Nu­ta­rė kur­ti ver­sli­nin­kų klu­bą

 

Uk­mer­gė­je ke­ti­na­ma kur­ti ver­sli­nin­kų klu­bą. Mū­sų ver­sli­nin­kai pra­ėju­sią sa­vai­tę apie tai dis­ku­ta­vo su to­kius klu­bus jau tu­rin­čiais ko­le­go­mis iš Šir­vin­tų ir Anykš­čių.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Bur­ti ver­slo klu­bą ini­cia­ty­vos ėmė­si Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Jo va­do­vė Vi­da Me­liūkš­tienė pa­sa­ko­jo, kad jau se­niai do­mi­si šir­vin­tiš­kių ir anykš­tė­nų pa­tir­ti­mi. Su ver­sli­nin­kais ne­se­niai bu­vo ap­si­lan­kę Šir­vin­tų ra­jo­ne, kal­bė­jo apie jų klu­bo veik­lą.

 

 

Tri­jų ra­jo­nų ver­sli­nin­kai vi­są va­ka­rą ben­dra­vo ir ap­ta­rė ne vie­ną ben­drą pro­jek­tą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.Penk­ta­die­nį į Ku­rė­nų už­ei­gą su­si­rin­ko Anykš­čių, Šir­vin­tų bei Uk­mer­gės savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jų va­do­vai, ver­slo at­sto­vai pa­klau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mų apie jų klu­bų veik­lą, pa­si­da­lin­ti nau­din­ga in­for­ma­ci­ja, pa­ben­drau­ti.

Šir­vin­tų vi­ce­me­ras ver­sli­nin­kų ir va­do­vų klu­bo pre­zi­den­tas Val­das Ra­dio­no­vas pa­sa­ko­jo, kad juos ver­sli­nin­kų klu­bą kur­ti pa­ra­gi­no Anykš­čių ver­sli­nin­kai. Maž­daug me­tus pa­svars­tę 2006 me­tais įkū­rė klu­bą, ku­rio pa­grin­di­nis sie­kis – ne po­li­ti­kuo­ti, bet tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­lai­kį. Kas­met su­ren­gia 2-3 ren­gi­nius, lan­ko kai­my­nus, drau­ge vyk­ta ir į už­sie­nio ša­lis.

Anykš­čių va­do­vų klu­bo pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Ber­na­ta­vi­čius su­si­rin­ku­siesiems pri­sta­tė sa­vo veik­lą, ku­ri tę­sia­si dau­giau nei pen­ke­rius me­tus. Sve­čias pa­sa­ko­jo, kad jų veik­lo­je da­ly­vau­ja ne tik ver­sli­nin­kai, bet ir įvai­rioms įstai­goms va­do­vau­jan­tys žmo­nės. Klu­bie­čiai yra ap­lan­kę sa­vo ko­le­gų įmo­nes, iš ar­ti su­si­pa­ži­nę su mies­tą gar­si­nan­čių „Anykš­čių vy­no“, „Anykš­čių va­rio“ ir ki­tų įmo­nių veik­la. Sve­čias taip pat pa­brė­žė, kad jų klu­bo tiks­las – ne po­li­ti­kuo­ti, ir ra­gi­no uk­mer­giš­kius ne­snaus­ti ir steig­ti pa­na­šų klu­bą.

Ren­gi­nio rė­mė­jo – Me­di­ci­nos ban­ko va­do­vė Ode­ta Kaz­laus­kie­nė vi­sų tri­jų ra­jo­nų me­rus bei klu­bų pre­zi­den­tus ap­do­va­no­jo kny­go­mis.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo iš­rink­ta Uk­mer­gės ver­sli­nin­kų ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, ku­rios na­riai įsi­pa­rei­go­jo maž­daug per mė­ne­sį pa­reng­ti do­ku­men­tus ir siek­ti, kad ver­sli­nin­kų klu­bas bū­tų įkur­tas ir Uk­mer­gė­je.

Šiuo me­tu Uk­mer­gė­je vei­kia ir ki­ta ver­sli­nin­kus vie­ni­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja – Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las, ta­čiau klu­bo idė­jos au­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė ma­no, kad šių dvie­jų or­ga­ni­za­ci­jų veik­la tik­rai ne­si­dub­liuo­tų.

Ku­rė­nų už­ei­go­je su­si­rin­ko tri­jų ra­jo­nų va­do­vai ir ver­sli­nin­kai.

Ku­rė­nų už­ei­go­je su­si­rin­ko tri­jų ra­jo­nų va­do­vai ir ver­sli­nin­kai.

Šir­vin­tų me­rą Kęs­tu­tį Pa­kal­nį kal­bi­no Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė.

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai pa­ža­dė­jo, kad klu­bas Uk­mer­gė­je bus.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *