Kaimas kryžkelėje

Li­na SUKACKIENĖ

 

Pri­ver­tė pa­mąs­ty­ti pli­ki skai­čiai: Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos 97 pro­cen­tai yra kai­mo vie­to­vės ir jo­se gy­ve­na 33 pro­cen­tai žmo­nių.

Nors pas­ta­ruo­ju me­tu mil­ži­niš­ki pi­ni­gų srau­tai iš ES ir Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­gal įvai­rias pro­gra­mas me­ta­mi į kai­mą, jis vis tiek nyks­ta.

Pa­var­čiu­si dr. Ge­di­mi­no Ku­lie­šio ir Li­nos Pa­rei­gie­nės stu­di­ją „Lie­tu­vos kai­mo rai­dos ten­den­ci­jos“, ra­dau ke­le­tą at­sa­ky­mų į man rū­pi­mus klau­si­mus.

Ko­kio am­žiaus žmo­nių Lie­tu­vo­je šiuo me­tu gy­ve­na dau­giau­sia?

Am­žiaus gru­pė­je iki 19 me­tų – 704 tūkst. (21,4 proc.); nuo 20 iki 59 me­tų – 1882 tūkst. (57,1 proc.); nuo 60 me­tų – 706 tūkst. (21,5 proc.).

Pa­ly­gi­nę šias gy­ven­to­jų gru­pes, ma­to­me ne itin džiu­gi­nan­čias prog­no­zes. Tuo­met na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas, kas ana­li­zuo­ja ir prog­no­zuo­ja ben­dras vys­ty­mo­si ten­den­ci­jas vals­ty­bė­je ir ra­jo­ne.

Pa­si­ro­do, rim­ta Lie­tu­vos kai­mo rai­dos stu­di­ja ir yra tik vie­na at­lik­ta. Jos au­to­riai tei­gia, kad kai­mo gy­ven­to­jų skai­čiaus pro­cen­tas liks pa­sto­vus ir at­ei­nan­čius pen­ke­tą–aš­tuo­ne­tą me­tų.

Tei­gia­mais fak­tais įvar­di­ja­mi pa­tai­sy­ti ar nau­jai nu­ties­ti ke­liai bei tai, kad kai­me žmo­nės nau­do­ja­si in­ter­ne­tu, kai­me ku­ria­si ben­druo­me­nės. Be to, ma­no­ma, kad ūki­nin­kai, kai­me dir­ban­tys žmo­nės pa­ja­mo­mis ne­pa­sieks eu­ro­pie­čių ly­gio, ir to­liau liks ap­leis­tų že­mių.

O ko­kios so­cia­li­nio blo­ko nau­jie­nos? At­sa­ky­mai ga­na pe­si­mis­ti­niai. So­cia­li­nės in­fra­struk­tū­ros kai­me vys­ty­ti ne­ap­si­mo­ka, to­dėl ma­no­ma, kad ji bus kon­cen­truo­ja­ma į ra­jo­nų cen­trus. To­kiu ke­liu šiuo me­tu ei­na pa­žan­gios Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės. Stip­ri­na so­cia­li­nių pa­slau­gų tar­ny­bas ra­jo­nų cen­truo­se, kon­cen­truo­ja lė­šas ir sten­gia­si iš­lai­ky­ti kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus.

Ste­bė­da­ma so­cia­li­nės erd­vės pro­ble­mų spren­di­mą ra­jo­ne, ma­tau prie­šin­gas ten­den­ci­jas. Kai­mo se­niū­ni­jo­se ku­ria­mi ne­per­spek­ty­vūs so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trai, jų veik­la ir fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai nė­ra vie­ši.

Lie­tu­vos kai­mas – vėl kryž­ke­lė­je. Ne­svar­bu, kad ja­me yra daug mies­tie­čių, ant­ram gy­ve­ni­mui pri­kel­tų ir nau­jai pa­sta­ty­tų gra­žių so­dy­bų, dir­ba ne­ma­žai stam­bių ūki­nin­kų. Gra­žius žo­džius ir pro­ble­mas iš­reiš­kę skai­čių kal­ba, su­pran­ta­me aiš­kiai: pro­gre­sas – tik per so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę sau, šei­mai, Tė­vy­nei.

 {jcomments off}

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *