Nuo mokesčio atleidžiami

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė tei­ra­vo­si dėl mo­kes­čio už bui­ti­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mą. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad jos gar­baus am­žiaus ma­my­tė ke­tu­ris mė­ne­sius bu­vo gy­do­ma Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Ga­vo pa­žy­mą apie tai ir no­rė­jo ją pa­teik­ti įstai­gai, ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja šį mo­kes­tį. Ta­čiau nie­kaip ne­ra­do, kam gi pa­žy­mą įteik­ti.

Ne­šė į ke­lias įstai­gas, ban­dė teik­ti šiukš­lių ve­žė­jams, ta­čiau vi­sur jai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad už šiukš­les pri­va­lo mo­kė­ti vi­si ir nie­kas tos pa­žy­mos ne­pri­ėmė.

„Ne­gi tik­rai pri­va­lo­ma mo­kė­ti to­kį mo­kes­tį, jei žmo­gus ke­lis mė­ne­sius ne­bu­vo na­muo­se?“, – tei­ra­vo­si mo­te­ris.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus vyriausioji spe­cia­lis­tė Jolanta Vytienė nu­ra­mi­no, kad nuo mo­kes­čio už tą lai­ko­tar­pį, ku­rį gu­lė­jo li­go­ni­nė­je, mū­sų skai­ty­to­jos ma­ma tik­rai bus at­leis­ta. O pa­žy­mą rei­kia neš­ti į jų sky­rių, esan­tį Kau­no g. 16. Siųs­ta­me pra­ne­ši­me apie vie­ti­nę rin­klia­vą yra nu­ro­dy­ti Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­riaus kon­tak­ti­niai te­le­fo­nai ir ad­re­sas.

Spe­cia­lis­tė ap­gai­les­ta­vo, kad nie­kas mo­te­riš­kės ar­ti­mų­jų ne­nu­krei­pė tin­ka­mu ad­re­su.

Nuo vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­čio taip pat at­lei­džia­mi ki­tuo­se ra­jo­nuo­se dir­ban­tys žmo­nės. Šiuo at­ve­ju rei­kia pa­teik­ti darb­da­vio pa­žy­mą. Pra­neš­ti apie sa­ve tu­rė­tų ir į už­sie­nį iš­vyks­tan­tie­ji bei stu­den­tai.

50 pro­cen­tų ma­žiau nei nu­sta­ty­ta mo­ka ir tie, ku­rie gy­ve­na so­duo­se, o kon­tei­ne­ris nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos yra to­liau nei už 500 met­rų. Pas­ta­ro­ji ka­te­go­ri­ja žmo­nių tu­ri kreip­tis į se­niū­ni­ją.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *