Nužudymų priežastys – alkoholis ir pavydas

Daž­niau­sios pas­ta­rų­jų mū­sų ra­jo­ne įvyk­dy­tų nu­žu­dy­mų prie­žas­tys – al­ko­ho­lis ir pa­vy­das.

Pir­ma­die­nį Vil­niaus gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo bu­te ras­ta ne­gy­va 59 me­tų A. S. Ant jos vei­do ir ki­tų kū­no vie­tų ras­tos mu­ši­mo žy­mės.

Iš­va­ka­rė­se bu­te, ku­ria­me mo­te­ris gy­ve­no kar­tu su su­gy­ven­ti­niu N. O., bu­vo gir­tau­ja­ma. Bu­to šei­mi­nin­ko tei­gi­mu, į sve­čius pas jį už­su­ko bu­vu­si žmo­na 49 me­tų V. O. Kar­tu bu­vo ir jos da­bar­ti­nis gy­ve­ni­mo drau­gas 42 me­tų A. S.

Tarp girtaujančiųjų ki­lo kon­flik­tas ir sve­čiai su­mu­šė bu­to šei­mi­nin­ko su­gy­ven­ti­nę A. S. Ry­te mo­te­ris ras­ta be gy­vy­bės žen­klų.

Įta­ri­mai dėl nu­žu­dy­mo pa­reikš­ti 42 me­tų A. S. ir dviem mo­te­rims – 49 me­tų V. O. ir 46 me­tų A. K.

Vie­na iš įta­ria­mų­jų V. O. po­li­ci­jai ži­no­ma, anks­čiau teis­ta už va­gys­tes. Įta­riant nu­žu­dy­mu ji ir jos su­gy­ven­ti­nis A. S. su­im­ti.

Ži­no­mas po­li­ci­jai ir bu­tas, ku­ria­me įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas. Dėl gir­ta­vi­mų ir triukš­mo kai­my­nai skun­dė­si ne vie­ną kar­tą.

Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, šiuo me­tu baig­tos tir­ti dar dvi per­nai įvyk­dy­tų nu­žu­dy­mų by­los.

Jų tra­giš­ka baig­tis pa­na­ši – be­sai­kis al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ir pa­vy­das.

Ge­gu­žės 28 d. grei­to­sios pa­gal­bos dar­buo­to­jai Del­tu­vos mies­te­ly­je „Au­di 80“ mar­kės au­to­mo­bi­ly­je ra­do gu­lin­tį ne­gy­vą vy­rą.

Ant jo vei­do ma­tė­si smur­to žy­mės. Nu­sta­ty­ta, kad tai Gin­ta­rų kai­mo gy­ven­to­jas 35 me­tų V. K. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu iš­si­aiš­kin­ta, kad iš­va­ka­rė­se jis sve­čia­vo­si pas to pa­ties kai­mo gy­ven­to­ją 33 me­tų R. B.

Vy­rai kar­tu  gir­ta­vo. Iš­ger­tu­vių me­tu ki­lo kon­flik­tas dėl to, kad V. K. ėmė mei­lin­tis R. B.  su­gy­ven­ti­nei O. G.

Įpy­kęs R. B. stip­riai su­mu­šė su­gė­ro­vą. Su­muš­tą vy­rą į na­mus par­si­ve­dė ša­lia gy­ve­nan­ti jo drau­gė. Ji ry­te pa­ste­bė­jo, kad sve­čias ne­te­ko są­mo­nės. Tuo­met pa­si­kvie­tė O. G. ir iš­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. Ma­ny­da­mos, kad grei­čiau pa­sieks me­di­kus, mo­te­rys nu­spren­dė au­to­mo­bi­liu ne­lai­mė­lį nu­ga­ben­ti į Uk­mer­gę pa­čios. Grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį jos su­ti­ko Del­tu­vo­je. Su­muš­tą vy­rą ap­žiū­rė­ju­si fel­če­rė kon­sta­ta­vo jo mir­tį.

Gin­ta­rų kai­mo gy­ven­to­jas R. B. bu­vo tą pa­čią die­ną su­lai­ky­tas. Jam pa­reikš­ti įta­ri­mai nu­žu­džius žmo­gų. Vy­riš­kis tei­sia­mas pir­mą kar­tą.

Ki­ta mir­ti­mi pa­si­bai­gu­si tra­ge­di­ja įvy­ko bir­že­lio 25 die­ną. Kuo­met 22 me­tų A. M. ne­te­ko gy­vy­bės, vi­si įvy­kio da­ly­viai taip pat bu­vo ne­blai­vūs. Kon­flik­tas tarp vai­ki­nų ki­lo dėl mer­gi­nos.

Bir­že­lio 24-osios va­ka­re Ku­rė­nų kai­me jau­ni­mas šven­tė Jo­ni­nes – gė­rė sid­rą, alų, deg­ti­nę. A. M. links­mi­no­si prie Ku­rė­nų už­ei­gos. Su­grį­žęs su kom­pa­ni­ja į kai­mą, vai­ki­nas su­si­ti­ko R. P. Pas­ta­ra­sis Jo­ni­nių švęs­ti bu­vo at­va­žia­vęs pas se­se­rį. Abu vai­ki­nai bu­vo ne­abe­jin­gi tai pa­čiai mer­gi­nai. Tad jau ku­rį lai­ką jie­du bu­vo prie­šiš­kai nu­si­tei­kę.

Ki­lus ei­li­niam kon­flik­tui, jie­du nu­spren­dė iš­si­aiš­kin­ti san­ty­kius. A. M. iš­ėjo į lau­ką ne­ši­nas kir­viu, o R. P.  jį puo­lė su pei­liu. Dū­riai bu­vo mir­ti­ni – dar ne­spė­jus at­va­žiuo­ti grei­ta­jai pa­gal­bai, vai­ki­nas mi­rė. Apie įvy­kį bu­vo pra­neš­ta po­li­ci­jai. At­vy­kę pa­rei­gū­nai su­lai­kė įta­ria­mą­jį.

Uk­mer­giš­kiui 25 metų R. P. pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl nu­žu­dy­mo. Pra­ei­ty­je jis bu­vo 6 kar­tus teis­tas už įvai­rius nu­si­kal­ti­mus.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *