Nuobodulį jaunimas malšina alkoholiu

Pa­va­sa­rį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sie­ja su ne­leis­ti­no­mis jau­ni­mo pra­mo­go­mis. Kai ne­be­šal­ta, jau­nuo­liai trau­kia ieš­ko­ti vie­tų, tin­kan­čių leis­ti lai­ką gurkš­no­jant al­ko­ho­lį. To­kie pa­si­bu­vi­mai ga­li baig­tis pa­rei­gū­nų mo­ra­lais ir šo­ki­ruo­tų tė­vų re­ak­ci­ja.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

04-12-1_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Geriančius nepilnamečius pareigūnai vadina visos Lietuvos problema.

„Orai at­šy­la – pra­si­de­da links­my­bės“, – sa­ko po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tė In­gri­da Ju­zė­nie­nė. Žie­mą slap­čia stip­riuo­sius gė­ri­mus ra­gau­jan­čius ne­pil­na­me­čius pa­rei­gū­nams ten­ka vai­ky­ti iš na­mų laip­ti­nių. Tuo tar­pu da­bar, anot pa­šne­ko­vės, rei­kia lauk­ti tuoj pri­si­pil­dy­sian­čių pau­pių, par­ko, mies­to sta­dio­no.

Ge­rian­tys ne­pil­na­me­čiai, pa­rei­gū­nės tei­gi­mu, yra vi­sos Lie­tu­vos pro­ble­ma, o leng­viau at­si­kvėp­ti lei­džian­čiais ro­dik­liais Uk­mer­gė tik­rai neiš­si­ski­ria. Ne­blai­vūs jau­nuo­liai po­li­ci­jai įkliū­va pa­tik­ri­ni­mų, pre­ven­ci­nių prie­mo­nių me­tu. Dėl gir­ta­vi­mo per­nai pro­to­ko­lais „pre­mi­juo­ti“ apie šim­tas ne­pil­na­me­čių. Už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vie­šo­je vie­to­je šie­met jau nu­baus­ti de­vy­ni.

 

Pa­mė­go ap­leis­tus bu­tus

 

At­ši­lus orams, jau­nų­jų nu­si­dė­jė­lių ap­tin­ka­ma mo­kyk­lų, vai­kų dar­že­lių te­ri­to­ri­jo­se, au­to­bu­sų sto­te­lė­se, ypač – kai­muo­se. Juos lyg mag­ne­tas trau­kia „Ei­fe­lio“ pri­ei­gos. Gau­siai slam­pi­nė­jan­čių prie šio pre­ky­bos cen­tro mo­ki­nių po­li­ci­jos dar­buo­to­jai ran­da net pa­mo­kų me­tu.

Už­baig­ti gir­tau­jan­čių jau­nuo­lių „puo­tų“ pa­rei­gū­nai taip pat vyks­ta į ben­dra­bu­čius, ap­šnerkš­tus bu­tus, ku­riuo­se įsi­kū­rę aso­cia­lūs as­me­nys. Čia gau­siai be­si­lan­kan­čios kom­pa­ni­jos tei­sė­sau­gi­nin­kų ne­be­ste­bi­na. „Kai rei­kia pa­švęs­ti, at­ran­da, kur pa­bū­ti, nors ir apleista…“ – sa­ko spe­cia­lis­tė.

Į ne­ma­lo­nu­mus įsi­pai­nio­jan­čių as­me­nų am­žius – 14–17 me­tų. Pa­šne­ko­vė pri­si­me­na at­ve­jį, kai po­li­ci­jos dė­me­sio ne­iš­ven­gė jau­niau­sias pa­žei­dė­jas, ku­riam bu­vo de­vy­ne­ri. Jis bu­vo už­klup­tas ant mies­to pi­lia­kal­nio, kur „gai­vi­no­si“ sid­ru.

 

Pra­šo ne­iš­duo­ti tė­vams

 

Ap­svai­gu­sius vai­kus pri­va­lo­ma pri­sta­ty­ti tė­vams. Jei­gu na­muo­se jų ne­ran­da­ma, ieš­ko­ma ki­to su­au­gu­sio as­mens – te­tos, dė­dės. Iš­si­gan­dę jau­nuo­liai pra­šo pa­rei­gū­nų nie­ko ne­sa­ky­ti gim­dy­to­jams, pri­sie­ki­nė­ja ne­be­gir­tuok­liau­sian­tys. Per to­kius at­ža­lų pokš­tus į keb­lią si­tu­a­ci­ją pa­puo­la ir tė­vai. „Nė vie­nas neap­si­džiau­gia, pa­ma­tęs vai­ką su pa­rei­gū­nu ir su­ži­no­jęs, kas nu­ti­ko“, – sa­ko spe­cia­lis­tė. Kai ku­rie tė­vai, anot jos, bū­na šo­ki­ruo­ti dėl to­kios sū­naus ar duk­ters „staig­me­nos“.

Už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vie­šo­je vie­to­je, ku­ria lai­ko­mi ir au­to­mo­bi­lis ar ka­vi­nė, nu­sta­ty­tos bau­dos. Jei pa­žei­dė­jui nė­ra 16 me­tų, bau­dą – nuo 50 iki 100 li­tų – tu­ri su­mo­kė­ti tė­vai. Še­šio­lik­me­čiai už sa­vo el­ge­sį at­sa­ko pa­tys: bau­da su­lai­ky­tam gir­tam jau­nuo­liui – 30–50 li­tų. Kai ku­rių iš jų no­ro vie­šai links­min­tis bau­dos ne­at­bai­do. Per me­tus po tris ar ke­tu­ris sy­kius po­li­ci­jai įkliū­van­čius tuos pa­čius as­me­nis pa­rei­gū­nė va­di­na tu­rin­čiai­siais „ge­rą pa­tir­tį“.

 

Blai­vė­si li­go­ni­nė­je

 

Po­pu­lia­riau­si tarp jau­ni­mo svai­ga­lai – 6–8 laips­nių stip­ru­mo alus bei sid­ras. Jų pri­si­ra­ga­vę vy­ru­kai ne­re­tai į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį pri­pu­čia dau­giau kaip 2 pro­mi­les. Vie­na pen­kio­lik­me­tė sy­kį pri­pū­tė dau­giau nei 3 pro­mi­les.

Ap­si­nuo­di­ju­siems al­ko­ho­liu kar­tais pri­rei­kia ir me­di­kų pa­gal­bos. Prieš ku­rį lai­ką dėl to į li­go­ni­nę pa­te­ko try­li­ka­me­tė.

Pa­si­tei­si­ni­mų, ko­dėl ge­ria, ne­pil­na­me­čiai tu­ri per akis: jiems karš­ta ar ne­tu­ri ką veik­ti. Ki­ti pri­si­pa­žįs­ta ši­taip ke­lian­tys sau nuo­tai­ką. „To­kie jų at­sa­ky­mai – kai ku­rie nie­ko blo­go čia ne­ma­to“, – sa­ko spe­cia­lis­tė.

Ji ap­gai­les­tau­ja, jog kai ku­rie pre­ky­bi­nin­kai par­duo­da al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ne­pil­na­me­čiams. Nors bu­vo nu­baus­ta ke­le­tas par­da­vė­jų, drau­di­mų pai­so ne vi­si.

Skun­dų dėl laip­ti­nė­se ar ki­tur gir­tau­jan­čių jau­nuo­lių pa­rei­gū­nai su­lau­kia ir iš gy­ven­to­jų. I. Ju­zė­nie­nė sa­ko, jog žmo­nės ne­tu­rė­tų bū­ti abe­jin­gi šiai pro­ble­mai. Pa­ste­bė­jus vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, ga­li­ma skam­bin­ti į po­li­ci­ją te­le­fo­nais 60433 ar­ba 8 612 75796.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *