Ne vi­sos mo­kyk­los rug­sė­jo pir­mą­ją pra­vers du­ris

 

Kas­met prieš rug­sė­jo pir­mą­ją ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai ren­ka­si ap­tar­ti, kuo bu­vo ge­ri pa­ei­ti me­tai, ko­kios pro­ble­mos lau­kia bū­si­mais moks­lo me­tais. Pra­ėju­sią sa­vai­tę mo­kyk­lų ir dar­že­lių di­rek­to­rių su­si­ti­ki­mas bu­vo su­reng­tas An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je.

Ar­vy­das PĖŠINA

Pe­da­go­gus svei­ki­nęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas sa­kė, kad iš jų ti­ki­ma­si pro­tin­gų spren­di­mų ir ben­dra­dar­bia­vi­mo. Nes at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to prog­no­zės – tra­giš­kos.

 

 

Rug­sė­jo 1-ąją vėl ai­di mo­kyk­li­nis skam­bu­tis.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Ste­po­na­vi­čie­nės, šiuos moks­lo me­tus pra­de­da 28 ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gos. Kai ku­rios iš jų pa­si­kei­tė – bu­vo re­or­ga­ni­zuo­tos. Ne­be­li­ko Pa­ge­le­žių, Liau­šių pra­di­nių mo­kyk­lų. Ba­le­liuo­se pa­lik­ta pra­di­nė mo­kyk­la, pa­grin­di­nės mo­kyk­los vie­to­je įkur­tas dau­gia­funk­ci­nis cen­tras. Pra­di­ne mo­kyk­la ta­po bu­vu­si Lai­čių pa­grin­di­nė. Šių mo­kyk­lų vy­res­ni vai­kai tu­rė­jo pa­si­rink­ti ki­tas mo­ky­mo­si įstai­gas.

Dėl de­mog­ra­fi­nės si­tu­a­ci­jos ra­jo­ne mo­ki­nių kas­met ma­žė­ja. Per­nai 1-4 kla­sė­se mo­kė­si 1653 mo­ki­niai, da­bar – 1537. Dviem šim­tais mo­ki­nių su­ma­žės ir 5-10 kla­sė­se. Tik 11-12 kla­sės tru­pu­tį pa­pil­nės.

Mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­ci­jos dau­ge­liui skaus­min­gos. Vai­kai pri­va­lo pa­si­rink­ti pla­nuo­se nu­ma­ty­tas mo­kyk­las. Ta­čiau tė­vai ne vi­sa­da tuo pa­ten­kin­ti ir ren­ka­si ki­tas ug­dy­mo įstai­gas, ku­rių pe­da­go­gai mo­ki­nius vi­lio­ja vi­so­kiais pa­ža­dais. Daž­niau­siai vi­lio­nė­mis su­si­gun­do vai­kai iš so­cia­liai pa­žei­džia­mų šei­mų.

Mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­ci­ja rei­ka­lau­ja, kad da­lis mo­ki­nių į mo­kyk­las ir iš jų bū­tų pa­ve­ža­mi. Pra­ėju­siais moks­lo me­tais bu­vo ve­ža­mas 1191 moks­lei­vis. 400 va­žiuo­da­vo mo­kyk­lų au­to­bu­sais, 700 – marš­ru­ti­niu trans­por­tu, 77 – ki­to­kiais bū­dais. Vie­no vai­ko ke­lio­nė į mo­kyk­lą pi­giau kai­nuo­ja mo­kyk­los trans­por­tu. Tam rei­kė­jo per 90 li­tų, vai­ko pa­vė­žė­ji­mas marš­ru­ti­niu trans­por­tu – 110 li­tų.

Lė­šų re­mon­tams ma­žė­ja

Di­de­lė pro­ble­ma – re­mon­to dar­bai ug­dy­mo įstai­go­se. Pla­nuo­ta kai ku­rių mo­kyk­lų re­mon­tams skir­ti di­de­les su­mas. Ta­čiau iš­ėjo ki­taip. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ir Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los re­mon­tui vie­toj nu­ma­ty­tų po pu­sę mi­li­jo­no li­tų skir­ta po 300 tūks­tan­čių. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jai šioms reik­mėms pi­ni­gai nu­kirp­ti per­pus – su­ma­žin­ta iki 200 tūks­tan­čių li­tų.

Dai­lės mo­kyk­los nau­jų pa­tal­pų re­mon­tui skir­ta 750 tūks­tan­čių, lop­še­lių-dar­že­lių „Žio­ge­lis“, „Bu­ra­ti­nas“, „Ši­le­lis“ – be­veik pen­ki mi­li­jo­nai li­tų. Be­veik ke­tu­ri mi­li­jo­nai bus ski­ria­mi „Ši­lo“ vi­du­ri­nei, Vep­rių sto­vyk­lai – dau­giau kaip du mi­li­jo­nai li­tų. Re­mon­tų pra­džia už­si­tę­sė dėl su­dė­tin­go do­ku­men­ta­ci­jos tvar­ky­mo ir ki­tų prie­žas­čių.

Kai ku­rios mo­kyk­los da­ly­vau­ja įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, fi­nan­suo­jan­čiuo­se bib­lio­te­kų mo­der­ni­za­vi­mą, ski­ria­mos in­ves­ti­ci­jos į iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se.Ta­čiau D. Ste­po­na­vi­čie­nė abe­jo­ja, ar ra­jo­no įstai­gos ski­ria pa­kan­ka­mi dė­me­sio in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui ir ren­gi­mui.

Krep­še­lis tuš­tė­ja

Per me­tus ge­ro­kai su­ma­žė­jo lė­šos, skir­tos moks­lei­vių krep­še­liui. Me­tų pra­džio­je bu­vo nu­ma­ty­ta, kad šioms reik­mėms bus skir­ta 31,5 mi­li­jo­no li­tų. De­ja, iš pra­džių bu­vo nuim­ta pu­sė mi­li­jo­no, o vė­liau krep­še­lis dar su­ma­žė­jo. Per šiuos me­tus lė­šos mo­ki­nių krep­še­liui su­ma­žė­jo mi­li­jo­nu ir 300 tūks­tan­čių li­tų, tad ve­dė­ja įstai­gų va­do­vų pra­šė fi­nan­si­nės draus­mės.

Bet yra kuo ir pa­si­džiaug­ti. Iš­lie­ka Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das. Jam lė­šos ski­ria­mos iš ra­jo­no biu­dže­to, taip pat ieš­ko­ma rė­mė­jų.

Ša­lies val­džios spren­di­mu ga­li ma­žė­ti ir mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai. To­dėl mo­kyk­lų di­rek­to­rių pra­šy­ta pa­tiems ne­im­ti daug pa­mo­kų, jas ge­riau skirs­ty­ti ko­le­goms. Mo­kyk­lų va­do­vai, ne­at­skai­čius mo­kes­čių, vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį už­dir­ba 4264, lop­še­lių-dar­že­lių va­do­vai – 3459 li­tus. Tuo tar­pu ra­jo­no pe­da­go­go vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas ne­at­skai­čius mo­kes­čių sie­kia 1400 li­tų.

Šiuo me­tu ra­jo­ne dir­ba 773 mo­ky­to­jai. Trūks­ta spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų. Dau­gu­ma dir­ban­čių pe­da­go­gų ates­tuo­ti. Pa­reng­ti mo­ky­to­jai-kon­sul­tan­tai, mo­kan­tys ko­le­gas, kaip dirb­ti su nau­jo­mis pro­gra­mo­mis.

Ve­dė­ja džiau­gė­si mo­kyk­lų ir vie­tos ben­druo­me­nių ben­dra­dar­bia­vi­mu, bet ap­gai­les­ta­vo, kad kai ku­rios mo­kyk­los rei­ka­lau­ja ben­druo­me­nių su­si­mo­kė­ti už jų pa­sta­tuo­se nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas.

 
 

Su­si­rin­ku­sius dai­na pa­svei­ki­no An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mo­ki­nių an­sam­blis, va­do­vau­ja­mas Jū­ra­tės Mar­tin­ku­tės.

 
 

Įstai­gų va­do­vai at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais pla­nuo­ja tau­py­ti.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *