Nuveiktus darbus apžvelgė verslininkai

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo ver­sli­nin­kai me­tus pa­ly­dė­jo bū­ry­je. Or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Ja­nic­kas ap­žvel­gė nu­veik­tus dar­bus ir ap­do­va­no­jo la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius fi­lia­lo na­rius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

12-28-5_straipsnio_1_nuotr

Au­to­rės nuotr. Bu­vęs Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas, ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas svei­ki­na šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­jai va­do­vau­jan­tį Ro­lan­dą Ja­nic­ką.

„2013-ie­ji  ver­slui bus iš­šū­kių me­tai. Mū­sų lau­kia daug per­mai­nų ir pa­si­kei­ti­mų. Ti­kė­ki­mės, kad jie bus ge­rai ap­gal­vo­ti ir at­neš nau­dos ver­slui“, – svei­kin­da­ma su­si­rin­ku­sius Uk­mer­gės ver­sli­nin­kus kal­bė­jo Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų vi­ce­pre­zi­den­tė Na­dež­da Fi­li­po­va. Ji pa­brė­žė, kad mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mas tik­rai skau­džiai pa­lies smul­kias įmo­nes. Vieš­nios ma­ny­mu, Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo elg­tis at­virkš­čiai – ma­žin­ti mo­kes­čių naš­tą.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no ra­jo­no vi­ce­me­ras, bu­vęs Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.  „Esam la­bai darbš­ti tau­ta ir vi­si sun­ku­mai yra įvei­kia­mi ver­slo iš­tver­min­gu­mu“, – ti­kė­ji­mą iš­sa­kė vi­ce­me­ras.

Or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Ja­nic­kas pa­ti­ki­no, kad sto­jus prie rū­mų di­rek­to­riaus vai­ro iš pra­džių ki­lo daug ne­aiš­ku­mų ir pro­ble­mų. Ta­čiau per me­tus pa­vy­ko įgy­ven­din­ti ir daug gra­žių su­ma­ny­mų: rū­mai įgy­ven­di­na iš da­lies ES lė­šo­mis re­mia­mą pro­jek­tą, Mies­to šven­tės me­tu su­reng­ta ra­jo­no ver­slo įmo­nių pa­sie­ki­mų pa­ro­da, per pra­ėju­sius me­tus pa­lai­ky­ti glau­dūs ry­šiai su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, reng­tos Rū­mų die­nos…

 

12-28-5_straipsnio_2_nuotr

Palydėti senųjų metų susirinko rajono verslininkai.


Di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė, kad į or­ga­ni­za­ci­ją su­grį­žo ku­riam lai­kui iš jos pa­si­trau­kę ar lig šiol or­ga­ni­za­ci­jai ne­pri­klau­sę na­riai – už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės AASE, „Val­do lei­dyk­la“, „Stra­di­va­ri­jai“, Ge­mos Pa­stuš­ko­vie­nės va­do­vau­ja­ma įmo­nė „Gin­dra­ja“.

Dar vie­nas ženg­tas svar­bus žings­nis – me­ta­lo įmo­nių su­vie­ny­tos jė­gos, sie­kiant po­pu­lia­rin­ti me­ta­lo ap­dir­bi­mo spe­cia­ly­bę.

Šį pro­jek­tą pri­sta­tė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius. Jis pa­si­džiau­gė, kad UAB „Stan­se­fab­rik­ken, „Ume­ga“ ir „Uk­mer­gės stak­lės“ su­si­vie­ni­jo po­pu­lia­rin­da­mos me­ta­lis­to pro­fe­si­ją. Šios įmo­nės mo­ka pa­pil­do­mas sti­pen­di­jas moks­lei­viams, pa­si­rin­ku­siems me­ta­lur­go pro­fe­si­ją. To­kia sti­pen­di­ja taip pat mo­ka­ma juos mo­kan­tiems dės­ty­to­jams. „Tai ne tik ma­te­ria­li­nė, bet ir mo­ra­li­nė pa­ska­ta“, – ak­cen­ta­vo mo­kyk­los va­do­vas.

Už no­va­to­riš­ką ir Uk­mer­gei la­bai rei­ka­lin­gą pro­jek­tą šių įmo­nių va­do­vams įteik­tos pa­dė­kos.

Pa­dė­ka ap­do­va­no­tas ir Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius.

Rū­mų vi­ce­pre­zi­den­tė N. Fi­li­po­va  pa­dė­ką  įtei­kė Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo va­do­vei An­ge­lei An­dri­ko­nie­nei.

Vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas sa­vi­val­dy­bės ap­do­va­no­ji­mą sky­rė UAB „Re­mon­to ir sta­ty­bos pro­jek­tas“ di­rek­to­rei Bi­ru­tei Kudž­mie­nei.

 

12-28-5_straipsnio_3_nuotr

Šventė neapsiėjo be Kalėdų Senelio.


Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *