Investiciniai projektai klampina į skolas

Šiuo me­tu ban­kams sa­vi­val­dy­bė sko­lin­ga dau­giau kaip 24 mi­li­jo­nus li­tų. Ta­čiau tai ne­stab­do ra­jo­no val­di­nin­kų dar gi­liau klimp­ti į sko­las – pla­nuo­ja­ma im­ti dar vie­ną il­ga­lai­kę pa­sko­lą. Ji bū­tų skir­ta in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

03-22-4_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prisidėdama prie Europos Sąjungos finansuojamų projektų, savivaldybė priversta skolintis.

Nors in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai di­dži­ą­ja da­li­mi fi­nan­suo­ja­mi iš eu­ro­pi­nių šal­ti­nių ar vals­ty­bės lė­šų, tam tik­ra da­li­mi tu­ri pri­si­dė­ti ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė.

Čia ir su­si­da­ro si­tu­a­ci­ja kaip ta­me už­bur­ta­me ra­te – kuo dau­giau pro­jek­tų pa­de­da įgy­ven­din­ti eu­ro­pi­nės pro­gra­mos, tuo pla­čiau ki­še­nę tu­ri at­ver­ti ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė.

Nu­ma­ty­ta sko­lin­tis iš ban­ko 5 mln. 222 tūkst. li­tų. Šiuos sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mus dar tu­ri pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad pa­sko­lą im­ti įpa­rei­go­ja tie in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, ku­rie nu­ma­ty­ti sa­vi­val­dy­bės šių me­tų biu­dže­te. Šį do­ku­men­tą va­sa­rį pa­tvir­ti­no ta­ry­ba.

In­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams sa­vi­val­dy­bė sko­li­na­si jau pen­ke­tą me­tų.

Ka­dan­gi pa­sko­los yra il­ga­lai­kės, per me­tus ne­grą­ži­na­mos, per pen­kme­tį „pri­kap­sė­jo“ so­li­di su­ma.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė ban­kams dar yra ne­grą­ži­nu­si 24 mln. li­tų. Šie­met pla­nuo­ja­ma iš vi­so pa­im­ti iš ban­kų 6 mln. li­tų kre­di­tą, o grą­žin­ti 3 mln. Tai­gi sko­la per me­tus ūg­te­lės 3 mln.

Pa­sko­los in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams grąži­na­mos iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

 

Di­džiau­sios be­so­tės – gat­vės

 

Ta­ry­bai lei­dus im­ti pa­sko­lą, di­džiau­sią jos da­lį „su­val­gy­tų“ Uk­mer­gės mies­to gat­vių, ša­li­gat­vių, pės­čių­jų ta­kų re­konst­ruk­ci­ja. Prie šių dar­bų sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo pri­si­dė­ti 2 mln. 860 tūkst. li­tų.

Del­tu­vos mies­te­lio gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mas pa­rei­ka­laus 500 tūkst., Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms – 400 tūkst. li­tų.

Prie tęs­ti­nio van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros plėt­ros Uk­mer­gės ra­jo­ne pro­jek­to sa­vi­val­dy­bė pri­si­dės 290 tūkst., mies­to vie­šo­sios tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mui sa­vi­val­dy­bės da­lis – 202 tūkst. li­tų.

Ba­le­lių uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cen­tro plėt­rai skolintis įsipareigota 113, Rečionių universalaus daugiafunkcio centro plėtrai – 148 tūkst. litų.

VšĮ Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­sta­to ir ener­ge­ti­nių sis­te­mų mo­der­ni­za­vi­mas sa­vi­val­dy­bei kai­nuos apie 111 tūkst. litų.

Prie Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sų val­dy­mo ir ap­skai­tos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos die­gi­mo ir do­ku­men­tų val­dy­mo sis­te­mos mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­to rei­kia pri­si­dė­ti 100 tūkst. li­tų.

 

Įsta­ty­mas lei­džia

 

Jei pa­sko­los ėmi­mui pri­tars ta­ry­ba, kre­di­tuo­jan­tis ban­kas bus pa­rink­tas Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka – pa­skel­bus vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Taip ten­den­cin­gai di­din­ti sko­las sa­vi­val­dy­bei ran­kas at­ri­ša ša­lies įsta­ty­mi­nė ba­zė. Ga­li­mas sko­los dy­dis tie­sio­giai pri­klau­so nuo me­ti­nio biu­dže­to pa­ja­mų.

Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tos biu­dže­to pa­ja­mos – 90 mln. 63 tūkst. li­tų.

Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bės sko­la ne­ga­li vir­šy­ti 75 proc. pa­tvir­tin­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų.

Me­ti­nio sa­vi­val­dy­bės sko­li­ni­mo­si su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 20 proc. sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų. Sa­vi­val­dy­bės, ku­rių sko­la su­da­ro dau­giau kaip 45 proc. biu­dže­to pa­ja­mų, ga­li sko­lin­tis tik pro­jek­tams, fi­nan­suo­ja­miems iš ES ir ki­tos tarp­tau­ti­nės pa­ra­mos, įgy­ven­din­ti.

Pa­gal mi­nė­tą įsta­ty­mą ke­ti­nan­čios im­ti pa­sko­lą Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mai ban­kams ne­tu­ri vir­šy­ti 31 mln. 608 tūkst. li­tų.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *