Nutarta apklausti ir rinkimų komisijos narius

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me to­liau nag­ri­nė­ta va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la, ku­rio­je tei­sia­mi trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu. Ka­dan­gi ne­pa­vy­ko ap­klaus­ti vi­sų liu­dy­to­jų,  po­sė­dy­je dar kar­tą pa­da­ry­ta per­trau­ka. Be to, nu­tar­ta ap­klaus­ti ir rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

12-06-2_straipsnio_nuotr

Autorės nuotr. Kaltinamieji V. Sekmokas, S. Račickas ir V. Martyšius.

Bau­džia­mo­ji by­la dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se bu­vo pra­dė­ta po va­sa­rio 27 die­ną vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Šio­je by­lo­je kal­ti­na­mie­ji: 49 me­tų UAB „Uks­ta­me­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Mar­ty­šius, 40 me­tų nie­kur ne­dir­ban­tis, anks­čiau tris kar­tus teis­tas Sau­lius Ra­čic­kas ir 6 kar­tus teis­tas 41 me­tų Vir­gi­ni­jus Sek­mo­kas.

 

Už nu­me­rį 16

 

V. Mar­ty­šius kal­ti­na­mas tuo, kad vei­kiant gru­pė­je su ki­tais dviem kal­ti­na­mai­siais, tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę, sie­kė, kad pa­pirk­ti žmo­nės bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kan­di­da­tus. Bu­vo nu­ro­do­ma, kaip rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus. Ei­lės tvar­ka tu­rė­jo bū­ti to­kia: 4, 6, 24, 26, 20. (Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­še 4 nu­me­riu sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, 6 – Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, 24 – Jo­vi­ta Gleiz­nie­nė, 26 – Vi­lius Mor­kū­nas, 20 – Jo­nas Vy­čas.)

Re­mian­tis su­rink­ta me­džia­ga, ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams V. Ma­rty­šius  S. Ra­čic­kui da­vė 100 li­tų, o V. Sek­mo­kui – 500 li­tų, ži­no­da­mas, kad jie­du gau­tus pi­ni­gus su­mo­kės ar­ba ki­taip pa­pirks žmo­nes, ku­rie rin­ki­muo­se bal­suos už są­ra­šą Nr. 16. To­kiu bū­du įta­ria­ma­sis truk­dė as­me­nims re­a­li­zuo­ti sa­vo tei­sę rink­ti at­sto­vus į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę.

 

At­si­skai­tė ir pi­ni­gais, ir alu­mi

 

V. Sek­mo­kas ir S. Ra­čic­kas kal­ti­na­mi tuo, kad ži­no­da­mi rin­ki­mų už­sa­ky­mą iš V. Mar­ty­šiaus ga­vę pi­ni­gus ir ieš­ko­ję as­me­nų, ku­rie su­tik­tų bal­suo­ti taip, kaip nu­ro­dy­ta. Mi­nė­ti as­me­nys bal­suo­jant pa­pir­ko ke­lio­li­ka uk­mer­giš­kių. Su­mo­kė­jo jiems nuo 5 iki 10 li­tų ar­ba at­si­skai­tė al­ko­ho­liu bei ci­ga­re­tė­mis.

Į pra­ėju­sį teis­mo po­sė­dį at­vy­ko da­lis liu­dy­to­jų, ku­rie pa­tvir­ti­no, kad jų bu­vo pra­šo­ma bal­suo­ti už at­ly­gį, bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je nu­ro­dant rei­ka­lau­ja­mą są­ra­šą Nr. 16, o rei­tin­guo­jant lan­ge­liuo­se įra­šant skai­čius 4, 6, 26, 24, 20. Ta­čiau ne vi­sus liu­dy­to­jus pa­vy­ko ras­ti. Kai ku­rie iš jų ar­ba ne­at­vy­ko, ar­ba šau­ki­mų į teis­mą jiems įteik­ti ne­pa­vy­ko.

 

Ga­li­mai nar­ko­ti­kai – ne nar­ko­ti­kai

 

Pir­ma­ja­me po­sė­dy­je teis­mas, at­si­žvelg­da­mas į ad­vo­ka­tų ir tei­sia­mų­jų pra­šy­mą, nu­ta­rė su­ras­ti ir ap­klaus­ti vi­sus be iš­im­ties liu­dy­to­jus. Be to, ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė pra­šė iš­si­aiš­kin­ti, kur din­go kra­tos me­tu pas vie­ną kalti­na­mų­jų ras­ti ke­li, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­kų pa­ke­liai.

Ant­ra­ja­me, pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me, po­sė­dy­je ap­klau­sus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­ją Dai­vą Ša­tie­nę apie ta­ria­mus nar­ko­ti­kus pa­aiš­kė­jo nau­jų fak­tų. Pa­si­ro­do, eks­per­ti­zė nu­sta­tė, kad nar­ko­ti­kams ras­tų­jų me­džia­gų pri­skir­ti ne­ga­li­ma. Tai­gi, nar­ko­ti­nis prie­sko­nis  iš rin­ki­mų by­los iš­ga­ra­vo.

 

Šak­ne­lės – vo­ke­ly­je

 

Teis­me taip pat liu­di­jo kra­tos V. Mar­ty­šiaus na­me vyk­dy­me da­ly­va­vęs po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jas Vai­das Še­rei­va. Jis pa­sa­ko­jo vo­ką, ku­ria­me bu­vo iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo rin­ki­mų šak­ne­lės, ra­dęs V. Mar­ty­šiaus na­muo­se, jo ka­bi­ne­to stal­čiu­je.

Taip pat liu­di­jo dar trys į pir­mą­jį po­sė­dį ne­at­vy­kę liu­di­nin­kai. Vie­nas jų pri­si­pa­ži­no iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu bal­sa­vęs už V. Sek­mo­ko ant la­pu­ko už­ra­šy­tus kan­di­da­tus. Už tai ga­vęs 10 li­tų. Ki­tas gy­nė­si jo­kių pi­ni­gų ne­ėmęs. Tre­čias – pa­pirk­tus rin­kė­jus bal­suo­ti ve­žio­jęs – liu­dy­to­jas pa­sa­ko­jo, kaip ir su kuo ve­žęs žmo­nes, kaip su jais bu­vo at­si­skai­to­ma ir kaip pri­trū­kus pi­ni­gų va­žia­vę jų pa­si­im­ti pas V. Mar­ty­šių.

 

No­rė­tų pri­si­kas­ti iki šak­nų

 

Ta­čiau vi­si liu­dy­to­jai ir šio­je by­lo­je ne­bu­vo ap­klaus­ti – jų vi­sų su­rink­ti ne­pa­vy­ko.

Pro­ku­ro­ras Ša­rū­nas Ši­mo­nis pra­šė at­si­žvel­giant į tai, kad ši by­la – ne­ei­li­nė, ap­klaus­ti vi­sus be iš­im­ties liu­dy­to­jus. Jei ne­su­tin­ka at­ei­ti – at­ves­din­ti tal­ki­nant po­li­ci­jai.

Sa­vo pa­gei­da­vi­mus iš­sa­kė kal­ti­na­ma­sis V. Mar­ty­šius. Jis pa­gei­da­vo, kad į po­sė­dį bū­tų pa­kvies­ti ir Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys bei Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je už rin­ki­mus at­sa­kin­ga šios ko­mi­si­jos na­rė Kris­ti­na Ba­raus­kie­nė. Esą jie tu­rė­tų pa­aiš­kin­ti, ko­kių veiks­mų ėmė­si, kad už­kirs­tų rin­ki­mų tei­sės pa­žei­di­mus. Be to, gal po jų ap­klau­sos pa­aiš­kė­tų tik­ro­ji by­los es­mė ir jos šak­nys.

Kal­ti­na­ma­sis Ra­čic­kas pri­dū­rė, kad tei­sia­mas tu­rė­tų bū­ti ne jis, o vi­si už pi­ni­gus bal­sa­vę liu­dy­to­jai.

 

Liu­dy­to­jus at­ves­dins po­li­ci­ja

 

Ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė pri­mi­nė sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­ro­do­ma, kaip tu­ri bū­ti įfor­mi­na­mi rin­ki­mų pa­žei­di­mai. Tai esą tu­rė­jo pa­da­ry­ti H. Ži­žys bei K. Ba­raus­kie­nė. Tuo tar­pu ši by­la iš­kel­ta ne pa­gal už rin­ki­mus at­sa­kin­gų as­me­nų, bet pa­gal Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sar­go skun­dą.  To­kiu at­ve­ju ir tei­sia­mi ne tie as­me­nys. Tei­sia­ma že­mes­nio­ji gran­dis, o aukš­tes­nio­ji – ne. „O juk tie žmo­nės sė­di ta­ry­bo­je“, – pri­mi­nė po­li­ti­nę is­to­ri­jos es­mę ad­vo­ka­tė.

Tei­sė­ja Edi­ta Za­rem­bie­nė įspė­jo: teis­mas – ne­ po­li­ti­nė ins­ti­tu­ci­ja ir rin­ki­mų ei­ga bei baig­tis – ne šios bau­džia­mo­sios by­los es­mė.

Pro­ku­ro­ras Š. Ši­mo­nis  prieš­ta­ra­vo, kad gy­nė­jai no­ri by­lą iš­pūs­ti iki po­li­tinio at­spal­vio, tuo tar­pu ši by­la tu­ri sa­vo kal­ti­ni­mo ri­bas. Jei rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai pa­da­rė pa­žei­di­mų, juos tu­rė­tų nag­ri­nė­ti ne teis­mas, o ki­tos ins­ti­tu­ci­jos.

Vis dėlto tei­sė­ja nu­ta­rė į ki­tą teis­mo po­sė­dį at­ves­din­ti ne tik vi­sus liu­dy­to­jus, ku­rie bal­sa­vo už pi­ni­gus, bet ir Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Hu­ber­tą Ži­žį bei Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je už rin­ki­mus at­sa­kiu­sią Kris­ti­ną Ba­raus­kie­nę.

Ta­čiau tei­sė­ja įspė­jo gy­nė­jus – ruoš­ti tik šios by­los ap­lin­ky­bes lie­čian­čius klau­si­mus.

Ki­tas teis­mo po­sė­dis pa­skir­tas sau­sio 18 die­ną.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *