Naikinti utėles turi teisę tik tėvai

Vie­no­je ra­jo­no mo­kyk­lo­je ne­se­niai pa­skli­do ne­ma­lo­ni nau­jie­na. Vai­kui per gal­vą ir pe­čius aki­plė­šiš­kai ro­pi­nė­ja pa­ra­zi­tai. Ta­čiau šios pro­ble­mos spren­di­mo bū­das ne vi­sai pa­pras­tas. Pa­si­ro­do, va­do­vau­jan­tis ga­lio­jan­čia tvar­ka, nai­kin­ti at­ža­los utė­les tu­ri tei­sę tik tė­vai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

02-14-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dau­ge­lis už­si­krė­tu­sių­jų utė­lė­mis jas nai­ki­na ne­si­kreip­da­mi į me­di­kus.

Pe­di­ku­lio­zė ar­ba utė­lė­tu­mas – už­kre­čia­ma odos li­ga, su­kel­ta krau­ją siur­bian­čių pa­ra­zi­tų. Anot me­di­kų, pa­ti­ki­miau­sia šios li­gos pro­fi­lak­ti­ka – nuo­la­ti­nė gal­vos ap­žiū­ra. De­ja, ne vi­si tė­vai su­tin­ka, kad mo­kyk­lo­se jų vai­kai bū­tų ap­žiū­ri­mi me­di­kų.

 

Par­si­ne­ša iš mo­kyk­lų

 

Ka­dan­gi utė­lė­mis už­si­kre­čia­ma, ne­re­tai šių „gy­vū­nė­lių“ gal­vo­se vai­kai par­si­ne­ša iš mo­kyk­lų ar dar­že­lių. Lai­ku ne­pa­ste­bė­jus, už­kre­čia­mi ki­ti kla­sės ar gru­pės vai­kai, šei­mų na­riai.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus gy­dy­to­ja Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad pe­di­ku­lio­zė – opi pro­ble­ma tiek vi­so­je ša­ly­je, tiek ir mū­sų ra­jo­ne.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus duo­me­ni­mis, 2008 me­tais mū­sų ra­jo­ne re­gist­ruo­ti 47 pe­di­ku­lio­zės at­ve­jai. 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka 10,4 už­si­krė­tu­sių­jų šia li­ga. 2009 me­tais – 35 at­ve­jai (7,8), už­per­nai ir per­nai re­gist­ruo­ti 32 at­ve­jai (7,43).

Me­di­kai įsi­ti­ki­nę, kad ši sta­tis­ti­ka to­li gra­žu nė­ra tiks­li. Iš tik­rų­jų net ne­nu­tuo­kia­ma, kiek utė­lė­tų šei­mų, as­me­nų yra mū­sų ra­jo­ne.

 

Į me­di­kus ne­si­krei­pia

 

Dau­ge­lis už­si­krė­tu­sių­jų utė­lė­mis jas nai­ki­na ne­si­kreip­da­mi į me­di­kus, re­gist­ruo­jan­čius su­sir­gi­mus. Ta­čiau, anot spe­cia­lis­tės, di­džiau­sią pro­ble­mą su­da­ro tie, ku­rie ne­si­i­ma jo­kių prie­mo­nių šiems pa­ra­zi­tams nai­kin­ti.

Ši li­ga „ge­ro var­do“ ne­tu­ri – mū­sų vi­suo­me­nė­je ver­ti­na­ma kaip ne­šva­ros, ap­si­lei­di­mo iš­raiš­ka. Tik­rai ne­dau­ge­lis ap­lin­ki­niams pri­si­pa­žin­tų ser­gąs šia li­ga. „Toks po­žiū­ris nė­ra vi­siš­kai tei­sin­gas. Utė­lė – toks pats pa­ra­zi­tas, kaip ir ki­ti, ku­riais ga­li­me už­si­krės­ti vi­sai at­si­tik­ti­nai, iš ap­lin­kos. Aiš­ku, kaip ir ki­tų pa­ra­zi­tų, jų sten­gia­mės veng­ti“, – sa­ko V. Mo­tie­jū­nie­nė.

 

Tė­vai tu­ri duo­ti su­ti­ki­mą

 

Pa­grin­di­nė pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė – nuo­la­ti­nė gal­vos ap­žiū­ra. „Tė­vai sa­vo at­ža­lų gal­vas tu­rė­tų tik­rin­ti kas sa­vai­tę. Ap­ti­kus pa­ra­zi­tų, juos rei­kia nai­kin­ti spe­cia­lio­mis vais­ti­nė­je pirk­to­mis prie­mo­nė­mis“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tė.

Efek­ty­viau­sias pe­di­ku­lio­zės gy­dy­mo me­to­das – ko­lek­ty­vi­nis gy­dy­mas. Prie­šin­gu at­ve­ju iš­gy­dy­tas as­muo, grį­žęs į sa­vo įpras­tą ap­lin­ką, ne­truks vėl už­si­krės­ti utė­lė­mis. Tė­vams da­vus su­ti­ki­mą, vai­kų šva­rą mo­kyk­lo­se tik­ri­na me­di­ci­nos, pa­gal­bą se­niū­ni­jo­se su­tei­kia so­cia­li­niai dar­buo­to­jai.

Ta­čiau, pa­sak V. Mo­tie­jū­nie­nės, ne vi­sos mo­kyk­los su tė­vais su­da­ry­to­je su­tar­ty­je tu­ri įtrau­ku­sios punk­tą, su­tei­kian­tį tei­sę jo­se dir­ban­tiems me­di­kams pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­ti mo­ki­nių gal­vas. Tai vie­na iš Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jų, dir­ban­čių mo­kyk­lo­se, funk­ci­jų. Re­ko­men­duo­jam tik­rin­ti du kar­tus per me­tus, po il­ges­nių moks­lei­vių atos­to­gų.

„Čia ir su­si­du­ria­ma su pa­ra­dok­sa­lia si­tu­a­ci­ja. Svei­ki vai­kai tu­ri tei­sę bū­ti ne­ap­krės­ti, o tuo tar­pu ap­krės­tie­ji tu­ri tei­sę į ano­ni­miš­ku­mą. Tarp šių tei­sių iš­la­vi­ruo­ti la­bai ne­leng­va“, – V. Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad gy­dy­ti pe­di­ku­lio­zę, o tai reiš­kia – nai­kin­ti utė­les – tu­ri tei­sę tik tė­vai. Ir tai yra ne tik jų tei­sė, bet ir pa­rei­ga.

Į sie­ną at­si­tren­kia­ma ne tik tuo­met, kai tė­vai ne­su­tin­ka, kad vai­kas bū­tų pro­fi­lak­tiš­kai tik­ri­na­mas mo­kyk­lo­je, bet ir tuo­met, kai jie iš­vy­kę į už­sie­nį ir at­si­klaus­ti jų lei­di­mo ne­iš­ei­na.

 

Lė­šos –  iš pro­gra­mos

 

Pe­di­ku­lio­zės pro­fi­lak­ti­kai ra­jo­ne lė­šos ski­ria­mos iš Uk­mer­gės ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos. Jau ke­le­tas me­tų ko­vai su utė­lė­mis kas­met ski­ria­ma po 5 tūks­tan­čius li­tų.

Spe­cia­lio­mis me­di­ci­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, skir­to­mis gy­dy­ti pe­di­ku­lio­zę, se­niū­ni­jas ap­rū­pi­na Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *