Nukentėjo nuo petardos

Kol vie­ni links­mi­na­si, ki­tiems šven­tės – įtemp­tas me­tas. Ta­čiau šias nau­ja­me­ti­nes šven­tes me­di­kai va­di­na pa­kan­ka­mai ra­mio­mis ir su ypa­tin­gais at­ve­jais sa­ko ne­su­si­dū­rę.

 


 

Anot Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­jos Ju­di­tos Ma­to­nie­nės, iš­skir­ti­nių kvie­ti­mų šven­ti­nį sa­vait­ga­lį ne­su­lauk­ta. Me­di­kai ne sy­kį bu­vo kvies­ti pa­dė­ti įvai­rių trau­mų pa­ty­ru­sie­siems. Daž­niau­siai, pa­sak ve­dė­jos, pa­aiš­kė­da­vo, kad jos – ne­blai­vių gy­ven­to­jų šven­ti­mo pa­da­ri­nys. Pa­gal­bos šau­kė­si ir su­muš­ti ar ki­taip nu­ken­tė­ję žmo­nės.

Nau­ja­me­ti­nės šven­tės ne vi­sa­da sėk­min­gos fe­jer­ver­kų mė­gė­jams. Lai­mė, šio­mis die­no­mis uk­mer­giš­kiai bu­vo at­sar­ges­ni, ir di­de­lių trau­mų iš­veng­ta. Nau­ja­me­tę nak­tį į Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių krei­pė­si tik vie­nas pi­lie­tis. Jis, pa­sak li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo Al­gi­man­to Ve­lič­kos, sprog­din­da­mas pe­tar­dą ap­si­de­gi­no ran­ką. Su­tei­kus pa­gal­bą, pa­cien­tas bu­vo iš­leis­tas į na­mus.

Tuo me­tu po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­ne­ša, jog dėl ne­at­sar­gaus pe­tar­dų sprog­di­ni­mo bu­vo už­re­gist­ruo­ti 3 pra­ne­ši­mai. At­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, jog 13 min. po vi­dur­nak­čio pa­skam­bi­nęs as­muo pra­ne­šė, kad pe­tar­da Klai­pė­dos g. iš­mu­šė bu­to lan­gą. 16 min. po vi­dur­nak­čio skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė skun­dė­si, kad kai­my­nai į jos na­mo pu­sę šau­do pe­tar­das.

Me­di­kų pa­gal­bos taip pat pri­rei­kė Tul­pia­kie­mio kai­mo gy­ven­to­jai, ku­ri su sū­nu­mi bu­vo iš­ėju­si šau­dy­ti pe­tar­dų ir vie­nas šū­vis ją su­ža­lo­jo.

Į li­go­ni­nę bu­vo pri­sta­ty­ti du as­me­nys dėl ap­si­nuo­di­ji­mo. 44-erių me­tų vy­riš­kis bu­vo ap­si­nuo­di­jęs me­di­ka­men­tais, o 19-me­tis uk­mer­giš­kis ap­si­nuo­di­jo al­ko­ho­liu.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *