Bendruomenės mokėsi susitarti dėl investicijų ir aplinkos

Gedimino Nemunaičio nuotr. Paskaitą vedė Žilvinas Šilėnas. Gedimino Nemunaičio nuotr. Paskaitą vedė Žilvinas Šilėnas.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas Uk­mer­gė­je or­ga­ni­za­vo se­mi­na­rą „Ben­druo­me­nė, in­ves­ti­ci­jos ir ap­lin­ko­sau­ga: kaip ver­tin­ti, da­ly­vau­ti, ko­mu­ni­kuo­ti“.

Apie 30 Uk­mer­gės ir Mo­lė­tų vie­tos ben­druo­me­nių, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų mo­kė­si, kaip tai­kiai su­si­tar­ti dėl ap­lin­kos, ku­rio­je gy­ve­na, kaip ver­tin­ti ga­li­mas in­ves­ti­ci­jas, kaip ben­drau­ti su val­džia, ži­niask­lai­da.

„Įgy­ven­di­nant in­ves­ti­ci­nius, plėt­ros pro­jek­tus svar­bu, kad tar­pu­sa­vy­je sėk­min­gai su­tar­tų in­ves­tuo­to­jai ir gy­ven­to­jai. Daug svar­bių pro­jek­tų ne­įgy­ven­di­na­mi dėl ne­su­si­kal­bė­ji­mo. Svar­bu, kad apie ap­lin­ką kal­bė­tų žmo­nės, ku­rie ten gy­ve­na. Tiek ben­druo­me­nė, tiek in­ves­tuo­to­jai juk tu­ri tą pa­tį tiks­lą – kad gy­ven­ti bū­tų ge­riau. To­dėl rei­kia ak­ty­viai ir ar­gu­men­tuo­tai iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją, kal­bė­tis ir tar­tis“, – tei­gė LLRI pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas.

Ben­druo­me­nės do­mė­jo­si, kaip vi­sa­pu­siš­kai ver­tin­ti mies­to spren­di­mus dėl in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų. Lek­to­riai pa­sa­ko­jo apie ak­tu­a­lias kon­sti­tu­ci­nes tei­ses, kaip tin­ka­mai su­for­mu­luo­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Mo­ky­mus ve­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas, eks­per­tas Do­mi­ny­kas Šums­kis ir ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė As­ta Nar­mon­tė.

„Vei­kiant ben­druo­me­nė­je, ky­la ne­ma­žai klau­si­mų tiek dėl mū­sų vyk­do­mų pro­jek­tų, tiek dėl val­džios, ver­sli­nin­kų pla­nų mū­sų ra­jo­ne. Bu­vo nau­din­ga su­ži­no­ti, į ką bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ir kaip tar­tis dėl in­ves­ti­ci­jų ap­lin­ko­je, ku­rio­je gy­ve­na­me. Lek­to­rių pa­teik­tos pra­ty­bos, si­tu­a­ci­jų ana­li­zė ir ver­ti­ni­mas tik­rai pri­tai­ko­mi kas­die­nė­je veik­lo­je“, – at­si­lie­pi­muo­se apie mo­ky­mus sa­kė da­ly­viai.

Per mo­ky­mus lek­to­riai pa­tei­kė at­ve­jų ana­li­zes apie re­zo­nan­si­nius in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus, to­kius kaip kiau­lių fer­ma, at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­la, Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­nas, ska­lū­nai ir pan. Juos nag­ri­nė­jant sie­kia­ma pa­pras­tai ir aiš­kiai at­skleis­ti ap­lin­ko­sau­gi­nius, so­cia­li­nius, eko­no­mi­nius ir tei­si­nius ar­gu­men­tus.

Šis se­mi­na­ras – tai ins­ti­tu­to ini­cia­ty­vos „Su(si)tar­kim“ da­lis. Ini­cia­ty­va Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas sie­kia, kad gy­ven­to­jai ar­gu­men­tuo­tai dis­ku­tuo­tų ak­tu­a­liais klau­si­mais ir tai­kiai su­si­tar­tų dėl ap­lin­kos, ku­rio­je gy­ve­na. Mo­ky­mai or­ga­ni­zuo­ja­mi 16 sa­vi­val­dy­bių.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas – pel­no ne­sie­kian­ti, ne­po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, įsteig­ta 1990 me­tais. Ins­ti­tu­to mi­si­ja – įtvir­tin­ti in­di­vi­do lais­vės ir at­sa­ko­my­bės, lais­vo­sios rin­kos bei ri­bo­tos val­džios idė­jas. Ins­ti­tu­tas at­lie­ka ty­ri­mus eko­no­mi­kos ir jos po­li­ti­kos klau­si­mais, ren­gia įsta­ty­mų ir jų pro­jek­tų eks­per­ti­zes, už­si­i­ma švie­tė­jiš­ka veik­la.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų