Nuo varžybų dalyvių žuvys pasislėpė

Neseniai Le­on­po­ly­je, prie Da­vi­diš­kių tven­ki­nio, vy­ko ra­jo­ni­nės as­me­ni­nės spor­ti­nės žūk­lės var­žy­bos Me­ro tau­rei lai­mė­ti. Jų da­ly­viams te­ko la­bai nu­si­vil­ti – žu­vys tą­dien ­ki­bo kaip re­ta pra­stai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

10-23-3_straipsnio_1_nuotr

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Nugalėtojų laukė prizai.

 

Var­žy­bo­se dėl Me­ro tau­rės ko­vo­jo de­šimt žve­jų – aš­tuo­ni vy­rai ir dvi mo­te­rys.  De­ja, lai­mi­kis bu­vo ne­įti­kė­ti­nai kuk­lus – po vie­nin­te­lę žu­vį pa­ga­vo tik trys da­ly­viai. Sep­ty­niems be­li­ko skės­čio­ti ran­ko­mis…

Vi­siems trims lai­min­gie­siems ati­te­ko pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mai.

 

10-23-3_straipsnio_2_nuotr

Var­žy­bų pri­zi­nin­kai Dan­guo­lė Liut­ke­vi­čie­nė, Kon­stan­ti­nas Tru­so­vas ir Al­ber­tas Jac­kū­nas.


 

Sun­kiau­sias bu­vo Kon­stan­ti­no Tru­so­vo lai­mi­kis. 160 gra­mų svė­ru­sį eše­rį pa­ga­vęs meš­ke­rio­to­jas pri­pa­žin­tas var­žy­bų nu­ga­lė­to­ju.

An­tra vie­na ati­te­ko Al­ber­tui Jac­kū­nui. Ka­dan­gi vie­nin­te­lę 30 gra­mų svė­ru­sią kuo­ją jis pa­ga­vo pir­mas, žve­jys ap­do­va­no­tas už pir­mą var­žy­bų lai­mi­kį.

 

10-23-3_straipsnio_3_nuotr

Teisėjas vertino K. Trusovo laimikį.


 

Tre­čia  vie­ta ati­te­ko Dan­guo­lei Liut­ke­vi­čie­nei. Ji sa­kė žve­jo­ti mėgs­tan­ti, bet var­žy­bo­se da­ly­vau­jan­ti pir­mą kar­tą. Pri­zą pel­nęs Dan­guo­lės lai­mi­kis svė­rė 20 gra­mų, tai­gi mo­te­riai ati­te­ko ir ma­žiau­sios žu­ve­lės ap­do­va­no­ji­mas.

 

10-23-3_straipsnio_4_nuotr

Meškeriotojai jėgas bandė prie Davidiškių tvenkinio.


 

Spor­ti­nės žūk­lės var­žy­bos vy­ko tris va­lan­das.

Vi­siems pri­zi­nin­kams įteik­tos tau­rės, su­ve­ny­rai ir pa­dė­kos raš­tai.

Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos me­džiok­lės ži­no­vas žu­vi­nin­kas Sta­sys Brak­nys už spor­ti­nės mė­gė­jiš­kos žūk­lės puo­se­lė­ji­mą pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­jo ir „Uk­mer­gės ži­nias“.

 

10-23-3_straipsnio_5_nuotr

10-23-3_straipsnio_6_nuotr

 

10-23-3_straipsnio_7_nuotr

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *