Nugalėjo draugystė

Ko­vo 29 die­ną Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko 1–4 kla­sių mo­ki­nių kon­kur­so „Mes – po­li­ci­jos bi­čiu­liai“ ra­jo­ni­nis tu­ras. Ja­me da­ly­va­vo Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Vai­kų glo­bos na­mų, mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ ir Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ko­man­dos.

 

04-03-5_straipsnio_nuotr

Policijos komisariate surengtas konkursas vaikams.

Kon­kur­so tiks­las – ug­dy­ti vai­kų tei­si­nę nuo­vo­ką ir vi­suo­me­ni­nės pa­rei­gos sam­pra­tą bei me­ni­nę sa­vi­raiš­ką, for­muo­ti ko­man­di­nio dar­bo įgū­džius.

Moks­lei­viai tu­rė­jo pri­sis­ta­ty­ti, pri­sta­ty­ti ben­drą ko­man­dos me­ni­nį dar­be­lį ,,Pa­dėk sau ir drau­gui. Ne­smur­tau­ju aš, ne­smur­tauk ir tu“, su­vai­din­ti ne­di­de­lį vai­di­ni­mą „No­riu bū­ti sau­gus na­muo­se, mo­kyk­lo­je ir gat­vė­je – ką ga­liu pa­siek­ti pats, kuo ga­liu pa­dė­ti ki­tiems“. Ko­mi­si­ją nu­ste­bi­no įspū­din­gais pie­ši­niais, dai­no­mis, šo­kiais, o vie­na ko­man­da net­gi su­kū­rė skulp­tū­rą.

Kon­cer­ta­vo ir pui­kią nuo­tai­ką do­va­no­jo Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai, ku­riuos ruo­šė mo­ky­to­ja Li­lė Za­kar­kie­nė.

Pir­mą­ją vie­tą jau ket­vir­tus me­tus iš­ko­vo­jo Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kų ko­man­da, ku­rią pa­ruo­šė mo­ky­to­jos Žyd­ra Ja­kiū­nie­nė ir Ni­jo­lė Gro­tu­zie­nė.

PK inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *