Obuolius superka pusvelčiui

Nors obe­lų ša­kos nuo obuo­lių ne­lūž­ta, so­di­nin­kus la­biau­siai nu­vy­lė ne šių­me­tis der­lius, o kai­nos. Su­pir­kė­jai šie­met mo­ka per­pus ma­žiau nei per­nai – po ke­lio­li­ka cen­tų už ki­log­ra­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

09-11-6_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

AB „Anykš­čių vy­nas“ di­rek­to­rius Aud­rius Zu­ze­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad įmo­nė­je šiuo me­tu – pats dar­by­me­tis. Jau pri­im­ta ir per­dirb­ta 4 tūks­tan­čiai to­nų obuo­lių. Sul­tys čia spau­džia­mos tik iš lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos.

Šiuos vai­sius su­pir­ki­nė­ti pra­dė­ta rug­pjū­čio 20 die­ną. Pa­na­šiu me­tu pra­de­da­ma pirk­ti obuo­lius kas­met. Įmo­nės va­do­vas sa­ko, jog anks­ty­vo­sios va­sa­ri­nės veis­lės vy­no ga­my­bai nė­ra tin­ka­mos – iš jų pa­ga­mi­na­ma ma­žiau sul­čių nei iš vė­ly­vų­jų veis­lių. Va­sa­ri­nių veis­lių ir su­pir­ki­mo kai­nos ma­žes­nės.

Tie­sio­giai iš gy­ven­to­jų obuo­lių įmo­nė ne­per­ka – su­tar­tys su­da­ro­mos su su­pir­ki­mo punk­tais.

„Kiek ži­nau, Anykš­čiuo­se esan­tys su­pir­ki­mo punk­tai už ki­log­ra­mą obuo­lių mo­kė­jo po 12–14 cen­tų. Kiek mes mo­ka­me su­pir­kė­jams, ko­mer­ci­nė pa­slap­tis“, – sa­kė A. Zu­ze­vi­čius.

Per­nai ūki­nin­kai pa­sa­ko­jo obuo­lius „Anykš­čių vy­nui“ pri­da­vę po 25 cen­tus už ki­log­ra­mą.

Di­rek­to­rius sa­ko, kad obuo­lių der­lius šie­met ski­ria­si at­ski­ruo­se ša­lies re­gio­nuo­se. Gau­siau­siai de­ra Dzū­ki­jos so­dai, Aukš­tai­ti­jo­je vai­siai už­de­rė­jo ne taip gau­siai.

Įmo­nės pla­nuo­se – su­pirk­ti ir per­dirb­ti 25 tūks­tan­čius to­nų obuo­lių. Per­nai su­pirk­ta 20 tūks­tan­čių to­nų.

Be šių vai­sių šie­met dar įmo­nė pir­ko ir vyš­nias bei juo­duo­sius ser­ben­tus. Kai ku­rioms vy­no rū­šims nau­do­ja­mos aro­ni­jos sul­tys, ta­čiau šių uo­gų šie­met ne­pri­rei­kė – pa­kan­ka­mai at­sar­gų pa­si­ruoš­ta per­nai.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *