Neįgaliesiems – sveikinimai ir koncertas

Neįgaliesiems – sveikinimai ir koncertas / Renginio metu salė buvo pilnutėlė. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Penk­ta­die­nį vi­sa­me pa­sau­ly­je bu­vo mi­ni­ma ne­įga­lių­jų die­na. Ta pro­ga Uk­mer­gė­je su­reng­ta šven­tė žmo­nėms, tu­rin­tiems ne­ga­lią. Jiems skam­bė­jo gra­žiau­si svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ji­mai bei dai­nos.

Su iš­skir­ti­ne do­va­na at­vy­ko ES am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je, Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­tis Vy­gau­das Ušac­kas. Jis nu­pir­ko ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­joms pa­do­va­no­jo net 100 bi­lie­tų į gruo­džio 26 d. mies­te vyk­sian­tį lab­da­ros ir ge­ru­mo ak­ci­jos kon­cer­tą „Bal­tas an­ge­las“.

Bi­lie­tai pa­da­lin­ti Kur­čių­jų re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tro, Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Uk­mer­gės fi­lia­lo, ne­įga­lių­jų spor­to klu­bo „Vil­kmer­gė“, Uk­mer­gės „Vil­ties“, Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos, Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos na­riams.

Sei­mo na­rys Juo­zas Varž­ga­lys, svei­kin­da­mas ne­ga­lią tu­rin­čius žmo­nes vie­ni­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų na­rius, pa­žy­mė­jo, kad Sei­mo sa­lė­je jo kai­my­nas – pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je į Sei­mą iš­rink­tas vi­siš­ką ne­ga­lią tu­rin­tis par­la­men­ta­ras Jus­tas Džiu­ge­lis. Jis ti­ki­si daug nu­veik­ti ne­įga­lių­jų la­bui. Sve­čias pa­ti­ki­no, kad Sei­me ke­ti­na­ma grįž­ti prie ne­įga­lu­mo sky­ri­mo ko­mi­si­jų dar­bo ir keis­ti ydin­gą tvar­ką, kai ran­kos ar ko­jos ne­te­kęs as­muo pri­va­lo šiai ko­mi­si­jai pa­si­ro­dy­ti kiek­vie­nais me­tais…

Gau­siai su­si­rin­kę uk­mer­giš­kiai iš­gir­do ir daug ki­tų sve­čių svei­ki­ni­mų, ga­vo ap­do­va­no­ji­mų, jiems kon­cer­ta­vo Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ir Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vai.

Su­reng­tas ir kvies­ti­nių sve­čių kon­cer­tas – sa­vo dai­nas uk­mer­giš­kiams sky­rė Li­ve­ta ir Pet­ras Kaz­laus­kai.

UŽ inf.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *