Netilpo į konteinerį

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

05-10-3_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pa­va­sa­rį iš kon­tei­ne­rių šiukš­lės „li­pa“ la­biau­siai.

Pa­li­var­kų kai­me gy­ve­nan­tis Vin­cen­tas pri­mi­nė ak­tu­a­lią at­lie­kų rū­šia­vi­mo te­mą. Vy­ras pa­sa­ko­jo na­muo­se su­kau­pęs ne­ma­žai plas­ti­ki­nių bu­te­lių. At­ve­žė juos į Uk­mer­gę ir no­rė­jo iš­mes­ti į  spe­cia­liai plas­ti­ki­nėms at­lie­koms skir­tą kon­tei­ne­rį. Ta­čiau pri­va­žia­vęs prie Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne esan­čių kon­tei­ne­rių pa­ma­tė, kad jie pil­ni. Ban­dė vež­ti ki­tur  – ir ten pil­ni.

„Par­si­ve­žiau vi­sus na­mo. Tik­riau­siai teks kaip ir ki­tiems mes­ti juos prie ben­drų at­lie­kų. O juk tiek daug kal­ba­ma, per te­le­vi­zi­ją ro­do­ma apie at­lie­kų rū­šia­vi­mą“, – ap­gai­les­ta­vo vy­ras.

UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ di­rek­to­rius ser­vi­sui Vla­di­mi­ras No­vo­sio­lo­vas sa­ko, kad pa­va­sa­ris – at­lie­kų tvar­ky­to­jams pats sun­kiau­sias me­tas. Tvar­ko­si, kuo­pia­si na­mus vi­si, būs­tus re­mon­tuo­ja­si – kon­tei­ne­riai kaip mat pri­si­pil­do. Net sa­vait­ga­liais įmo­nės au­to­mo­bi­liai ra­tus po mies­tą su­ka kon­tei­ne­rius tuš­tin­da­mi. Jų iš vi­so „Uk­mer­gės ver­smė“ tu­ri še­šis.

Jei per pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį su­rink­ta ir iš­vež­ta 1900 to­nų at­lie­kų, tai vien per ba­lan­džio mė­ne­sį šis skai­čius iš­au­go iki 1500 to­nų.

Spar­čiau ne­gu bet ka­da už­pil­do­mi ir rū­šia­vi­mui skir­ti kon­tei­ne­riai, į ku­riuos ren­ka­me stik­lą, po­pie­rių bei plas­ti­ką. Jų ra­jo­ne pa­sta­ty­ta apie 200.

Rū­šia­vi­mui skir­tus kon­tei­ne­rius įmo­nė iš­tuš­ti­na maž­daug kas tris sa­vai­tes. „Tik­rai ne­va­žiuo­jam spe­cia­liai dėl ke­le­to pil­nų kon­tei­ne­rių. Kai jau pri­si­pil­do be­veik vi­si, tuo­met ir su­ren­kam“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

At­si­ve­žus į sa­vo įmo­nės te­ri­to­ri­ją, vi­suo­met ten­ka dar kar­tą rū­šiuo­tas at­lie­kas per­rink­ti. Anot V. No­vo­sio­lo­vo, ko tik ten ne­bū­na…

Jis ma­no, kad dar ge­gu­žės mė­ne­sį bus pro­ble­mų, o pas­kui at­lie­kų su­ma­žės ir įmo­nės dar­buo­to­jams ne­rei­kės vers­tis per gal­vas. O ša­lia kon­tei­ne­rių bus di­des­nė tvar­ka nei da­bar…

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *