Nuo alkoholio prekeivių saugo metrai

Ra­jo­no po­li­ti­kai vėl grįž­ta prie klau­si­mo, su­si­ju­sio su al­ko­ho­lio pre­ky­ba ra­jo­ne. Me­tus ga­lio­ju­si tvar­ka skel­bė, kad lei­di­mai pre­kiau­ti svai­ga­lais iš­duo­da­mi par­duo­tu­vei ar ka­vi­nei, esan­čiai ne ar­čiau kaip 50 met­rų iki ug­dy­mo įstai­gų. Ta­ry­bos na­rys Va­len­ti­nas Ge­nys siū­lo šią tvar­ką dar kar­tą per­žiū­rė­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

11-23-5_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tarybos narių diskusijų objektu tapo prekyba alkoholiu.

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je li­cen­ci­ja­vi­mo tvar­ka bu­vo pa­tvir­tin­ta pra­ėju­sių me­tų bir­že­lį.

Tuo­met la­bai il­gai dis­ku­tuo­ta dėl vie­no da­ly­ko – koks tu­ri bū­ti leis­ti­nas at­stu­mas nuo maž­me­ni­nės pre­ky­bos svai­ga­lais ob­jek­to iki ug­dy­mo įstai­gos. Svars­ty­ta, ar ap­skri­tai bū­ti­nas toks at­stu­mo ri­bo­ji­mas.

Vis dėlto ga­liau­siai pri­im­tas spren­di­mas pa­tvir­tin­ti tvar­ką, drau­džian­čią iš­duo­ti li­cen­ci­jas pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ar­čiau nei 50 m nuo ug­dy­mo įstai­gų.

 

Su­ren­gė ap­klau­są

 

Ta­ry­bos na­rys V. Ge­nys prie šio klau­si­mo pa­siū­lė grįž­ti šią va­sa­rą. Šiam pra­šy­mui iš­nag­ri­nė­ti bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Jos va­do­vė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad iš kar­to pra­dė­ta svars­ty­ti, kaip šį klau­si­mą iš­spręs­ti iš es­mės. Ka­dan­gi ben­druo­me­nių ap­klau­sa vy­ko prieš me­tus, o jų su­ti­ki­mas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­me yra bū­ti­na są­ly­ga nu­sta­tant drau­džia­mą at­stu­mą pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, nu­tar­ta su­reng­ti vi­sų 28 ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų ap­klau­są.

Į klau­si­mą, ar rei­kia nu­sta­ty­ti at­stu­mą, drau­džian­tį pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais nuo ug­dy­mo įstai­gos, su­lauk­ta tik vie­no nei­gia­mo at­sa­ky­mo. Gau­ti trys pa­siū­ly­mai, kad toks at­stu­mas bū­tų dau­giau kaip100 met­rų, 10 siū­ly­mų – nuo 50 iki 100 met­rų, 13 – 50 met­rų.

Dau­gu­mos ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nės pa­si­sa­kė už tai, kad bū­tų pa­lik­tas ga­lio­ti šiuo me­tu nu­sta­ty­tas 50 met­rų at­stu­mas, ku­riuo drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais.

Iš­ana­li­za­vu­si ap­klau­sos re­zul­ta­tus dar­bo gru­pė pri­ėjo prie iš­va­dos siū­ly­ti ta­ry­bai iš es­mės ne­keis­ti nu­sta­ty­tos pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tvar­kos, pri­va­lo­mos nau­jiems rin­kos da­ly­viams.

Siū­lo­ma įtvir­tin­ti tik ne­di­de­lį pa­kei­ti­mą – kad pa­žy­mą, koks yra at­stu­mas nuo bū­si­mos ka­vi­nės ar par­duo­tu­vės du­rų iki ug­dy­mo įstai­gos, iš­duo­tų sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­rius.

Šiuo me­tu li­cen­ci­jas iš­duo­dan­tys spe­cia­lis­tai šį at­stu­mą pa­tys iš­ma­tuo­ja že­mė­la­py­je ir dėl to ga­li­mi ne­tiks­lu­mai.

 

Ma­no, kad met­rai – ne es­mė

 

Ne­pai­sant to, kad ug­dy­mo įstai­gos aiš­kiai iš­dės­tė sa­vo po­zi­ci­ją, pa­na­šu, kad svars­tant šį klau­si­mą ra­jo­no ta­ry­bo­je po­li­ti­kų nuo­mo­nės iš­si­skirs.

Iš­si­sky­rė jos ir pa­čio­je klau­si­mą nag­ri­nė­ju­sio­je dar­bo gru­pė­je: jos na­riai Va­len­ti­nas Ge­nys ir Ro­lan­das Ja­nic­kas su to­kia nuo­mo­ne ne­su­ti­ko.

V. Ge­nys sa­ko šiuo pa­siū­ly­mu ne­sie­kian­tis su­švel­nin­ti ga­lio­jan­čios tvar­kos. Pats 13 me­tų svai­ga­lų ne­var­to­jan­tis po­li­ti­kas ti­ki­na at­virkš­čiai – no­rin­tis pa­ska­tin­ti dis­ku­si­ją ir svai­ga­lų var­to­ji­mo pro­ble­mą spręs­ti iš es­mės, o ne ap­si­ri­bo­jant met­rų skai­čia­vi­mu. Šiuo at­ve­ju, jo įsi­ti­ki­ni­mu, tie­siog pa­de­da­mas paukš­čiu­kas – štai kaž­ką pa­da­riau, pre­ky­bą už­drau­džiau. Ta­čiau gir­tuok­lys­čių nuo to juk ne­su­ma­žė­ja.

„Esu už kom­plek­si­nį pro­ble­mos spren­di­mą, o ne už met­rus“, – sa­ko V. Ge­nys.

Be to, pa­sak pa­šne­ko­vo, to­kiais drau­di­mais iš­krei­pia­ma rin­ka ir pa­tai­kau­ja­ma svai­ga­lų pre­kiau­to­jams sen­bu­viams. Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką jau pre­kiau­jan­čioms svai­ga­lais įstai­goms 50 met­rų at­stu­mo kar­te­lė ne­tai­ko­ma. Jei jau įstai­ga vei­kia, nu­si­žen­gi­mų ne­pa­da­ro ir li­cen­ci­jos iš jos ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos ne­at­ima, svai­ga­lais pre­kiau­ja­ma ir mo­kyk­lų pa­šo­nė­je. Ta­čiau nau­ja įstai­ga pa­na­šio­je vie­to­je veik­los vys­ty­ti ne­ga­li.

 

Svars­tys ki­tą sa­vai­tę

 

Šį klau­si­mą ra­jo­no ta­ry­ba svars­tys ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.

Jį nag­ri­nė­ju­sios dar­bo gru­pės va­do­vė E. Mi­ri­na­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių jų siū­ly­mui pri­tars.

„Ne­ma­tau šios dis­ku­si­jos pra­smės. Jei dau­gu­ma ben­druo­me­nių pa­si­sa­kė už siū­lo­mus ri­bo­ji­mus, ne­ga­li­ma į tai ne­kreip­ti dė­me­sio“, – sa­ko ji, pri­min­da­ma, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per me­tus yra ga­vu­si vie­nin­te­lį pra­šy­mą pa­nai­kin­ti mi­nė­tą drau­di­mą.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *