Nutūpė „Vilties paukštė“

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko šven­tė-kon­cer­tas „Vil­ties paukš­tė“, skir­tas Tarp­tau­ti­nės ne­įga­lių­jų die­nos pa­mi­nė­ji­mui. Į ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ir sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tą ren­gi­nį at­vy­ko ko­lek­ty­vai iš Bir­žų, Jo­na­vos, Elek­trė­nų, Gri­giš­kių, Šir­vin­tų, Vie­vio, Kai­šia­do­rių ir Vil­niaus.

 

12-11-3_straipsnio_nuotr

Sce­no­je – ko­lek­ty­vų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riai.

„Vil­ties paukš­tė“ – kas­me­ti­nė ša­lies ne­įga­lių­jų mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų ap­žiū­ra.

Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kės Zi­tos Kvik­lie­nės tei­gi­mu, svar­biau­sias as­pek­tas pla­nuo­jant šven­tę bu­vo ge­ra nuo­tai­ka, to­dėl ve­dėjos šmaikš­čiai pri­sta­tė kiek­vie­ną į šven­tę at­vy­ku­sį ko­lek­ty­vą.

Pil­nu­tė­lė­je kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je sve­čiai iš­sa­kė gra­žiau­sius svei­ki­ni­mus ne­įga­lie­siems jų die­nos pro­ga.

Da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no ko­mi­si­ja: ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė, Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pro­gra­mų ko­or­di­na­to­rė Sau­lė Vė­je­lie­nė, Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los mo­ky­to­ja Da­lia Sli­žy­tė ir Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro me­no sa­vi­raiš­kos or­ga­ni­za­to­rė Lai­mu­tė Len­čic­kie­nė.

No­mi­nuo­ti tran­kiau­sias, ro­man­tiš­kiau­sias, šven­tiš­kiau­sias, links­miau­sias ko­lek­ty­vai. No­mi­na­ci­ją už mu­zi­ka­liau­sią pa­si­ro­dy­mą ga­vo Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos mo­te­rų trio „Kar­tos“, va­do­vau­ja­mas Z. Kvik­lie­nės, bal­sin­giau­siu ko­lek­ty­vu pri­pa­žin­tas ki­tas šios va­do­vės pa­reng­tas mo­te­rų an­sam­blis „Go­da“.

Šven­tės da­ly­viai ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais bei ska­niais pri­zais.

Do­va­nos ir pa­dė­kos raš­tas įteik­ti vo­ka­li­nio mo­te­rų an­sam­blio „Go­da“ va­do­vei Z. Kvik­lie­nei, ku­rios ko­lek­ty­vo dė­ka šis gra­žus ren­gi­nys bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas Uk­mer­gė­je.

2005 me­tais su­si­bū­ru­sį  ko­lek­ty­vą dai­nų ke­liai iš­ve­žio­jo jau be­veik po vi­są Lie­tu­vą. Kas­met re­per­tu­a­rą jis pa­pil­do nau­jo­mis dai­no­mis. Di­džiau­sias lai­mė­ji­mas – 2009 me­tais gau­tas ap­do­va­no­ji­mas „Vil­ties paukš­tė“.

Z. Kvik­lie­nė ti­ki­si, kad nors šia­me ren­gi­ny­je ne­bu­vo pri­zi­nių vie­tų, o tik no­mi­na­ci­jos, at­ei­ty­je vėl bus or­ga­ni­zuo­ja­mi kon­kur­sai. „Kon­kur­sai ne­lei­džia ko­lek­ty­vams ir jų va­do­vams už­mig­ti, ska­ti­na ju­dė­ti į prie­kį, to­bu­lė­ti“, – tei­gia ji.

„Vil­ties paukš­tė“ pra­skri­do pro Uk­mer­gę, o prieš akis – nau­ji dar­bai. Drau­gi­ja jau pra­dė­jo ruoš­tis ka­lė­di­niams ren­gi­niams, kas­me­ti­nei pa­va­sa­rio šven­tei ir tra­di­ci­nei šven­tei „Drau­gys­tė“, ku­ri ki­tą­met vyks mū­sų mies­te.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *