Naujos veiklos ėmėsi su vėjeliu

„Uk­mer­gės pa­slau­ga“ mies­to tvar­ky­mo veik­los ėmė­si nau­jo­viš­kai. Mies­te su­burz­gė dar ne­ma­ty­ta tech­ni­ka – ma­ši­na, siur­bian­ti gat­vių va­žiuo­ja­mo­je da­ly­je su­si­kau­pu­sias že­mes.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas sa­ko, kad gat­vių va­ly­mui nau­do­ja­ma va­ku­u­mi­nė šla­vi­mo ma­ši­na. Nau­do­jant šią tech­ni­ką, jau iš­va­ly­tos Da­riaus ir Gi­rė­no, Miš­kų, Jau­ni­mo, Kau­no, Vy­tau­to gat­vės.

 

Tech­ni­kos par­ką plės

 

Di­des­nes te­ri­to­ri­jas šie­nau­ja žo­lės smul­kin­tu­vu, o ma­žes­niems plo­te­liams bei ap­link me­džius ap­šie­nau­ti nau­do­ja ne­di­de­lį trak­to­riu­ką, po­rą ran­ki­nių ve­jap­jo­vių. Di­rek­to­rius tei­gia, jog šiai tech­ni­kai iš­leis­ta apie 100 tūks­tan­čių li­tų.

Įmo­nė gal­vo­ja ir apie tech­ni­kos par­ko pa­pil­dy­mą – mies­to cen­trui šie­nau­ti ke­ti­na­ma pirk­ti spe­cia­lią ve­jap­jo­vę su krep­šiu žo­lei.

 

Vie­ni at­lei­do, ki­ti pri­ėmė

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me apie tai, kad, pa­si­bai­gus su­tar­čiai dėl mies­to tvar­ky­mo tarp sa­vi­val­dy­bės ir UAB „Izo­ba­ros“, ši įmo­nė at­lei­do ir mies­to gat­ves šla­vu­sias 13 va­ly­to­jų. Joms „Izo­ba­ros“ va­do­vai li­ko sko­lin­gi ne­men­kas pi­ni­gų su­mas. Mo­te­rys ne kar­tą pi­ke­ta­vo dėl už­dirb­tų, bet ne­at­gau­na­mų pi­ni­gų. Iki šiol nie­ko ne­pe­šu­sios ke­ti­na kreip­tis į teis­mą.

Vi­sas dar­buo­to­jas nuo rug­sė­jo 1 die­nos į dar­bą pri­ėmė UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

 

Dar­bo ran­kų trūks­ta

 

Pa­sak di­rek­to­riaus, nors įmo­nė ke­ti­na pirk­ti nau­jos tech­ni­kos, vi­siš­kai ran­kų dar­bą pa­keis­ti ja ne­si­ruo­šia. Anaip­tol, ke­ti­na­ma įdar­bin­ti dar vie­ną ar­ba dvi va­ly­to­jas.

„Mes dar nau­jo­kai. Kai ap­si­žiū­rė­si­me, kur dar trūks­ta va­ly­to­jų, ta­da ir nu­sprę­si­me. La­biau­siai rei­kia pa­pil­do­mų dar­bo ran­kų ato­kio­se mies­to gat­vė­se“, – sa­ko V. Ma­siu­kas.

 

Dia­lo­gas už­si­mez­gė

 

UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ mies­to te­ri­to­ri­jų, žel­di­nių ir ki­tų ko­mu­na­li­nio ūkio ob­jek­tų prie­žiū­ros dar­bus, lai­mė­ju­si vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, pe­rė­mė nuo rug­sė­jo 1 die­nos.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­ja, kad dia­lo­gas su šios įmo­nės va­do­vais pra­si­dė­jo sklan­džiai – drau­ge ap­va­žia­vus mies­tą, su­pla­nuo­ti, su se­niū­ni­ja su­de­rin­ti pa­grin­di­niai pir­mie­ji mies­to tvar­ky­to­jo dar­bai.

 

Ra­do pa­mirš­tų vie­tų

 

Šie­na­vi­mas – pas­ku­ti­nis va­sa­riš­kas štri­chas mies­to tvar­ky­mo dar­bų pa­le­tė­je.

„Mies­te tik­rai dar ra­do­me to­kių vie­tų, kur šie­nau­ta bu­vo tar­si lo­pi­niais – ga­ba­las šie­nau­ta, o ne­lies­ta juos­ta da­bar kie­čiais ir us­nim že­lia. Nu­spren­dė­me, kad taip ne­tu­ri bū­ti ir nu­šie­nau­ti rei­kia „šva­riai“ ir kom­plek­siš­kai“, – sa­ko S. Jac­kū­nas.

Ne­sle­pia jis, kad ap­tik­ta ir to­kių plo­te­lių, ku­riuo­se dal­gis per vi­są va­sa­rą ne­bu­vo pa­te­kęs ar­ba šie­nau­ta bu­vo aki­vaiz­džiai per re­tai.

To­kios „pa­mirš­tos“ vie­tos – Kau­no gat­vė­je plo­tas tarp pie­ni­nės ir gais­ri­nės, Vil­niaus gat­vė­je prie vai­kų glo­bos na­mų, tarp „Ma­xi­mos“ Ant­akal­nio gat­vė­je ir dau­gia­bu­čių na­mų li­kę ša­bakš­ty­nai.

 

Ren­gia­si žie­mai

 

Vi­są va­sa­rą Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne, Gė­lių ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, Pa­ši­lė­je šie­na­vi­mas ne­vy­ko kom­plek­siš­kai, li­kę ne­šie­nau­tų plo­tų, to­dėl šie­met dar nu­spręs­ta pa­si­sku­bin­ti ir pa­dė­tį pa­tai­sy­ti.

Pra­dė­ta nuo Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no – nu­šie­nau­ta ne tik pa­lei ša­li­gat­vius, bet ir ap­link dau­gia­bu­čius na­mus.

Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai su „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ jau ta­ria­si ir dėl mies­to prie­žiū­ros žie­mos se­zo­no me­tu, kad žie­ma ne­už­klup­tų ne­pa­si­ruo­šu­sių.

Ko­kio­se vie­to­se sta­ty­ti smė­lio dė­žes gat­vių ir ša­li­gat­vių bars­ty­mui, nuo ku­rių vie­tų pir­miau­sia pra­dė­ti va­ly­ti snie­gą, kad mies­to cen­tras ne­lik­tų ne­nu­gram­dy­tas iki 11 va­lan­dos, – pa­grin­di­niai klau­si­mai.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *