Kalėdinis šeimų futbolo turnyras Šventupėje ir Ukmergėje

Kalėdinis šeimų futbolo turnyras Šventupėje ir Ukmergėje / Šventes pasitiko sportiškai.

Į res­pub­li­ki­nį ka­lė­di­nį šei­mų tur­ny­rą Šven­tu­pė­je ir Uk­mer­gė­je tra­di­ciš­kai kas­met ren­ka­si fut­bo­lą my­lin­čios ir ak­ty­viai lais­va­lai­kį lei­džian­čios šei­mos.

Šie­met no­rą da­ly­vau­ti tur­ny­re pa­reiš­kė 12 šei­mų. Bur­tų ke­liu jos bu­vo su­skirs­ty­tos į ke­tu­ris po­gru­pius.

Fi­na­le dėl tre­čio­sios vie­tos su­si­ti­ko Juo­zai­čiai ir Žel­viai. Re­zul­ta­tu 5:3 per­ga­lę šven­tė Juo­zai­čių šei­ma.

Dėl nu­ga­lė­to­jų tau­rės su­si­ti­ko Ali­šaus­kai ir Bu­ze­vi­čiai. Re­zul­ta­tu 5:3 uk­mer­giš­kių Ali­šaus­kų šei­ma iš­ko­vo­jo nu­ga­lė­to­jų tau­rę.

Šei­moms nu­ga­lė­to­joms bu­vo įteik­tos tau­rės, me­da­liai, di­plo­mai, „Hum­mel“ spor­ti­nė ap­ran­ga. Vi­sos šei­mos da­ly­vės ga­vo pa­grin­di­nių rė­mė­jų do­va­nas.

Ge­riau­sias žai­dė­jas vy­ras ir žai­dė­ja mo­te­ris ga­vo as­me­ni­nius pri­zus. Ap­do­va­no­ji­mus šei­moms įtei­kė Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ra­sa Ra­ge­ly­tė-Krau­ce­vi­čie­nė, Vi­diš­kių se­niū­nas Vir­gi­li­jus Šta­ras.

Tur­ny­re vy­ko lo­te­ri­ja, ku­rio­je šei­mos ir žiū­ro­vai ga­lė­jo lai­mė­ti ver­tin­gus rė­mė­jų pri­zus.

Tra­di­ciš­kai Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas įstei­gė pri­zą ge­riau­sią re­zul­ta­tą pa­sie­ku­siai Uk­mer­gės šei­mos ko­man­dai.

Šį pri­zą ket­vir­tus me­tus iš­ko­vo­ja Ali­šaus­kų šei­ma.

Vi­diš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los įsteig­tas pri­zas ge­riau­siai Vi­diš­kių se­niū­ni­jos šei­mai ati­te­ko Ka­se­liams.

Iš­rink­ti ge­riau­si ko­man­dų žai­dė­jai.

Tarp uk­mer­giš­kių šei­mų: Da­nu­tė Žel­vie­nė ir Rai­mon­das Sta­mu­lis, So­na­ta Va­na­gai­tė ir To­mas Šav­lov­skis.

Tra­di­ciš­kai tur­ny­re ap­do­va­no­tas ir ge­riau­sias Vi­diš­kių se­niū­ni­jos spor­ti­nin­kų de­šim­tu­kas:

Al­gir­das Us­ci­la,

Vik­to­ri­ja Stun­džy­tė,

Emi­li­ja Ka­se­ly­tė,

In­drė Ap­ke­vi­čiū­tė,

Igo­ris Kra­si­nas,

Ka­ro­lis Rin­ke­vi­čius,

Sol­ven­ta Ka­pa­čiaus­kai­tė,

Rim­gau­das Gir­nys,

Dei­vi­das Ge­ze­vi­čius,

Eval­das Ge­ze­vi­čius.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *