius be tė­vų glo­bos vai­kus įvai­ki­no 89 su­tuok­ti­nių po­ros ir 3 ne­su­si­tuo­kę as­me­nys. Kiek­vie­na no­rin­ti įvai­kin­ti šei­ma tu­ri baig­ti bū­si­mų įvai­kin­to­jų (glo­bė­jų) (GIMK) kur­sus.

Vyks­tant ak­ty­vioms per­tvar­koms so­cia­li­nia­me gy­ve­ni­me, at­si­ran­da vis nau­ji iš­šū­kiai. Šian­die­nos te­ma – GIMK pro­gra­ma, skir­ta glo­bė­jų ir įtė­vių ren­gi­mui. Tai an­gliš­kas ter­mi­nas, ku­ris reiš­kia tė­vų in­for­ma­ci­jos, to­bu­li­ni­mo­si ir mo­ky­mo šal­ti­nius. Nuo 2008 m. pa­gal šią pro­gra­mą, pri­tai­ky­tą Lie­tu­vai, pra­dė­tos ruoš­ti no­rin­čios glo­bo­ti ar įvai­kin­ti šei­mos.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė ir šio cen­tro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Aud­ro­nė Ja­sio­nie­nė bai­gė mo­ky­mus, ku­riuos or­ga­ni­za­vo Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba, ir iš­mo­ko šią pro­gra­mą tai­ky­ti sa­vo dar­be, įgi­jo li­cen­ci­jas ir pra­dė­jo veik­lą mū­sų mies­te. Iki šiol šias pa­slau­gas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pir­ko iš ki­tų ra­jo­nų.

Kuo­met šei­ma nu­spren­džia, kad sa­vo na­mų ši­lu­ma ga­li da­lin­tis su li­ki­mo nu­skriaus­tu, ji ku­ria įvai­rius at­ei­ties pla­nus. Ir jie la­bai daž­nai bū­na tik per­spek­ty­vūs ir ne­šan­tys džiaugs­mą. Apie pa­si­kei­tu­sio gy­ve­ni­mo mįs­les ir iš­ban­dy­mus tie­siog ne­gal­vo­ja­ma. Bū­tent apie įtė­vių lū­kes­čius, ge­bė­ji­mus, sa­vęs ir li­ku­sio be tė­vų glo­bos vai­ko pa­ži­ni­mą, auk­lė­ji­mą, jo pa­tir­tį, iš­gy­ve­ni­mus bei po­rei­kius kal­ba­ma mo­ky­mų vi­soms pa­si­ry­žu­sioms įvai­kin­ti ir įvai­ki­nu­sioms šei­moms ar as­me­nims me­tu.

Šių me­tų ko­vo mė­ne­sį Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre pra­dė­ti mo­ky­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja 7 šei­mos. Kad ga­lė­tų mo­ky­muo­se da­ly­vau­ti, su šei­mo­mis pir­miau­sia su­si­pa­ži­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus Vai­ko tei­sių ap­sau­gos po­sky­rio dar­buo­to­jai. Jie pa­tik­ri­no, ar šie žmo­nės yra pa­si­ren­gę vai­kų glo­bos ar įvai­ki­ni­mo mi­si­jai.

Svar­bu ži­no­ti, kad bai­gus mo­ky­mus, šei­mos na­riai gau­na pa­žy­mė­ji­mus, bet ne­įsi­pa­rei­go­ja tuo­jau pat tap­ti glo­bė­jais ar įtė­viais. Pa­žy­mė­ji­mas ga­lio­ja ne­ri­bo­tą lai­ką. O įgy­tos ži­nios ska­ti­na pri­im­ti at­sa­kin­gus spren­di­mus.

Lie­tu­vo­je yra la­bai gra­žių pa­vyz­džių, kai šei­mos iš ta­me pa­čia­me ra­jo­ne esan­čių vai­kų glo­bos na­mų įvai­ki­na ar ima glo­bo­ti vai­kus, tuo pa­čiu na­tū­ra­liai spren­džia­ma to­kių na­mų per­tvar­kos pro­ble­ma.

Mū­sų mies­te taip pat yra Vai­kų glo­bos na­mai. Čia au­gan­tys ma­žy­liai vi­sa­da lau­kia, gal ir į jų sie­las pa­si­bels pa­si­ren­gę bū­ti įtė­viais ar glo­bė­jais ge­ra­šir­džiai žmo­nės.

Tė­vų ir vai­kų ry­šys – pats stip­riau­sias že­mė­je. Jei­gu, at­si­ti­kus ne­lai­mei, vai­kai lie­ka vie­ni, jie pra­ran­da mei­lę, ap­sau­gą ir ra­my­bę. Di­džiau­sia do­va­na to­kiems vai­kams yra šei­mos, ku­rios pra­ėju­sios mo­ky­mus, pa­si­ren­gu­sios vi­sa­pu­siš­kai at­ei­na į vai­kų na­mus, pa­ima už ran­kos ma­žy­lį ir jam pa­sa­ko: „Ma­no na­mai te­gul nuo šiol tam­pa ir ta­vo na­mais“.

Kon­tak­tai: Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus Vai­ko tei­sių ap­sau­gos po­sky­rio ve­dė­ja Re­da Liu­bo­mirs­kie­nė, (8 340) 60341, el. p. r.liu­bo­mirs­kie­ne@uk­mer­ge.lt.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė, (8 340) 63561, el. p. s.ba­ka­naus­kie­ne@uk­mer­ge.lt.

Li­na SUKACKIENĖ

Užs. Nr. 361

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų