Jėgas išbandė pieš srovę

Uk­mer­gės veik­lių ver­sli­nin­kų–va­do­vų klu­bas jau ne pir­mus me­tus Mies­to šven­tei ski­ria sma­gų ren­gi­nį – bai­da­rių var­žy­bas „Prieš sro­vę“.

 

06-08-3_straipsnio_1_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Var­žy­bos bu­vo at­kak­lios.

 

En­tu­zias­tin­gas bai­da­ri­nin­kas Kas­ty­tis Kviet­kaus­kas ta pro­ga da­ly­vius ap­rū­pi­na pa­grin­di­ne įran­ga – ir­klais ir bai­da­rė­mis. Kaip fi­ni­šą pa­siek­ti pir­miems – tai jau pa­čių da­ly­vių rū­pes­tis. Juo­lab, kad nu­ro­dy­tą tra­są įveik­ti ga­li­ma ke­liais bū­dais – ar­ba iš vie­nos, ar­ba iš ki­tos pu­sės aš­tuo­niu­ke api­plau­kiant dvi vie­na ša­lia ki­tos esan­čias sa­las.

Šie­met var­žy­bo­se pa­no­ro da­ly­va­uti pen­kios mū­sų ra­jo­no ko­man­dos: SAGA, AASE, „Kip­ri­dė“, „Uk­ren­ga“, „Stra­di­va­ri­jai“. Ša­lia pės­čių­jų til­to bur­tų ke­liu pa­si­da­li­nę plau­ki­mo part­ne­rius bai­da­ri­nin­kai lei­do­si prieš sro­vę.

„Kip­ri­dės“ ko­man­dai ne­pa­si­se­kė. Per stai­ga puo­lę į bai­da­rę, ją pri­sė­mė van­dens ir ver­tė­si, tad to­les­nė ke­lio­nė bu­vo ne­įma­no­ma. Li­ku­sios ke­tu­rios ko­man­dos sėk­min­gai pa­sie­kė fi­ni­šą.

 

06-08-3_straipsnio_2_nuotr

Grei­čiau­si ba­ida­ri­nin­kai Gy­tis ir Pi­jus.


 

Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus pa­aiš­kė­jo, kad an­tri  nuo­to­lį įvei­kė AASE, tre­ti – „Uk­re­nga“, o grei­čiau­sia šio­se var­žy­bo­se bu­vo ko­man­da SAGA, dis­tan­ci­ją įvei­ku­si vos dau­giau nei per dvi mi­nu­tes.

 

prie_srov_g_nem_ntr_001


 

Nu­ga­lė­to­jų ko­man­dos na­riai Gy­tis ir Pi­jus – gim­na­zis­tai. Vai­ki­nai sa­ko šio­se var­žy­bo­se da­ly­va­vę pa­ra­gin­ti tė­vų, o plauk­ti bai­da­re jiems tik­rai nė­ra nau­jie­na.

 

prie_srov_g_nem_ntr_008


 

Nors oras bu­vo ga­na vė­sus, ir su­šlap­ti tik­rai ne­bu­vo sma­gu, kas­me­ti­nės tra­di­ci­nės var­žy­bos jų da­ly­viams su­tei­kė daug pui­kių emo­ci­jų.

UŽ inf.

 

prie_srov_g_nem_ntr_009


 

prie_srov_g_nem_ntr_010


 

prie_srov_g_nem_ntr_015


 

prie_srov_g_nem_ntr_016

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *