Kilniam tikslui aukojo pyragų valgytojai

Vos per vie­ną va­lan­dą kil­niam tiks­lui Uk­mer­gės sa­ma­rie­čiams pa­vy­ko su­rink­ti 456 li­tus. Tiek pi­ni­gų su­au­ko­jo jų py­ra­gų val­gy­ti su­si­rin­kę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai.

Ne­tra­di­ci­nę Py­ra­gų die­ną Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­riaus na­riai su­ren­gė siek­da­mi įgy­ven­din­ti gra­žų su­ma­ny­mą.

 

11-27-2_straipsnio_1_nuotr

Py­ra­gų die­no­je – jau­nie­ji ak­ci­jos da­ly­viai.

 

Šios or­ga­ni­za­ci­jos biu­ro va­do­vė Al­mi­ra Mol­ča­no­va pa­sa­ko­jo, kad pa­grin­di­niai idė­jos ini­cia­to­riai – „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau­nie­ji sa­ma­rie­čiai. Pa­si­ta­rus su jais nu­tar­ta su­ren­gti gra­žią ak­ci­ją – prieš Ka­lė­das ap­lan­ky­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės vai­kų on­ko­he­ma­to­lo­gi­jos cen­tro ma­žuo­sius li­go­niu­kus ir nu­vež­ti jiems lauk­tu­vių.

Lė­šas nu­spręs­ta rink­ti sal­džiu ke­liu – pa­tiems ke­pant py­ra­gus. A. Mol­ča­no­va džiau­gia­si, kad jų idė­ją pa­rė­mė ra­jo­no va­do­vai – lei­do ak­ci­ją su­reng­ti sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je.

 

11-27-2_straipsnio_2_nuotr

Ruošiami gardumynai.


Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­riaus na­rės bei sa­va­no­rės iš vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių „Nykš­tu­kas“ ir „Bu­ra­ti­nas“ iš­ke­pė net 15 pa­čių įvai­riau­sių py­ra­gų su šo­ko­la­du, obuo­liais, kre­mais. Bu­vo net ir mė­sos py­ra­gas. Per vie­ną va­lan­dą sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai bei už­su­kę įstai­gos in­te­re­san­tai už au­ką su­val­gė juos vi­sus. Kiek­vie­nas ga­lė­jo ir au­ko­ti, ir val­gy­ti pa­gal sa­vo ga­li­my­bes.

Grei­tai bu­vo su­skai­čiuo­ta, jog su­rink­ta 456 li­tai ir 20 cen­tų.

Į Vil­niaus vai­kų on­ko­he­ma­to­lo­gi­jos cen­trą Uk­mer­gės sa­ma­rie­čiai ir jau­nie­ji sa­ma­rie­tu­kai vyks gruo­džio 18 die­ną. Šia­me cen­tre šiuo me­tu gy­do­ma dau­giau nei 20 on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių vai­kų. Už su­rink­tas lė­šas uk­mer­giš­kiai jiems veš lauk­tu­vių: sal­du­my­nų, vai­sių, o vai­kai pa­ro­dys sa­vo pro­gra­mė­lę.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *