Konkurso eiga nutrūko dėl teismų

Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas iš­si­rink­ti mies­tą tvar­kan­čią įmo­nę už­stri­go. Iš ke­tu­rių pre­ten­den­tų, įver­ti­nus pa­teik­tus do­ku­men­tus bei kva­li­fi­ka­ci­nius duo­me­nis, sa­vi­val­dy­bei ti­ko tik vie­nas – UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Ta­čiau kib­ti į dar­bus šiai įmo­nei dar anks­to­ka, nes tei­sy­bės du da­ly­viai ieš­ko teis­me.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­se ren­kant mies­to prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­kė­ją, do­ku­men­tus pa­tei­kė ke­tu­rios įmo­nės. Uk­mer­gę gra­žin­ti pa­no­ro vil­niš­kiai UAB „Ši­lė­ja“ bei trys mū­sų ra­jo­no įmo­nės – UAB „Uk­mer­gės ver­smė“, UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ bei šiuo me­tu tai at­lie­kan­ti UAB „Izo­ba­ra“.

Sa­vi­val­dy­bės tre­jų me­tų su­tar­tis su už mies­to prie­žiū­rą at­sa­kin­gu ope­ra­to­riu­mi UAB „Izo­ba­ra“ bai­gė­si ge­gu­žės 1 die­ną. Ta­čiau kol bus iš­rink­tas nau­ja­sis ope­ra­to­rius, ši įmo­nė pa­rei­gų rū­pin­tis mies­to tvar­ka pa­gal su­tar­tį ne­tu­ri ap­leis­ti.

Nors vo­kų plė­ši­mo pro­ce­dū­ra vy­ko ba­lan­džio 18 die­ną, ta­čiau kon­kur­so baig­ti­mi dar ne­kve­pia.

Ta­čiau Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Ger­vins­kie­nė sa­ko, jog nuo įsta­ty­mų reg­la­men­tuo­ja­mų ter­mi­nų ne­nu­kryps­ta­ma – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so ter­mi­nai il­ges­ni. Vien pa­siū­ly­mo pa­tei­ki­mui nuo pa­skel­bi­mo apie kon­kur­są ski­ria­mos 45 die­nos.

Pa­sak ve­dė­jos, ke­lis kar­tus pa­tik­ri­nus ir įver­ti­nus tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­ją bei pa­siū­ly­mus, trys iš ke­tu­rių pa­siū­ly­mų bu­vo at­mes­ti. Ei­lė­je li­ko tik vie­nas pre­ten­den­tas – UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Pa­sak D. Ger­vins­kie­nės, UAB „Ši­lė­ja“ ne­ati­ti­ko kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų dėl spe­cia­lios tech­ni­kos ir deng­tos smė­lio-drus­kos mi­ši­nio aikš­te­lės.

Pa­na­šių pre­ten­zi­jų vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­jo ir ben­dro­vei „Izo­ba­ra“. Ko­mi­si­ja įžvel­gė ir es­mi­nių pa­siū­ly­mo pa­kei­ti­mų, ku­rie ne­ati­ti­ko sa­vi­val­dy­bės rei­ka­la­vi­mų.

UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ do­ku­men­tuo­se ras­ta arit­me­ti­nė klai­da. Po pa­siū­ly­mo iš­tai­sy­ti ją įmo­nė to ne­pa­da­rė.

Su ko­mi­si­jos spren­di­mu ne­su­ti­ko UAB „Ši­lė­ja“ ir UAB „Izo­ba­ra“ ir dėl kon­kur­so re­zul­ta­tų krei­pė­si į teis­mą.

Ka­da pra­si­dės teis­mo pro­ce­sas ir tuo la­biau – ka­da jis baig­sis, spė­lio­ti sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja ne­si­ė­mė.

Pa­si­tei­ra­vus, ko­kių ne­tiks­lu­mų ar pa­žei­di­mų ieš­ko­vas ma­to Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­me, UAB „Izo­ba­ra“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gvi­das Grin­kas sa­kė kol kas nuo ko­men­ta­rų su­si­lai­kan­tis.

„Taip, UAB „Ši­lė­ja“ krei­pė­si į teis­mą dėl Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės vyk­dy­to vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­so. Ma­no­me, kad Uk­mer­gė­je ta­po tra­di­ci­ja pa­žei­di­nė­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir tie­kė­jų ly­gia­tei­siš­ku­mo ir skaid­ru­mo prin­ci­pus“, – pa­aiš­ki­no sa­vo ap­si­spren­di­mą teis­tis su sa­vi­val­dy­be UAB „Ši­lė­ja“ va­do­vas Ri­man­tas Dau­gė­la.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *