Kai mirtis užklumpa svečioje šalyje

Ne­ti­kė­čiau­sio­se vie­to­se žmo­gų už­klu­pu­si mir­tis – di­džiu­lis smū­gis ir iš­ban­dy­mas jo ar­ti­mie­siems. De­ja, ne vi­siems skir­ta die­nas baig­ti sa­vo lo­vo­je. Ne­se­niai skau­di ne­tek­tis už­klu­po vie­no ra­jo­no ūki­nin­ko šei­mą. Šei­mos gal­va į Af­ri­kos vals­ty­bę Ke­ni­ją iš­vy­ko pail­sė­ti. Ta­čiau iš to­li­mo kraš­to at­ėju­si ži­nia ar­ti­mie­siems bu­vo lem­tin­ga – vy­rą iš­ti­ko stai­gi mir­tis.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir civilinės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Jac­kū­nie­nė sa­ko, kad jų sky­riu­je ap­skai­to­mų mir­čių už­sie­ny­je pa­dau­gė­jo. Ši ten­den­ci­ja pa­ste­bi­ma jau ge­rą de­šimt­me­tį.

„Žmo­nės dau­giau mig­ruo­ja, Lie­tu­vos pi­lie­čiai iš­vyks­ta dirb­ti, gy­ven­ti į už­sie­nį. Na­tū­ra­lu, kad vis dau­giau ir mirš­ta sve­čiuo­se kraš­tuo­se“, – sa­ko ji.

Mi­rę už­sie­ny­je mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai yra įtrau­kia­mi į ap­skai­tą sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir civilinės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je.

Per­nai ra­jo­ne re­gist­ruo­ti 725 mir­čių at­ve­jai.

9 uk­mer­giš­kiai mi­rė už­sie­nio ša­ly­se. Nor­ve­gi­jo­je ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je – po 2, Šve­di­jo­je, JAV, Is­pa­ni­jo­je, Ai­ri­jo­je ir Bel­gi­jo­je – po 1 as­me­nį.

Dau­giau­siai mi­ru­sių­ už­sie­ny­je ra­jo­no gy­ven­to­jų bu­vo ap­skai­ty­ta prieš 4–5 me­tus. Dve­jus me­tus iš ei­lės re­gist­ruo­ta po 10 už­sie­ny­je mi­ru­sių žmo­nių.

 

Biu­rok­ra­ti­nių pin­klių nė­ra

 

Pa­sak R. Jac­kū­nie­nės, ir mū­sų pi­lie­čiams mi­rus už­sie­ny­je, ir už­sie­nie­čiams Lie­tu­vo­je ga­lio­ja ta pa­ti tvar­ka. Ją reg­la­men­tuo­ja Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos tai­syk­lės.

Kad Lie­tu­vo­je bū­tų ga­li­ma įtrauk­ti į ap­skai­tą už­sie­ny­je mi­ru­sį as­me­nį, Tei­sės ir civilinės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jams tu­ri bū­ti pa­teik­tas mir­tį pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas.

Pa­kan­ka vie­no už­sie­ny­je iš­duo­to do­ku­men­to, pa­tvir­ti­nan­čio mir­ties at­ve­jį.

Tai ga­li bū­ti eks­per­to pa­tvir­tin­tas me­di­ci­ni­nis mir­ties liu­di­ji­mas, re­gist­rų biu­ro iš­duo­tas mir­ties liu­di­ji­mas ar­ba mir­ties ak­to įra­šas. Jei ran­da­mi mi­ru­sio­ as­mens do­ku­men­tai, juos pa­tar­ti­na pri­dė­ti prie vie­no iš šių mir­tį liu­di­jan­čių raš­tų.

Tik tuo­met ve­lio­nio ar­ti­mie­siems sky­riu­je iš­duo­da­mas Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tis mir­ties liu­di­ji­mas.

Mi­ru­sio as­mens įtrau­ki­mo į ap­skai­tą pa­slau­ga su­tei­kia­ma vel­tui. Tuo tar­pu už už­sie­ny­je vy­ku­sias ap­skai­to­mas san­tuo­kas, iš­tuo­kas, gi­mi­mus rei­ka­lau­ja­mas 21 li­to mo­kes­tis.

 

Kom­pen­suo­ja ne vi­siems

 

Pa­lai­kų par­ve­ži­mą į Lie­tu­vą or­ga­ni­zuo­ja pa­tys ve­lio­nio ar­ti­mie­ji ar jų pa­sam­dy­tos fir­mos.

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bė kom­pen­suo­ja pa­lai­kų par­ve­ži­mo iš už­sie­nio iš­lai­das ne­di­de­les pa­ja­mas gau­nan­tiems as­me­nims.

Šią pa­ra­mą ga­li gau­ti ne vi­sos už­sie­ny­je mi­ru­sių as­me­nų šei­mos, ar­ti­mie­ji. Ji iš­mo­ka­ma tik tuo at­ve­ju, jei jų pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 3 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ra­mos dy­džių – 1050 li­tų per mė­ne­sį vie­nam šei­mos na­riui.

Pa­ten­ki­na­mi tik ar­ti­miau­sių ve­lio­nio gi­mi­nių, šei­mos na­rių – tė­vų, su­tuok­ti­nių, vai­kų, bro­lių ar se­se­rų – pra­šy­mai.

Sa­vi­val­dy­bė pa­raiš­kas pa­tei­ku­siems gy­ven­to­jams, ati­tin­kan­tiems nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus, su­tei­kia ne di­des­nę kaip 7200 li­tų kom­pen­sa­ci­ją.

Per­nai per vi­sus me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė še­šiems as­me­nims sky­rė apie 39 tūks­tan­čius li­tų sa­vi­val­dy­bės pi­lie­čių pa­lai­kų par­ve­ži­mui.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *