Užimtumą skatins nemokamais būreliais

Autorės nuotr. Autorės nuotr.

Ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se nuo spa­lio 1 die­nos įve­da­mas ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lis. Tai – nau­jo­vė švie­ti­mo sis­te­mo­je, ku­ria sie­kia­ma mo­ki­nius su­do­min­ti kuo įvai­res­ne po­pa­mo­ki­ne veik­la. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės pro­gra­moms, ku­rias tei­kė įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, skir­ta be­veik 40 tūkst. eu­rų.

Ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lio lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­ką nu­ma­to Mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų ap­skai­čia­vi­mo ir pa­skirs­ty­mo me­to­di­kos pa­kei­ti­mai, ku­riuos ne­se­niai pa­tvir­ti­no Vy­riau­sy­bė. Vals­ty­bės lė­šų sa­vi­val­dy­bėms sky­ri­mo, nau­do­ji­mo tvar­ką api­brė­žia Ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo 2015 m. tvar­kos ap­ra­šas.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Ste­po­na­vi­čie­nės, įgy­ven­di­nant nau­jo­vę va­do­vau­ja­ma­si šiuo Ap­ra­šu. Vie­nas šios nau­jo­vės tiks­lų – di­din­ti vai­kų, ug­do­mų pa­gal ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, skai­čių.

„Tai bus trum­pa­lai­kės vai­kų už­im­tu­mo pro­gra­mos. Vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas ne­for­ma­lia­jam švie­ti­mui ski­ria­mas trims mė­ne­siams – nuo spa­lio 1 iki gruo­džio 31 die­nos“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja.

Šio krep­še­lio prin­ci­pu fi­nan­suo­ja­mas pro­gra­mas ga­li įgy­ven­din­ti vi­si ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo tei­kė­jai, tu­rin­tys tei­sę vyk­dy­ti švie­ti­mo veik­lą, iš­sky­rus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las. Ta­čiau, anot pa­šne­ko­vės, pro­gra­mas ga­lė­jo kur­ti pe­da­go­gų gru­pės ar pa­vie­niai mo­ky­to­jai. Vie­na iš bū­ti­nų są­ly­gų – tei­kė­jai sa­vo įsta­tus tu­rė­jo už­re­gist­ruo­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ins­ti­tu­ci­jų re­gist­re, o jų įstai­go­se tu­ri bū­ti vyk­do­ma su švie­ti­mu su­si­ju­si veik­la.

Bū­ti­na tu­rė­ti pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mui pri­tai­ky­tas pa­tal­pas, įran­gą. Ug­dy­ti vai­kus pa­gal šias pro­gra­mas tu­ri as­me­nys, ga­lin­tys dirb­ti ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo mo­ky­to­jais pa­gal Švie­ti­mo įsta­ty­mą.

Sie­kia­ma įvai­ro­vės 

Mū­sų ra­jo­ne bus įgy­ven­di­na­mos 48 nau­jos pro­gra­mos, ku­rias pa­ren­gė 17 tei­kė­jų. Mo­ki­niams siū­lo­ma įvai­ri veik­la – nuo šo­kio, šach­ma­tų, sa­vi­gy­nos už­si­ė­mi­mų iki fil­ma­vi­mo, fo­to­gra­fa­vi­mo, et­no­kul­tū­ros, kon­stra­vi­mo ir ro­bo­ti­kos, už­sie­nio kal­bų ir sti­liaus, es­te­ti­nio sko­nio la­vi­ni­mo ar pro­gra­mos, ruo­šian­čios jau­nuo­sius šau­lius. 

Pro­gra­mas tei­kė Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mai, Me­no mo­kyk­la, kul­tū­ros cen­tras, Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tras, Re­čio­nių ir Ba­le­lių dau­gia­funk­ciai cen­trai, „Vil­ko“, „Da­no“ spor­to klu­bai, skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga, Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras, ki­tos įstai­gos.

 Tarp tei­kė­jų – ir Vil­niu­je re­gist­ruo­ta VšĮ „Ro­bo­ti­kos aka­de­mi­ja“. Jos už­si­ė­mi­mai vyks­ta „Ši­lo“ pagrin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Taip pat tarp tei­kė­jų – ke­le­tas pe­da­go­gų, siū­lan­čių pa­žin­tį su tin­kli­niu, le­go, kū­ry­ba iš gam­ti­nės me­džia­gos. Šiai veik­lai jie tu­ri tu­rė­ti ver­slo liu­di­ji­mą ar in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­žy­mą. 

„No­rė­ta, kad įsi­trauk­tų kuo dau­giau ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, vie­šų­jų įstai­gų ir pa­siū­ly­tų mo­ki­niams kuo dau­giau veik­los, – sa­ko D. Ste­po­na­vi­čie­nė. – Ne­for­ma­lus ug­dy­mas po­pu­lia­rus už­sie­nio švie­ti­mo sis­te­mo­je. Ten po­pa­mo­ki­niai bū­re­liai vyks­ta ne­be mo­kyk­lo­je, kad pa­keis­tų ap­lin­ką, nes vai­kams jos sie­nos įgrys­ta.“ 

Su­spė­jo ne vi­si

Tei­kė­jų pa­reng­tas pro­gra­mas ver­ti­no ko­mi­si­ja. „Į šią nau­jo­vę jie įsi­trau­kė la­bai ak­ty­viai, ta­čiau bu­vo kiek sun­kiau dėl ter­mi­nų. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė pa­tvir­ti­no ap­ra­šą tik rug­pjū­čio de­šim­tą, ir vis­ką at­lik­ti rei­kė­jo la­bai grei­tai. O mo­ky­to­jai, tre­ne­riai dar atos­to­ga­vo. Pro­gra­mą pa­ra­šy­ti, su­ves­ti duo­me­nis į vi­sus re­gist­rus – su­dė­tin­gas dar­bas, ypač – nau­jiems vyk­dy­to­jams. To­dėl ver­tin­da­mi at­lai­džiai žiū­rė­jom. Bu­vo, kad ir at­kri­to, nes už­si­re­gist­ra­vo, bet pro­gra­mų ne­pa­tei­kė“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja. 

Vyk­dy­to­jai iki rug­sė­jo 29-osios tu­rė­jo su­si­ras­ti vai­kų, ku­rie da­ly­vaus jų pro­gra­mo­je, už­re­gist­ruo­ti juos moks­lei­vių duo­me­nų ba­zė­je. Pa­čios pro­gra­mos tu­ri bū­ti re­gist­ruo­tos Kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pro­gra­mų ir ren­gi­nių re­gist­re.

Pi­ni­gus skirs­tys

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ne­for­ma­lia­jam ug­dy­mui trims mė­ne­siams skir­ta 38 870 eu­rų, vie­nam mė­ne­siui – apie 13 000. Re­ko­men­duo­ja­ma krep­še­lio lė­šų su­ma vie­nam vai­kui yra 15 eu­rų per mė­ne­sį. Jei pro­gra­mo­se da­ly­vau­jan­čių vai­kų at­si­ras dau­giau, pi­ni­gai bus ati­tin­ka­mai pa­skirs­to­mi.

Kiek­vie­nas moks­lei­vis ga­lė­jo pa­si­rink­ti tik vie­ną pro­gra­mą, ku­rią fi­nan­suo­ja vals­ty­bė. Tie­sa, dėl spau­džian­čių ter­mi­nų te­ko sku­bin­ti ir su­si­do­mė­ju­sių­jų pa­ieš­kas. Pa­vy­ko tiems vai­kams, ku­riuos veik­lai bū­rė pa­tys švie­ti­mo dar­buo­to­jai. Grei­čiau­siai liks ir nie­ko ne­pe­šu­sių­jų, mat sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­skel­bus re­gist­ra­ci­ją į pro­gra­mas, jai te­bu­vo skir­tos vos ke­lios die­nos. 

Dėl vai­kų da­ly­va­vi­mo pro­gra­mo­je su­da­ro­mos su­tar­tys su tė­vais ar glo­bė­jais. Veik­los tu­ri bū­ti įgy­ven­di­na­mos ne re­čiau kaip po 2 va­lan­das per sa­vai­tę ar­ba ne ma­žiau kaip 8 va­lan­das per mė­ne­sį.

Ste­po­na­vi­čie­nės tei­gi­mu, krep­še­lio pa­skir­tis – fi­nan­suo­ti vai­ko švie­ti­mo pro­ce­są. Lė­šos ga­li bū­ti ski­ria­mos mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms, ug­dy­mo prie­mo­nėms, mo­ky­to­jų pa­vė­žė­ji­mo ga­li­my­bei. Jų ne­ga­li­ma nau­do­ti pa­tal­pų re­mon­tui, sta­ty­bos iš­lai­doms, ne­ga­li­ma įsi­gy­ti tur­to.

Tik šiems me­tams

Ar vals­ty­bė skirs lė­šų to­kiam ug­dy­mui ir ki­tais me­tais, dar ne­aiš­ku. „Idė­ja ge­ra, ta­čiau tai tur­būt pri­klau­sys nuo to, kaip ji pa­vyks, ko­kie pliu­sai, mi­nu­sai“, – svars­to D. Ste­po­na­vi­čie­nė. 

Ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo lė­šos sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­mos pa­gal 2014 m. rug­sė­jo 1 d. ben­dra­ja­me ug­dy­me be­si­mo­kan­čių vai­kų skai­čių, skai­čiuo­jant 3,18 Eur mo­ki­niui per mė­ne­sį. Iš vi­so 3,24 mln. eu­rų iš Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to iš­da­ly­ti pa­gal mo­ki­nių skai­čių jo­se. Ti­ki­ma­si pa­pil­do­mai už­im­ti 20 proc. mo­ki­nių dau­giau nei da­bar. Pa­pil­do­mai ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pa­slau­go­mis ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti 67 tūkst. vai­kų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Komentarai  

0 # Mama 2015-10-02 14:20
Įdomu, kodėl sužinome apie tai šį penktadienį? Manau informacija būtų buvusi aktuali praeitą penktadienį.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų