Konkursas dalyvių dėmesio nesulaukė

Sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se vie­šų­jų mies­to erd­vių su­tvar­ky­mui no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti ne­at­si­ra­do. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bal­čiū­nie­nė sa­ko, kad iš­ana­li­za­vus prie­žas­tis, bus ren­gia­mas ki­tas kon­kur­sas.

Uk­mer­gės mies­to Kęs­tu­čio aikš­tės, Drau­gys­tės skve­ro ir Pi­lies par­ko su pri­ei­go­mis at­vi­ro pro­jek­to kon­kur­są sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė bir­že­lio 2 die­ną. Pla­nuo­ta ja­me iš­rink­ti ge­riau­sią pro­jek­tą ir pa­gal jį su­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją.

Pa­siū­ly­mus kon­kur­sui bu­vo ga­li­ma teik­ti tris mė­ne­sius, bet jų ne­su­lauk­ta.

Bal­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad kon­kur­sui kruopš­čiai reng­ta­si. „Tik­rai ne­ma­nau, kad kaž­ko ne­at­li­ko­me, dėl ko kon­kur­sas ne­įvy­ko. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja iš­ana­li­zuos prie­žas­tis“, – tei­gia pa­šne­ko­vė. 21 tie­kė­jas bu­vo už­si­re­gist­ra­vęs, do­mė­jo­si kon­kur­so są­ly­go­mis bei te­ri­to­ri­ja. Ta­čiau do­ku­men­tų ne­pa­tei­kė nė vie­nas.

„Ma­nau, kad kai ku­riems iš jų pa­skam­bin­si­me ir pa­si­tei­rau­si­me, kas lė­mė to­kį jų ap­si­spren­di­mą“, – svars­to A. Bal­čiū­nie­nė.

Jos nuo­mo­ne, tie­kė­jus at­bai­dė di­de­lės nu­ma­ty­tų tvar­ky­ti erd­vių ap­im­tys – 9 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja. Ki­ta prie­žas­tis ga­lė­ju­si bū­ti ir ta, kad kon­kur­sas reng­tas per vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mą. Šios pro­ce­dū­ros yra su­dė­tin­gos.

Ar­ti­miau­siu me­tu ko­mi­si­ja rink­sis į po­sė­dį, ku­rio me­tu bus ap­tar­ta to­les­nė ei­ga.

Jei ma­no­ma, kad tie­kė­jus ga­lė­jo iš­gąs­din­ti ir te­ri­to­ri­jos dy­dis, ar ne­svars­to­ma ga­li­my­bė ją skai­dy­ti, ren­giant ke­lis kon­kur­sus?

„Vie­no ben­dro pro­jek­to vi­soms erd­vėms ne­ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti. Ko­mi­si­jos spren­di­mu, tai ge­riau­sia ga­li­my­bė su­jung­ti šias se­na­mies­čio erd­ves, kad bū­tų iš­lai­ky­tas kom­plek­siš­ku­mas, vie­nin­gas sti­lius“, – pa­aiš­ki­no A. Bal­čiū­nie­nė.

Kęs­tu­čio aikš­tės, Drau­gys­tės skve­ro bei Pi­lies par­ko su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mas bus fi­nan­suo­ja­mas tiks­li­nėms te­ri­to­ri­joms iš ES pa­ra­mos skir­tų lė­šų. Tarp 23 tiks­li­nė­mis te­ri­to­ri­jo­mis įvar­din­tų sa­vi­val­dy­bių – ir Uk­mer­gė. Mū­sų sa­vi­val­dy­bei nu­ma­ty­ta skir­ti 8,6 mln. eu­rų.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *