Nuo telefoninių sukčių nukentėjo trys ukmergiškiai

Trys uk­mer­giš­kiai – dvi pen­si­nin­kės ir vai­kas – tą pa­čią die­ną už­ki­bo ant te­le­fo­ni­nių suk­čių kab­liu­ko ir nuo jų nu­ken­tė­jo.

Rug­sė­jo 5 die­ną apie 13 val. te­le­fo­no skam­bu­čio su­lau­kė 74 me­tų Žel­vos mies­te­lio gy­ven­to­ja T. D. Ne­pa­ži­nu­si skam­bi­nu­sios mo­ters bal­so, pa­si­tei­ra­vo, ar tai – ne duk­tė. Tuoj su­lau­kė tei­gia­mo at­sa­ky­mo. „Duk­tė“ aiš­ki­no, kad griū­da­ma pra­si­skė­lė lū­pą, to­dėl jos bal­sas pa­si­kei­tęs. Ji sa­kė pa­te­ku­si į ne­lai­mę, ne­ty­čia su­ža­lo­ju­si mer­gai­tę. Pas­kui da­vė te­le­fo­ną kal­bė­ti „pa­rei­gū­nui“. Šis pen­si­nin­kei aiš­ki­no, ne­va mer­gai­tei lū­žo kau­ko­lės pa­ma­tas, o gy­dy­mui rei­kia 9000 li­tų.

Pas­kui jis pa­ti­ki­no, kad pra­džiai pa­kaks 1000 li­tų rank­pi­ni­gių. Be to, pa­lie­pė nu­ei­ti į par­duo­tu­vę ir nu­pirk­ti „Te­le 2“ pa­pil­dy­mus už 200 li­tų. Tai įvyk­džiu­si mo­te­ris vėl su­lau­kė skam­bu­čio ir ėmė dik­tuo­ti pa­pil­dy­mų nu­me­rius. Ne­tru­kus į na­mus su­grį­žęs sū­nus puo­lė mo­ti­nai aiš­kin­ti, kad ją ap­gau­di­nė­ja suk­čiai.

Žel­vos se­niū­ni­jos Pa­žel­vių kai­me gy­ve­nan­čiai 76 me­tų G. D. vy­ras, pri­sis­ta­tęs pa­rei­gū­nu Bla­že­vi­čiu­mi, pa­skam­bi­no apie 16 val. Jis pra­ne­šė, ne­va jos gi­mi­nai­tė su­ža­lo­jo mer­gai­tę, ku­rios gy­dy­mui rei­kia 1000 li­tų. Apie 17 val. į na­mus at­vy­ku­siam ne­pa­žįs­ta­mam vy­riš­kiui mo­te­ris ati­da­vė vi­są rei­ka­lau­tą pi­ni­gų su­mą. Tik vė­liau ji pa­skam­bi­no duk­te­rė­čiai ir su­ži­no­jo, kad jai nie­ko ne­at­si­ti­ko.

Į suk­čių ža­ban­gas rug­sė­jo 5 die­ną pa­te­ko ir ma­ža­me­tis, ku­ris te­le­fo­no skam­bu­čio su­lau­kė apie 14 val. Pa­skam­bi­nęs vy­ras vai­ką iš­gąs­di­no, ne­va ma­ma pa­te­ko į ne­lai­mę. Jei­gu no­ri, kad vis­kas baig­tų­si ge­rai, jis pri­va­lan­tis ati­duo­ti pa­puo­ša­lus. Ma­ža­me­tis su­rin­ko auk­si­nius pa­puo­ša­lus, ki­tus bran­gius daik­tus ir vis­ką at­ida­vė at­vy­kė­liams. Apie 16 val. į na­mus su­grį­žo vai­ko tė­vas V. P. Tuo­met pa­aiš­kė­jo, kad ma­mos jo­kia ne­lai­mė ne­iš­ti­ko, o vai­ką tie­siog ap­ga­vo.

Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, šiais me­tais ra­jo­ne už­re­gist­ruo­tos še­šios to­kio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nuo­lat in­for­muo­ja gy­ven­to­jus apie ga­li­mus suk­čia­vi­mo at­ve­jus, kal­ba apie tai su­si­ti­ki­muo­se, pa­ta­ria, kaip ap­si­sau­go­ti. Ben­dra­dar­biau­ja­ma su dva­si­nin­kais ir se­niū­nais, pra­šo­ma kuo pla­čiau pa­skleis­ti in­for­ma­ci­ją, ypač at­kreip­ti vai­kų ir se­ny­vo am­žiaus žmo­nių dė­me­sį. De­ja, suk­čiams vis dar pa­vyks­ta su­ras­ti au­kų.

UŽ inf.

 

Pa­rei­gū­nai pri­me­na, jog daž­niau­siai suk­čiai pa­si­ren­ka to­kį ap­ga­vys­tės bū­dą:  pa­skam­bi­nę pri­sis­ta­to ar­ti­mu gi­mi­nai­čiu ar vai­ku ir pra­ne­ša, ne­va pa­te­ko į bė­dą,  pa­da­rė  ava­ri­ją. Nau­do­da­mie­si jū­sų su­si­jau­di­ni­mu, jie pa­pra­šo sku­biai per­duo­ti rei­ka­lin­gą pi­ni­gų su­mą. Pi­ni­gus pra­šo per­ves­ti į nu­ro­dy­tą są­skai­tą ar ati­duo­ti žmo­gui, ku­ris at­vyks jų pa­si­im­ti. Ki­tas va­rian­tas – pra­šo nu­pirk­ti pa­pil­dy­mo kor­te­lių.

 

Sulaukę tokio skambučio:

• ne­sku­bė­ki­te vyk­dy­ti skam­bi­nu­sio­jo pra­šy­mo, ap­ga­vi­kai sten­gia­si sa­vo au­ką kuo il­giau iš­lai­ky­ti prie te­le­fo­no, kad dar ne­spė­jus at­si­to­kė­ti ki­tas ben­dras spė­tų at­vyk­ti pa­im­ti pi­ni­gų, to­dėl pats nu­trau­ki­te po­kal­bį;

• pa­skam­bin­ki­te gi­mi­nai­čiui ar ar­ti­mam as­me­niui, pa­te­ku­siam į ta­ria­mą bė­dą, ir įsi­ti­kin­ki­te, ar tik­rai jam rei­ka­lin­ga jū­sų pa­gal­ba;

• jei­gu tik­rai jū­sų ar­ti­mą iš­ti­ko ne­lai­mė, su­si­ti­ki­te su juo as­me­niš­kai;

• ne­per­duo­ki­te pi­ni­gų per tar­pi­nin­kus ar į nu­ro­dy­tas są­skai­tas;

• jei ki­lo įta­ri­mas, kad skam­bi­na suk­čius, ne­dels­da­mi pra­neš­ki­te po­li­ci­jai;

• įspė­ki­te sa­vo vai­kus apie ga­li­mus suk­čia­vi­mus te­le­fo­nu ir pa­aiš­kin­ki­te jiems, ką rei­kia da­ry­ti, su­lau­kus pa­na­šaus skam­bu­čio;

• jei pa­skam­bi­nęs as­muo pri­sis­ta­to po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu ir pa­rei­ka­lau­ja pi­ni­gų už ne­va pa­da­ry­tą ava­ri­ją, ne­ti­kė­ki­te, ne­dels­da­mi apie tai in­for­muo­ki­te po­li­ci­ją;

• įsi­dė­mė­ki­te: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai te­le­fo­nu jo­kių pro­ce­si­nių veiks­mų ne­at­lie­ka! Po­li­ci­jos dar­buo­to­jai te­le­fo­nu ga­li tik iš­kvies­ti į ap­klau­są, o at­vy­kęs pas gy­ven­to­ją ne­dė­vin­tis uni­for­mos pa­rei­gū­nas pri­va­lo pri­sis­ta­ty­ti ir pa­ro­dy­ti pa­žy­mė­ji­mą.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *