Keleivių laukti rekomenduoja taksi stotelėse

Sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė nau­do­ji­mo­si tak­si sto­te­lė­mis tvar­kos ap­ra­šą. Juo va­do­vau­tis tu­ri tak­si au­to­mo­bi­liais ke­lei­vius ve­žan­čios įmo­nės bei vai­ruo­to­jai. Ta­čiau šis do­ku­men­tas tak­sis­tų lais­vės ne­ri­bo­ja – ve­žė­jai ga­li „gau­dy­ti“ ke­lei­vius ir ki­to­se vie­to­se, ku­rio­se ne­drau­džia sto­vė­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Al­gir­das Pe­čiu­lis sa­ko, kad to­kią tvar­ką sa­vi­val­dy­bė­je įpa­rei­go­ja pa­si­tvir­tin­ti su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro įsa­ky­mas. Ja­me tei­gia­ma, kad sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vi­si tak­si ve­žė­jai tu­ri tei­sę nau­do­tis vi­so­mis tak­si sto­te­lė­mis pa­gal sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tą tvar­ką.

Pa­sak A. Pe­čiu­lio, ne kar­tą dis­ku­tuo­ta šia te­ma su ke­lei­vių ve­žė­jais, tak­si įmo­nių va­do­vais, jų de­le­guo­tais as­me­ni­mis.

Uk­mer­gė­je jau įreng­tos trys leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių tak­si sto­vė­ji­mo vie­tos. Ke­lio žen­klais ,,Tak­si sto­te­lė“ pa­žen­klin­tos vie­tos prie au­to­bu­sų sto­ties, pre­ky­bos cen­tro ,,Pi­vo­ni­ja“ ir par­duo­tu­vės ,,Ge­ras sko­nis“.

Dar vie­na vie­ta, ku­rio­je sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ta­rė vai­ruo­to­jams lauk­ti ke­lei­vių, – au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė prie paš­to. Ta­čiau šią vie­tą iš­kri­ti­ka­vo pa­tys tak­sis­tai – ne­va čia pu­sę die­nos ga­li pra­lauk­ti ir nė vie­no klien­to ne­su­lauk­ti.

Įren­giant tak­si sto­te­les, pa­gal ga­li­my­bes bu­vo at­si­žvelg­ta į jų pa­gei­da­vi­mą. Tie­sa, ne vi­si jie yra iš­pil­do­mi.

Pa­vyz­džiui, tak­si vai­ruo­to­jai se­nu įpra­ti­mu ke­lei­vių kar­tais dar lau­kia Vie­nuo­ly­no gat­vė­je. Mat ir jiems, ir ke­lei­viams ak­tu­a­lu, kad tak­si sto­te­lė bū­tų cen­tre, kuo pa­to­ges­nė­je vie­to­je.

„Anks­čiau čia ir bu­vo tak­si sto­te­lė. Ta­čiau ap­lin­ky­bės pa­si­kei­tė – po re­konst­ruk­ci­jos gat­vė tam ne­be­pri­tai­ky­ta. Ji per siau­ra, o ke­lei­vius lai­pi­nan­tys vai­ruo­to­jai tie­siog už­tve­ria ke­lią ki­toms ma­ši­noms“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tas.

Be to, pa­gal siū­lo­mą tvir­tin­ti tvar­ką ve­žė­jai tu­ri už­tik­rin­ti ke­lei­vių, ve­ža­mų tak­si, sau­gu­mą. Šio­je vie­to­je ke­lei­viams ne­sau­gu įlip­ti ir iš­lip­ti, tai­gi apie šios vie­tos pri­tai­ky­mą tak­si sto­te­lei net ne­bu­vo dis­ku­tuo­ta.

Ve­žė­jams dar pa­to­gi pasi­ro­dė se­no­sios au­to­bu­sų sto­ties aikš­te­lė. Ta­čiau ten yra pri­va­ti pre­ky­bos cen­tro sa­vi­nin­kų vie­ta ir sa­vi­val­dy­bė kiš­tis ne­ga­li. Dėl lei­di­mo sto­vė­ti tak­si au­to­mo­bi­liams rei­kė­tų tar­tis su pa­čiais sa­vi­nin­kais.

Tvar­kos ap­ra­še dar nu­ro­do­ma, kad tak­si sto­te­lių įren­gi­mą or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bė, o jas pri­žiū­ri mies­to se­niū­ni­ja.

Vis tik, ma­tyt, la­biau­siai ve­žė­jams pa­tiks tvar­kos ap­ra­šo punk­tas, sa­kan­tis, kad „tak­si ga­li sto­vė­ti ir bet ku­rio­je vie­to­je, jei­gu to ne­drau­džia Ke­lių eis­mo tai­syk­lės.“

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­tas tai­syk­les dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *