Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­las ke­ti­na­ma su­jung­ti

 

Vie­nas iš ki­tą sa­vai­tę ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiui tei­kia­mų klau­si­mų – siū­ly­mas re­or­ga­ni­zuo­ti Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­las. Pla­nuo­ja­ma jas su­jung­ti į vie­ną Me­nų mo­kyk­lą. Su šiuo pro­jek­tu pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­pa­žin­din­ti abie­jų įstai­gų dar­buo­to­jai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į su­si­ti­ki­mą at­vy­kęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ti­ki­no, kad ki­to pa­si­rin­ki­mo, kaip tik re­or­ga­ni­za­ci­ja, tie­siog nė­ra. Ra­jo­no biu­dže­tas šie­met, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, ma­žė­ja 30 pro­cen­tų. Iš­lai­ky­ti mo­kyk­las tie­siog nė­ra ga­li­my­bių. Su­jun­gus jas į vie­ną bū­tų su­tau­py­ti val­dy­mo iš­lai­doms skir­ti pi­ni­gai.

 

 

Dai­lės ir Mu­zi­kos mo­kyk­lų pe­da­go­gai ne itin džiu­giai su­ti­ko ži­nią apie bū­si­mas per­mai­nas.
Au­to­rės nuotr.Pe­da­go­gai bai­mi­na­si vie­no: ar po žo­džiu „re­or­ga­ni­za­ci­ja“ ne­sly­pi ki­ti kės­lai – ma­si­niai eta­tų ma­ži­ni­mai. Ra­jo­no va­do­vas ti­ki­no, kad taip tik­rai nė­ra. „Svar­biau­sia – tu­rim iš­gy­ven­ti“, – ti­ki­no jis.

Koks ki­tas pa­si­rin­ki­mas? La­bai jau liūd­nas – lai­ki­nai vi­sai už­da­ry­ti abi mo­kyk­las. Sa­vi­val­dy­bės eko­no­mis­tų skai­čia­vi­mu, re­or­ga­ni­za­vus mo­kyk­las, pa­vyk­tų per me­tus su­tau­py­ti 50 000 li­tų. Ta­čiau pu­se lū­pų už­si­min­ta, kad tiek at­ei­ty­je tik­rai ne­už­teks.

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė ko­le­goms iš­dės­tė vi­są re­or­ga­ni­za­ci­jos es­mę. Pa­reng­tą pir­mi­nį re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tą svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba, jei pri­tars, bus vyk­do­mi to­les­ni ju­ri­di­niai veiks­mai, o dar­buo­to­jams įteik­ti pra­ne­ši­mai apie įstai­gų lau­kian­čius pa­si­kei­ti­mus. Įstei­gus Me­nų mo­kyk­lą su dviem Mu­zi­kos ir Dai­lės sky­riais, abu pa­da­li­niai lik­tų sa­vo­se pa­tal­po­se ir gy­ve­ni­mas to­liau te­kė­tų se­na va­ga. Ži­no­ma, su vie­nu įstai­gos va­do­vu, vie­nu jo sek­re­to­riu­mi bei fi­nan­si­nin­ku.

La­bai griež­tų ir ka­te­go­riš­kų pa­si­prie­ši­ni­mų iš pe­da­go­gų pu­sės lyg ne­si­gir­dė­jo. Tie­sa, Mu­zi­kos mo­kyk­los prof­są­jun­gų va­do­vas Va­len­ti­nas Plis­kus šmaikš­ta­vo, jog kad ir kaip abi mo­kyk­los my­li vie­na ki­tą, tuok­tis ir gul­ti į vie­ną lo­vą tik­rai ne­no­rė­tų. Esą lais­vės ir sa­vos tra­di­ci­jos yra la­bai svar­bu.

Tė­vų at­sto­vai pri­mi­nė, kad jei ra­jo­no va­do­vai ne­te­sės sa­vo pa­ža­do ir po re­or­ga­ni­za­ci­jos skrais­te sle­pia ma­si­nių at­lei­di­mų pla­nus, jie rink­sis į pi­ke­tus gin­ti sa­vo at­ža­lų mo­ky­to­jų.

Re­or­ga­ni­zuo­jant įstai­gas pa­pras­tai vie­nu iš skau­džiau­sių da­ly­kų bū­na va­do­vų kė­dės. Šiuo at­ve­ju Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rės kė­dė lie­ka lais­va. Su­si­rin­ku­siems ko­le­goms ir ra­jo­no va­do­vams di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ba­guc­kie­nė pri­si­pa­ži­no ne­tru­kus iš­ei­nan­ti iš dar­bo – ke­liau­ja į už­tar­nau­tą po­il­sį.

Be­je, Mu­zi­kos mo­kyk­los šie­met lau­kia ne tik re­or­ga­ni­za­ci­ja, bet ge­ro­kai ma­lo­nes­nis da­ly­kas – re­no­va­ci­ja. Lai­mė­jus ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą mo­kyk­la bus re­no­vuo­ta. Jau pa­skelb­tas kon­kur­sas dar­bų ran­go­vams.

Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­los, skir­tin­gai nei ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los, yra iš­lai­ko­mos ne iš mo­ki­nių krep­še­lių, o iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Bi­ru­tė
Ba­guc­kie­nė pra­ne­šė apie iš­ėji­mą iš dar­bo.

 

Valentinas Pliskus siūlė mokyklų nejungti.

 

 

 

  

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *