Naujųjų pasekmė – nudraskytos eglės

Naujųjų pasekmė – nudraskytos eglės / Gedimino Nemunaičio nuotr. Užkliuvo net ir eglė...

Per šven­tes ge­ro­kai kliu­vo mū­sų mies­to cen­trą puo­šian­čioms iš­da­bin­toms ža­lias­ka­rėms. Jas „nu­reng­ti“ ban­dę chu­li­ga­nai pa­si­sa­vi­no ir kai ku­riuos žais­lus.

Pa­sak Uk­mer­gės mies­to se­niū­nės Zi­tos Pe­čiu­lie­nės, ne­be to­kia šven­tiš­ka eg­lė kul­tū­ros cen­tro aikš­tė­je pa­ste­bė­ta po nau­ja­me­ti­nio sa­vait­ga­lio. „Ji nu­dras­ky­ta: pa­si­ges­ta kai ku­rių snai­gių, gir­lian­dų ne­ma­žai nu­trauk­ta. Už­tat po iš­ei­gi­nių, pir­ma­die­nį, eg­lė ne­švie­tė“, – ap­gai­les­ta­vo ji.

Ma­ža to, dar ir gir­lian­dų lai­dai nu­pjau­ti. Dėl to vie­ni iš žais­lų – mė­ly­nos snai­gės ant eg­lės iš­vis ne­be­už­si­degs.

Se­niū­nė ma­no, jog nuo to­kių in­ci­den­tų ap­sau­go­tų vaiz­do ka­me­ros. Jas, sa­ko, bū­tų ga­li­ma įreng­ti, pla­nuo­jant jau ki­tą žie­mi­nę puo­šy­bą.

Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Ra­sa Grau­ži­nie­nė pa­na­šių at­ve­jų ne­pa­me­na. „Kad ši­taip pa­si­elg­tų su eg­le, anks­tes­niais me­tais nė­ra bu­vę. Tik dėl elek­tros kas­met vis kas nors nu­tin­ka: tai su lai­dais ne­ge­rai, ne­jun­gia kur, vie­noj, ki­toj vie­toj gir­lian­dos ne­už­si­de­ga… Ir nuo oro są­ly­gų pri­klau­so. Mies­tą puo­šian­čiai įmo­nei į Vil­nių skam­bi­nom – pro­ble­ma va­di­na pa­se­nu­sius pa­puo­ši­mus, sa­ko, kad rei­kia at­nau­jin­ti“, – pa­sa­ko­jo ji.        

Po šven­ti­nio sa­vait­ga­lio ras­ta ap­dras­ky­ta ir ša­lia kul­tū­ros cen­tro ža­liuo­jan­ti eg­lė, ku­ri per šias šven­tes taip pat bu­vo pa­puoš­ta. O per­nai, pri­si­me­na se­niū­nė Z. Pe­čiu­lie­nė, bu­vo nu­nio­ko­ta ža­lias­ka­rė prie Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios. Jos gir­lian­das šį kar­tą chu­li­ga­nai ap­len­kė. 

Dėl šven­ti­nių mies­to gro­žy­bių, anot se­niū­nės, teks ir dau­giau nuos­to­lių: „Ko­kių, bus aiš­kiau, kai nu­puo­šim eg­lę. Ma­ty­sim, ko­kia si­tu­a­ci­ja ir dėl su­ge­du­sių ki­tų ka­lė­di­nių de­ko­ra­ci­jų. Pa­vyz­džiui, še­ši se­nes­ni ant stul­pų su­mon­tuo­ti pa­puo­ši­mai jau ne­be­de­ga.“

Tuo me­tu uk­mer­giš­kiai džiau­gia­si, kad nuo švy­tin­čių de­ko­ra­ci­jų mies­te dar ir sau­giau, mat tai pri­si­de­da prie ge­res­nio ap­švie­ti­mo. Be­je, šven­ti­niu lai­ko­tar­piu mies­to gat­vė­se švie­sa de­ga per vi­są nak­tį. „Ap­švies­tas lai­kom tra­di­ciš­kai iki Tri­jų ka­ra­lių, ta­čiau šie­met svars­ty­ta pa­lai­ky­ti iki sau­sio 15 die­nos, kai ir mies­to eg­lė bus nu­puoš­ta“, – sa­kė Z. Pe­čiu­lie­nė.

O už Uk­mer­gę per šias šven­tes džiu­gi­nu­sią eg­lę, at­ke­lia­vu­sią iš Del­tu­vos, dė­ko­ja­ma ją do­va­no­ju­siai Ire­nai Pe­ri­okie­nei. Pas ją tre­čia­die­nį pa­dė­ko­ti nu­vy­ku­si se­niū­nė pri­si­mi­ni­mui įtei­kė gir­lian­do­mis spin­din­čios ža­lias­ka­rės nuo­trau­ką.

Nu­puoš­ta gra­žuo­lė ne­bus iš­mes­ta. Su­smul­kin­ta ji bus nu­vež­ta į ne­įga­lių­jų drau­gi­ją Klai­pė­dos gat­vė­je ir me­die­na pa­nau­do­ta kaip ku­ras.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *