Lankėsi sveikatos apsaugos ministras

Ar­tė­jant ru­de­nį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams ša­lies po­li­ti­kai tam­pa vis ak­ty­ves­ni.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­jo­ne lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mon­das Šu­kys bei mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Vy­tau­tas Ta­rai­lė. Sve­čiai su­si­ti­ko su ra­jo­no bei Uk­mer­gės svei­ka­tos įstai­gų va­do­vais. Tai pir­ma­sis R. Šu­kio kaip svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro ap­si­lan­ky­mas Uk­mer­gė­je.

 

08-07-3_straipsnio_nuotr

Ži­vi­lės Moc­ku­tės nuotr. Mi­nist­ras vaikš­ti­nė­jo po li­go­ni­nę.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vus pri­ėmė sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys bei sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas. Bu­vo ap­tar­ta pro­jek­ti­nė li­go­ni­nės veik­la, fi­nan­sa­vi­mo bei nau­jų pro­jek­tų tei­ki­mo ga­li­my­bės.

Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je su mi­nist­ru su­si­ti­ko Uk­mer­gės ra­jo­no svei­ka­tos įstai­gų va­do­vai. Vy­ku­sios dis­ku­si­jos dau­giau­siai pa­lie­tė pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­rą Uk­mer­gė­je. Mi­nist­ras iš­sa­kė pa­gei­da­vi­mą, kad di­des­nis dė­me­sys bū­tų ski­ria­mas pre­ven­ci­nių pro­gra­mų pa­slau­goms, ska­ti­na­ma in­for­ma­ci­jos sklai­da.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka pa­ro­dė mi­nist­rui li­go­ni­nė­je įgy­ven­din­tus pro­jek­tus, pri­sta­tė įstai­gos dar­bą. Mi­nist­ras pa­si­džiau­gė, kad da­ly­vau­da­mi pro­jek­te „Vi­du­rio ir Va­ka­rų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mo ir mir­tin­gu­mo nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ma­ži­ni­mas mo­der­ni­zuo­jant ir op­ti­mi­zuo­jant svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mos in­fra­struk­tū­rą bei tei­kia­mas pa­slau­gas“ uk­mer­giš­kiai pa­sie­kė ge­rų re­zul­ta­tų.

Mi­nist­ras iš­sa­kė lū­kes­čius, kad bus tę­sia­mos de­ry­bos su Šir­vin­tų ra­jo­no li­go­ni­nės va­do­vais dėl šių įstaigų su­jun­gi­mo.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *