Kompensacijų prašo ne tik bedarbiai

Nors šil­dy­mo se­zo­nas pra­si­dės už ge­ro mė­ne­sio, dau­ge­lis uk­mer­giš­kių jau mi­na sa­vi­val­dy­bės slenks­tį dėl kom­pen­sa­ci­jų. Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai prog­no­zuo­ja, kad ky­lan­ti du­jų kai­na iš­au­gins ir pra­šan­čių­jų kom­pen­sa­ci­jų skai­čių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad šie­met ryš­kė­ja nau­ja ten­den­ci­ja – di­dė­jant du­jų kai­nai, su­si­mo­kė­ti už šil­dy­mą bei  karš­tą van­de­nį sun­kiai beiš­ga­li net ir dir­ban­tys žmo­nės. Pa­pras­tai to­kių kom­pen­sa­ci­jų daž­niau­siai sa­vi­val­dy­bės pra­šy­da­vo be­dar­biai.

Per­nai į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mais kom­pen­suo­ti ši­lu­mos ir karš­to bei šal­to van­dens iš­lai­das krei­pė­si 6900 šei­mų – dau­giau nei 10 tūks­tan­čių as­me­nų.

Pa­šal­pos ski­ria­mos iš vals­ty­bės lė­šų. Tai nu­ma­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­čioms šei­moms ir vie­niems gy­ve­nan­tiems as­me­nims įsta­ty­mas.

Šia­me įsta­ty­me aiš­ki­na­ma, kad „ne­pa­si­tu­rin­ti šei­ma ar­ba vie­nas gy­ve­nan­tis as­muo – šei­ma ar­ba vie­nas gy­ve­nan­tis as­muo, ku­rie, įver­ti­nus jų tu­ri­mą tur­tą ir pa­ja­mas, šio įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­ri tei­sę gau­ti pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą“.

Skir­da­mi kom­pen­sa­ci­jas, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį į būs­to plo­tą, šei­mos na­rių skai­čių.

Per­nai Uk­mer­gės ra­jo­ne kom­pen­suo­ti gy­ven­to­jams iš­lai­das cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui pri­rei­kė 1,5 mi­li­jo­no li­tų. Kom­pen­sa­ci­jas ga­vo 2129 šei­mos ar­ba 3534 as­me­nys.

1302 šei­moms, na­mus šil­dan­čioms kie­tu ku­ru, iš­mo­kė­ta 759 tūks­tan­čiai li­tų. Karš­to van­dens kom­pen­sa­ci­joms vals­ty­bės sky­rė apie 200 tūks­tan­čių, šal­to – apie 50 tūks­tan­čių li­tų.

Uk­mer­gės ra­jo­no So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Gin­tau­tė Vil­džiū­nai­tė sa­ko, kad kom­pen­sa­ci­ja dar­bin­go am­žiaus as­me­nims ski­ria­ma trims mė­ne­siams. Pra­ėjus šiam ter­mi­nui su pra­šy­mu rei­kia kreip­tis pa­kar­to­ti­nai. Pen­si­nin­kams kom­pen­sa­ci­jos sky­ri­mo lai­kas per­pus il­ges­nis – še­ši mė­ne­siai.

Ji ma­no, kad šie­met į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mais skir­ti kom­pen­sa­ci­ją su­plūs dau­giau žmo­nių nei pra­ei­tais me­tais: „Nors pra­šan­čių­jų skai­čius ge­ro­kai šok­te­lė­jo jau per­nai, ma­no­me, kad šie­met jų pa­dau­gės.“

Vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė siū­lo ne­sku­bė­ti žmo­nėms ra­šy­ti pra­šy­mus ir ruoš­ti do­ku­men­tus – pra­šy­mai kom­pen­suo­ti šil­dy­mo iš­lai­das bus pri­ima­mi tik pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui.

„Gy­ven­to­jai daž­nai ne­ati­džiai ap­si­skai­čiuo­ja ir kom­pen­sa­ci­jos sky­ri­mo pa­bai­gos ter­mi­ną. Bū­na, kad ji dar pri­klau­so, o jau ei­na su nau­jais pra­šy­mais. Taip ir sa­vo lai­ką gaiš­ta, ir ki­tus gai­ši­na“, – sa­ko G. Vil­džiū­nai­tė.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *