Kad šalčiai netaptų skaudžių gaisrų pranašu

Kaip ro­do pas­ku­ti­nių me­tų gais­rų sta­tis­ti­ka, šal­tai­siais me­tų mė­ne­siais smar­kiai pa­dau­gė­ja gais­rų ir juo­se žūs­tan­čių žmo­nių. Dau­giau­sia to­kių gais­rų ky­la dėl kros­nių, ži­di­nių bei dūm­trau­kių įren­gi­mo ir eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Per pra­ėju­sio se­zo­no šal­tą­jį lai­ko­tar­pį dėl šios prie­žas­ties ki­lo 368 gais­rai, ku­riuo­se žu­vo 11 žmo­nių ir 17 bu­vo trau­muo­ti.

01-31-5_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. At­ša­lus orams žmo­nės dau­giau lai­ko pra­lei­džia na­muo­se, in­ten­sy­viau kū­re­na kros­nis ir ži­di­nius.

Šį šal­tą­jį lai­ko­tar­pį dėl ne­tvar­kin­gų kros­nių ir dūm­trau­kių įren­gi­mo bei jų ne­tei­sin­go eks­plo­a­ta­vi­mo įre­gist­ruo­ti 172 gais­rai, o juo­se ug­nis pa­si­glem­žė 6 žmo­nių gy­vy­bes ir 9 gy­ven­to­jus trau­ma­vo.

Lieps­nos pi­lie­čiams pa­da­ro ir ne­ma­žai nuos­to­lių. Pra­ėju­sią žie­mą ug­nis su­nai­ki­no per 2,8 tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų gy­ve­na­mo­jo plo­to. Šią žie­mą bu­vo su­nai­kin­ta kol kas tik 433 kv. met­rai to­kio gy­ve­na­mo­jo plo­to.

At­ša­lus orams iš­au­ga ir gais­rų ti­ki­my­bė. Žmo­nės dau­giau lai­ko pra­lei­džia na­muo­se, in­ten­sy­viau kū­re­na kros­nis ir ži­di­nius, dau­giau nau­do­ja šil­dy­mo įren­gi­nius, elek­tri­nius bui­ti­nius prie­tai­sus.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas pri­me­na, kad gais­rai na­muo­se, ap­šil­do­muo­se kros­ni­mis, ky­la, kai jos yra per­kai­ti­na­mos, at­si­ran­da ply­šiai ka­mi­nų, ži­di­nių sie­ne­lė­se, pro ku­rias ga­li pra­si­verž­ti ug­nis, taip pat, kai pra­ku­rai nau­do­ja­mi de­ga­lai bei ki­ti grei­tai už­si­lieps­no­jan­tys skys­čiai. Kad iš kros­nies pa­ku­ros iš­kri­tu­sios ža­ri­jos ne­už­deg­tų grin­dų, bū­ti­na prie jų pri­kal­ti skar­dos la­pą ar­ba įreng­ti ne­de­gų pa­grin­dą. Ne­ga­li­ma mal­kų bei ki­tų de­gių me­džia­gų džio­vin­ti bei lai­ky­ti ant kros­nių ar­ba ar­ti jų, pa­lik­ti at­vi­rų pa­ku­ros du­re­lių. Kad ma­žiau už­si­terš­tų ka­mi­nai ar­ba jų įdėk­lai, ge­riau­sia kū­ren­ti sau­so­mis mal­ko­mis. Kai kū­re­na­si kros­nis ar de­ga du­ji­nė vi­ryk­lė, ne­iš­ei­ki­te iš na­mų, ne­pa­ti­kė­ki­te jų prie­žiū­ros ma­ža­me­čiams vai­kams.

Ki­ta ak­tu­a­li pro­ble­ma – pa­tal­pų šil­dy­mas elek­tri­niais prie­tai­sais. Pa­vo­jin­ga į elek­tros tin­klą iš­kart įjung­ti ke­lis to­kius elek­tros prie­tai­sus, nes per­krau­na­ma elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, kais­ta lai­dai, ga­li įvyk­ti trum­pas jun­gi­ma­sis, dėl ko daž­nai taip pat ky­la gais­rai.

Elek­tri­nius šil­dy­mo prie­tai­sus rei­kia sta­ty­ti ant ne­de­gaus pa­vir­šiaus, to­liau nuo užuo­lai­dų bei bal­dų. Ne­pa­li­ki­te ant jų pa­džiau­tų rū­bų, o iš­ei­nant iš na­mų elek­tri­nius šil­dy­mo prie­tai­sus bū­ti­na iš­jung­ti. Kas­met ne­ma­žė­ja gais­rų ir dėl sa­vos ga­my­bos elek­tri­nių šil­dy­mo prie­tai­sų. Dėl šios prie­žas­ties ypač daž­nai de­ga sta­ty­bi­nin­kų va­go­nė­liai, so­do na­me­liai, ga­ra­žai. To­dėl žy­miai sau­giau nau­do­ti ga­myk­li­nius šil­dy­mo prie­tai­sus, ži­no­ma, prieš tai ge­rai su­si­pa­ži­nus su jų eks­plo­a­ta­ci­jos tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mais.

Smar­kiai at­ša­lus, dėl įvai­rių su­tri­ki­mų ga­li už­šal­ti ir van­den­tie­kio vamz­džiai. Ne­re­tai juos gy­ven­to­jai ban­do at­šil­dy­ti at­vi­ra ug­ni­mi – li­ta­vi­mo lem­po­mis, deg­lais. Me­ta­las yra ge­ras ši­lu­mos lai­di­nin­kas, to­dėl stip­riau įkai­tus vamz­džiui, ga­li už­si­deg­ti jį lie­čian­čios me­džia­gos, nors jos bus ir kai­my­ni­nė­je pa­tal­po­je. Vamz­džių šil­dy­mui ge­riau­sia nau­do­ti įkai­tin­tą smė­lį ar­ba, juos ap­vy­nio­jus sku­du­rais, už­pil­ti karš­tu van­de­niu.

Ug­nia­ge­siai taip pat pa­ta­ria nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tų pa­sta­tų nu­va­ly­ti snie­gą, kad jis ne­įlauž­tų sto­gų ir ne­su­kel­tų nau­jų ne­lai­mių. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas pra­šo gy­ven­to­jų už­tik­rin­ti gais­ri­nių au­to­mo­bi­lių pri­va­žia­vi­mą prie pa­sta­tų, van­dens tel­ki­nių, hid­ran­tų, ne­už­sta­ty­ti jų trans­por­to prie­mo­nė­mis. Ne­lau­kiant ne­lai­mės re­ko­men­duo­ja­ma gy­ve­na­mo­se pa­tal­po­se įsi­reng­ti au­to­no­mi­nius dū­mų de­tek­to­rius, ku­rie įspė­tų žmo­nes apie gais­ro pa­vo­jų.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *