Lankytojus nudžiugino muge

Šeš­ta­die­nį Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta Knyg­ne­šio die­nai skir­ta Ger­trū­dos mu­gė. Su­lau­ku­si gau­saus bū­rio lan­ky­to­jų, ji nu­džiu­gi­no ir sma­li­žius, ir tuos, ku­rie ver­ti­na ran­kų dar­bo gro­žy­bes.

 

03-20-2_straipsnio_1_nuotr

Vai­do­tės Šan­ta­rie­nės nuotr. Bib­lio­te­ki­nin­kės Jo­lan­ta Žvir­bly­tė (kai­rė­je) ir Ri­ta Chmie­liaus­kie­nė mo­kė, kaip vel­ti ka­ro­lius, ga­min­ti svei­kuo­liš­kas uo­gie­nes ir kep­ti ska­nius sau­sai­nius.

Šven­to­ji Ger­trū­da va­di­na­ma Di­dži­ą­ja dėl sa­vo kul­tū­ri­nio iš­pru­si­mo, mąs­ty­mo ir dva­sin­gu­mo. Vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą ji do­mė­jo­si ir mo­kė­si li­te­ra­tū­ros, te­olo­gi­jos ir me­nų. Šios šven­to­sios gar­bei bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai nu­spren­dė skir­ti pa­va­sa­ri­nę mu­gę, kar­tu pri­si­me­nant knyg­ne­šys­tės tra­di­ci­jas.

Pa­va­sa­rio su­tik­tu­vėms ruo­šė­si ir įvai­riau­sio­mis lauk­tu­vė­mis sta­lus už­pil­dė bib­lio­te­kos, Pa­ši­lės, Del­tu­vos, Lė­no kai­mų bei ki­tų pa­da­li­nių dar­buo­to­jos – šei­mi­nin­kės ir auk­sa­ran­kės. At­ėju­sie­ji ne­ga­lė­jo at­si­spir­ti jų siū­ly­tiems na­mi­niams sū­riams, py­ra­gams, ban­de­lėms, mez­gi­niams, pa­puo­ša­lams. Mu­gės lan­ky­to­jus taip pat do­mi­no su­ve­ny­rai, įvai­riau­si lei­di­niai – žur­na­lai ir kny­gos.

 

03-20-2_straipsnio_2_nuotr

Gra­ži­na Pra­nai­tie­nė pa­sa­ko­jo apie vie­ną di­džiau­sių sa­vo po­mė­gių – ta­py­bą ant šil­ko.


Tuos, ku­rie no­ri su­ži­no­ti apie duo­nos ke­pi­mo tra­di­ci­jas, stab­tel­ti kvie­tė Ge­nė Vait­kū­nie­nė iš Šven­tu­pės. At­si­vež­tos pro­duk­ci­jos ra­gau­to­jams ji siū­lė duo­ne­lės rau­go ir ga­my­bos re­cep­tą. Lė­no pa­da­li­nio bib­lio­te­ki­nin­kė Dai­va Mi­siu­kie­nė mu­gės da­ly­vius su­pa­žin­di­no su bib­lio­te­kos skai­ty­to­ja Gra­ži­na Pra­nai­tie­ne. Jos ska­re­lių, pa­ga­min­tų pie­šiant ant šil­ko, pa­no­ro ne vie­na puoš­tis mėgs­tan­ti da­ma.

Šei­mi­nin­kės da­li­jo­si svei­kuo­liš­kų uo­gie­nių, sul­čių, ki­to­kių gar­du­my­nų re­cep­tais. Pa­sa­ko­jo, kaip mū­sų mo­čiu­tės vir­da­vo cuk­ri­nius sal­dai­nius, kvie­tė ra­gau­ti na­mi­nių sau­sai­nių.

Į mu­gę pa­si­tik­ti pa­va­sa­rį su ei­lė­mis kvies­ti li­te­ra­tai. Jiems iš kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus bu­vo at­ga­ben­tas Ger­trū­dos krės­las. Po­ezi­ją skai­tė Vin­cas Luk­ša, Jad­vy­ga Ju­zė­nie­nė, Mo­ni­ka Blauz­die­nė.

Vi­si, tą­dien už­ėję į bib­lio­te­ką, bu­vo vai­ši­na­mi ries­tai­niais, sal­dai­niais ir vais­ta­žo­lių ar­ba­ta. Gar­dų gė­ri­mą iš sa­va­me so­de už­au­gin­tų mė­tų, čiob­re­lių, ša­la­vi­jų ir ki­tų žo­ly­nų pra­ei­viams vi­są die­ną vi­rė bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Sta­nis­la­va Or­lo­va.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *