„Mums tiesiog nepasisekė“

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės kultūros centras remontuojamas nuo 2007-ųjų. Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės kultūros centras remontuojamas nuo 2007-ųjų.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre ki­tą­met tu­rė­tų pa­si­baig­ti be­veik de­šimt­me­tį tru­ku­si pa­sta­to re­no­va­ci­ja. Kul­tū­ros cen­tro va­do­vė ap­gai­les­tau­ja, kad re­no­va­ci­jai dar ne­pa­si­bai­gus jau ten­ka re­mon­tuo­ti ne­ko­ky­biš­kai at­lik­tus dar­bus. 

Grei­tai su­eis de­šimt me­tų nuo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro re­konst­ruk­ci­jos pra­džios.

Šis 3150 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­sta­tas pa­sta­ty­tas 1976 me­tais.

Prieš pat eko­no­mi­nę kri­zę 2007-ai­siais pra­si­dė­jo jo re­mon­to dar­bai. Ti­kė­ta iš­orę ir vi­dų su­re­mon­tuo­ti per ke­le­rius me­tus. Ta­čiau pra­si­dė­jus kri­zei fi­nan­sa­vi­mas už­stri­go. Tad pa­laips­niui šil­tin­tos sie­nos, re­konst­ruo­ta di­džio­ji da­lis vi­daus pa­tal­pų, ka­bi­ne­tai, at­nau­jin­ta šil­dy­mo sis­te­ma, ven­ti­lia­ci­ja, įsi­gy­ta gar­so, švie­sos apa­ra­tū­ra, at­nau­jin­ta sa­lės sce­nos dan­ga ir ap­dai­la, at­lik­ti ki­ti dar­bai.

Šiuo me­tu vyks­ta vie­šie­ji pir­ki­mai Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos dar­bų pas­ku­ti­nia­me eta­pe. Jo me­tu bus re­mon­tuo­ja­ma di­džio­ji sa­lė. Nu­ma­to­ma dar­bų at­lik­ti už maž­daug 562 tūkst. eu­rų.

Kul­tū­ros cen­tro sta­ty­bos ir eks­plo­a­ta­ci­jos in­ži­nie­rius  Ri­man­tas Mei­lū­nas pa­sa­ko­jo, kad sa­lė bus re­konst­ruo­ta iš pa­grin­dų: pa­keis­ta grin­dų, sie­nų, lu­bų dan­ga, pa­keis­tos kė­dės, ap­švie­ti­mas, ki­no apa­ra­tū­ra.

Ka­dan­gi kė­dės bus kiek pla­tes­nės, po re­konst­ruk­ci­jos sė­di­mų vie­tų su­ma­žės – liks apie 500 vie­to­je da­bar esan­čių 530.

At­li­kus re­konst­ruk­ci­ją sa­lė­je pa­ga­liau bus įreng­ta ven­ti­lia­ci­ja. Nes prieš ke­le­rius me­tus iš­ar­džius se­ną­ją ir pa­sta­čius nau­ją­ją ven­ti­lia­ci­jos sis­te­mą ji taip ir ne­bu­vo įjung­ta – lau­kia­ma re­mon­to.

Šiuo me­tu sa­lė ne­ven­ti­liuo­ja­ma. Tai ypač pa­si­jun­ta va­sa­rą. Tuo­met pa­tal­po­je bū­na la­bai tvan­ku. Tuo tar­pu šal­tuo­ju me­tų lai­ku vė­so­ka. Tik ne­di­de­lė da­lis žiū­ro­vų ren­gi­nius ste­bi nu­si­vil­kę pal­tus.

Jei vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ra vyks sklan­džiai, ti­ki­ma­si, kad sta­ty­bi­nin­kų plak­tu­kai žiū­ro­vų sa­lė­je su­kauk­šės pa­va­sa­rį.

Kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai la­bai no­rė­tų, kad dar­bai bū­tų baig­ti iki ru­dens ar bent jau me­tų pa­bai­gos. Spa­lį kas­met pra­si­de­da in­ten­sy­vus gast­ro­lių se­zo­nas, kuo­met į mū­sų mies­tą at­vyks­ta ša­lies mu­zi­kan­tai, te­at­ra­lai, dai­ni­nin­kai, šo­kė­jai. Gast­ro­lių se­zo­nas bai­gia­si pa­va­sa­rį at­ši­lus orams.

Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė ap­gai­les­tau­ja, kad re­konst­ruk­ci­ja už­si­tę­sė taip il­gai. Prieš de­šimt­me­tį nie­kas to ne­si­ti­kė­jo.

Dar skau­džiau, kad di­de­lė da­lis dar­bų at­lik­ta la­bai ne­ko­ky­biš­kai. Pa­sta­to fa­sa­dą re­mon­ta­vo ir be­veik vi­sus ki­tus dar­bus at­li­ko da­bar jau ban­kru­ta­vu­si UAB „Izo­ba­ra“, tad nė­ra iš ko pa­rei­ka­lau­ti pa­ša­lin­ti bro­ką.

„Mums tie­siog ne­pa­si­se­kė. Bal­tu pa­vy­du pa­vy­di­me įstai­goms, ku­rias re­mon­ta­vo ki­ti ran­go­vai“, – kal­bė­jo R. Grau­ži­nie­nė.

Ji var­di­no tru­pan­čius laip­tus, iš­dau­žy­tas sie­nas, by­ran­tį tin­ką ir ki­to­kį len­dan­tį bro­ką. Į eta­pus ir eta­pų da­lis su­skai­dy­ta kul­tū­ros cen­tro re­konst­ruk­ci­ja dar­buo­to­jams ta­po naš­ta ir ki­to­kiais as­pek­tais. Pa­vyz­džiui, vie­nu eta­pu te­ko pirk­ti vie­ną apa­ra­tū­ros da­lį, o po ke­le­rių me­tų, ki­tu eta­pu, – jau ki­tą.

„Kul­tū­ros cen­tras yra mies­to vei­das, čia at­vyks­ta la­bai daug sve­čių, or­ga­ni­zuo­ja­mi tarp­tau­ti­niai ren­gi­niai, to­dėl tie­siog la­bai gai­la dėl to­kios ne­sėk­mės“, – kal­bė­jo be­veik de­šimt­me­tį re­mon­tuo­ja­mos įstai­gos va­do­vė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų