Įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“

Įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“ /

Penk­ta­die­nį „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bran­dos ates­ta­tai įteik­ti 24-osios lai­dos abi­tu­rien­tams. Kar­tu pra­tęs­ta mo­kyk­los tra­di­ci­ja di­plo­mais „Tiks­las ir pras­mė“ bei at­mi­ni­mo do­va­no­mis ap­do­va­no­ti ke­lis iš­skir­ti­nius, ryš­kų pėd­sa­ką mo­kyk­los gy­ve­ni­me pa­li­ku­sius abi­tu­rien­tus.

 

07-17-5_straipsnio_nuotr

Nuotr. Dr. As­ta Kup­čins­kai­tė-Ryk­lie­nė (vi­du­ry­je) ir 2012 m. ap­do­va­no­ji­mo „Tiks­las ir pras­mė“ lai­mė­to­jai.

Šiuos ap­do­va­no­ji­mus įstei­gė Kal­bos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tras, va­do­vau­ja­mas „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los pir­mo­sios lai­dos abi­tu­rien­tės, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rės As­tos Kup­čins­kai­tės-Ryk­lie­nės.

Šie­met ap­do­va­no­ji­mus „Tiks­las ir pras­mė“ pel­nė net ke­tu­ri „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los abi­tu­rien­tai: Ie­va Če­pai­tė, Mig­lė Pa­ške­vi­čiū­tė, Gin­ta­rė Rin­ke­vi­čiū­tė ir Vy­tau­tas Dir­sė. „Šie ke­tu­ri jau­ni žmo­nės ga­vo bran­dos ates­ta­tus su pa­gy­ri­mu, jie vi­sa­da pui­kiai mo­kė­si, da­ly­vau­da­vo įvai­rio­se olim­pia­do­se bei kon­kur­suo­se, pel­ny­da­vo pri­zi­nes vie­tas. Vi­si tu­ri tiks­lą stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­tuo­se“, – sa­kė mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ri­ta Ge­lū­nie­nė.

Ap­do­va­no­ji­mas „Tiks­las ir pras­mė“ bu­vo įsteig­tas 2008 m. kaip pa­ska­ti­ni­mas mo­ki­niams drą­siai siek­ti tiks­lo, ma­ty­ti sa­vo pa­stan­gų, dar­bų pras­mę.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *