Numatytos kitos patalpos

Jei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mas su­lauks pri­ta­ri­mo ra­jo­no ta­ry­bo­je, kei­sis mies­to pir­ties vie­ta. Ji iš Gruo­džio 17-osios gat­vės bus per­kel­ta į UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­tal­pas Klai­pė­dos gat­vė­je.

 

 

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 

08-02-3_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pirčiai ieškoma kitų patalpų.

 

Pir­ties pa­slau­gas tei­kian­čiai sa­vi­val­dy­bės įmo­nei UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui ši veik­la nuos­to­lin­ga. Įmo­nės va­do­vai dar žie­mą krei­pė­si į ra­jo­no ta­ry­bą su pra­šy­mu pa­deng­ti kai ku­rias iš­lai­das, kad bū­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti mies­te­lė­nams šios pa­slau­gos tei­ki­mą, o ne­pa­lik­ti jų be pir­ties.

 

Ta­čiau šis klau­si­mas pa­ju­din­tas tik bir­že­lio mė­ne­sį. Tuo­met ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to po­tvar­kiu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iš­ana­li­zuo­ti pir­ties Gruo­džio 17-osios gat­vė­je nuos­to­lių ma­ži­ni­mo ar­ba  ki­tus al­ter­na­ty­vius spren­di­mus.

 

Ne­se­niai dar­bo gru­pė pa­tei­kė sa­vo iš­va­das bei pa­siū­ly­mus.  Įver­tin­ta esa­ma pa­dė­tis, kai pir­ties pa­slau­gas tei­kia  Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Dar­bo gru­pės va­do­vas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis įsi­ti­ki­nęs, kad da­bar­ti­nis pir­ties pa­slau­gų tei­ki­mo bū­das – si­tu­a­ci­ja be per­spek­ty­vų.

 

„Nors Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nė­ra aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo teik­ti šią pa­slau­gą, ta­čiau vis tik ji tu­rė­tų tuo rū­pin­tis“, – tei­gia jis.

 

Dar­bo gru­pė su­si­pa­ži­no su kai ku­rių įstai­gų ga­li­my­bė­mis teik­ti šią pa­slau­gą, pri­tai­kant tu­ri­mas pa­tal­pas.

 

Bu­vo ap­lan­ky­tos UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­tal­pos – ka­ti­li­nė Klai­pė­dos gat­vė­je, UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ pa­tal­pos ir Del­tu­vos mies­te­ly­je esan­ti pir­tis.

 

S. Ma­siu­lio­nio nuo­mo­ne, „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ pa­tal­po­se įreng­ti pir­tį la­biau­siai ap­si­mo­kė­tų dėl ma­žes­nių iš­lai­dų pa­tal­pų šil­dy­mui bei van­dens pa­ruo­ši­mui. Be to, pa­to­giau bū­tų ir mies­te­lė­nams, nes di­džio­ji da­lis pir­ties klien­tų – se­na­mies­čio gy­ven­to­jai, na­muo­se be­si­nau­do­jan­tys da­li­niais pa­to­gu­mais.

 

„Čia ir anks­čiau bu­vo pir­tis. Daug kas iš­dras­ky­ta, ta­čiau ga­ri­nės pir­ties pa­tal­pa dar pa­kan­ka­mai tvar­kin­ga“, – sa­ko pa­šne­ko­vas. Jei bus pa­si­rink­tas šis va­rian­tas, S. Ma­siu­lio­nio nuo­mo­ne, vir­šu­ti­nės lu­bos pa­tal­pų re­mon­tui ga­li siek­ti apie 200 tūks­tan­čių li­tų.

 

Taip pat dar­bo gru­pės iš­va­do­se tei­gia­ma, kad Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre yra vi­sos są­ly­gos nau­do­tis du­šu. Šios pa­slau­gos kai­na – 3,5  li­to. Čia praus­tis ga­lė­tų so­cia­li­nės ri­zi­kos as­me­nys ir gau­nan­tie­ji ma­žas pa­ja­mas.

 

Pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas tei­kia­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. Ja­me siū­lo­ma pir­tį įreng­ti Klai­pė­dos gat­vė­je „Uk­mer­gės ši­lu­mai“ pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se. Šį klau­si­mą ta­ry­bos na­riai spręs ket­vir­ta­die­nį.


patalynė

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *