Komisija nustatė: tarybos narys nusižengė etikai

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys V. Spruo­gis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

V. Spruo­gis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­tė klau­si­mą dėl svei­ka­tos sis­te­mos vie­šų­jų įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mo pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios da­lies nu­sta­ty­mo ir jam pri­ta­rė.

Va­sa­rio 2 die­nos ta­ry­bos po­sė­dy­je jis bal­sa­vo už tai, kad bū­tų pa­tvir­tin­ta svei­ka­tos sis­te­mos vie­šų­jų įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mo pa­sto­vio­ji da­lis. Pri­ėmus šį spren­di­mą, ge­ro­kai pa­di­dė­jo VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo ir jo pa­va­duo­to­jo at­ly­gi­ni­mas.

„Liūd­na, kad tu­ri įsi­kiš­ti Eti­kos ko­mi­si­ja ir pri­min­ti ta­ry­bos na­riams, jog jie yra ly­gūs prieš įsta­ty­mą, kaip ir vi­si mir­tin­gie­ji“, – tei­gia V. Spruo­gio el­ge­sį iš­tir­ti eti­kos sar­gų pa­pra­šęs sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas An­drius Ka­les­ni­kas.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė pa­aiš­ki­no, kad ko­mi­si­ja bal­sų dau­gu­ma nu­spren­dė, jog ta­ry­bos na­rys V. Spruo­gis nu­si­žen­gė Vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mui. „Ši tvar­ka aiš­kiai reg­la­men­tuo­ta, tai­gi mes įžiū­rė­jo­me tar­ny­bi­nės eti­kos pa­žei­di­mą“, – tei­gia ji.

Sa­vo iš­va­das ko­mi­si­ja ža­da pa­skelb­ti ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Tuo tar­pu ta­ry­bos na­rys V. Spruo­gis tei­gia ne­ga­lįs ko­men­tuo­ti šio spren­di­mo, nes Eti­kos ko­mi­si­ja sa­vo iš­va­dų jam iki šiol ne­pa­tei­kė.

„Ma­nęs nei į po­sė­dį nie­kas ne­kvie­tė, nei po po­sė­džio raš­tu pra­ne­šė apie sa­vo iš­va­das. Kai gau­siu ofi­cia­lų eti­kos ko­mi­si­jos na­rių spren­di­mą, tuo­met ir sprę­siu, ką to­liau da­ry­siu“, – į klau­si­mą, ar skųs šį ko­mi­si­jos ver­dik­tą Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, at­sa­kė ta­ry­bos na­rys.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *