Karščiuojančios pacientės nepriėmė

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si laik­raš­čio skai­ty­to­ja ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų dėl pa­cien­tų ap­tar­na­vi­mo po­li­kli­ni­ko­je tvar­kos. Ji pa­pa­sa­ko­jo apie gar­baus am­žiaus ne­įga­lios gi­mi­nai­tės ap­si­lan­ky­mą Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre.

Gy­ven­to­ja į me­di­kus krei­pė­si, su­šlu­ba­vus svei­ka­tai. Smar­kiai su­karš­čia­vu­si ir sun­kiai kvė­puo­ti be­ga­lin­ti mo­te­ris ma­nė ap­sir­gu­si plau­čių už­de­gi­mu.

Re­gist­ra­tū­ro­je ji bu­vo nu­siųs­ta lauk­ti pas gy­dy­to­ją ir per­spė­ta, kad yra la­bai daug žmo­nių. Ta­čiau, anot skam­bi­nu­sio­sios, jo­kių ei­lių li­go­nė ne­ma­čiu­si. Nors ban­džiu­si pri­sip­ra­šy­ti pas gy­dy­to­ją, ši esą lie­pu­si lauk­ti prie ka­bi­ne­to.

Skai­ty­to­jos tei­gi­mu, jos gi­mi­nai­tė vė­liau taip ir ne­bu­vo pa­kvies­ta, nors prie du­rų pra­lau­ku­si net ke­lias va­lan­das. „Li­go­nei – aš­tuo­nias­de­šimt, ji ne­įga­li, vaikš­to su ra­men­tais, sun­ku ju­dė­ti. Grį­žo iš po­li­kli­ni­kos la­bai su­si­ner­vi­nu­si, jo­kios pa­gal­bos ne­su­lau­ku­si. Sa­kė – ge­riau jau pa­čiai žo­ly­tė­mis gy­dy­tis ar­ba mir­ti…“ – ne­slė­pė nuos­kau­dos ji.

Mo­te­riai ne­aiš­ku, ko­dėl gy­dy­to­ja ser­gan­čios se­no­lės ne­pri­ėmė, nors esą bu­vu­si lais­va. Pik­ti­no­si tuo, jog rei­kė­jo tuš­čiai lauk­ti iki pat va­ka­ro, kai tuo me­tu, anot jos, žmo­nių be­veik ne­bu­vę.

Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, jog karš­čiuo­jan­tys pa­cien­tai tu­ri bū­ti pri­ima­mi pir­miau­sia: „Aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra yra in­di­ka­ci­ja pa­šauk­ti žmo­gų pir­miau. Apie ją me­di­kus, pas ku­riuos re­gist­ruo­ja pa­cien­tus, įspė­ja ir re­gist­ra­tū­ros dar­buo­to­jos, kad bū­tų at­leis­ti be ei­lės. Net­gi kol lau­kia, se­su­tė pa­ma­tuo­ja tem­pe­ra­tū­rą.“

Kai pa­cien­tas krei­pia­si į re­gist­ra­tū­rą, jis re­gist­ruo­ja­mas ar­ba pas sa­vo gy­dy­to­ją, ar­ba pas tuo me­tu dir­ban­tį ki­tą me­di­ką. „Žmo­nių vi­sa­da bū­na daug, vi­si dar­buo­to­jai ap­krau­ti, tu­ri li­go­nius su­pla­nuo­tus, bet žmo­nės re­gist­ruo­ja­si – pa­lie­ka­ma vie­tos ir ne­pla­nuo­tiems li­go­niams“, – apie ei­les prie ka­bi­ne­tų pa­sa­ko­jo J. Ga­liaus­kie­nė.

Ta­čiau tai, kad se­no­lė ap­skri­tai ne­pa­te­ko pas gy­dy­to­ją, jai ke­lia nuo­sta­bą. Kaip ir fak­tas, kad ji ga­lė­ju­si pra­lauk­ti ko­ri­do­riu­je li­gi dar­bo pa­bai­gos. „Iš­ei­ti na­mo, ma­ty­ti, kad sė­di, ir pa­lik­ti li­go­nį už du­rų? Kaž­kas čia ne taip…“ – me­di­kė sa­ko ne­ran­dan­ti pa­aiš­ki­ni­mo.

Svars­to, jog re­gist­ruo­da­ma­si mo­čiu­tė gal­būt ne­pra­si­ta­ru­si, jog tu­ri tem­pe­ra­tū­ros, to­dėl ne­bu­vo pri­im­ta iš kar­to. „Dar­buo­to­jai re­gist­ra­tū­ro­je gal ką ne iki ga­lo pa­aiš­ki­no, o gal jos pa­čios ne­su­pra­to… Nes bū­na, kad pa­cien­tai ne­pa­sa­ko vis­ko, ne­no­ri su re­gist­ra­to­rėm šne­kė­ti, tik sku­bi­na – grei­čiau re­gist­ruo­kit ir nie­ko ne­klau­si­nė­kit“, – pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja.

Kad iš­veng­tų nesu­si­pra­ti­mų, pa­cien­tams, at­vy­kus į po­li­kli­ni­kos re­gist­ra­tū­rą, pa­ta­ria iš­sa­miai pa­aiš­kin­ti, ko­kiais ne­ga­la­vi­mais skun­džia­si.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *