Opozicija sutarė su pozicija dėl atliekų tvarkymo

Pra­ei­tą sa­vai­tę ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­spręs­tas nuo va­sa­ros vil­kin­tas klau­si­mas apie at­lie­kų tvar­ky­mo per­spek­ty­vas mū­sų ra­jo­ne. Kaip ne­daž­nai pa­si­tai­ko, opo­zi­ci­ja su val­dan­čiai­siais ra­do kom­pro­mi­si­nį spren­di­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

10-30-2_straipsnio_nuotr

Autorės nuotr. Per pertrauką tarybos nariai tęsė diskusijas apie atliekų tvarkymo rajone galimybes.

Ga­li­my­be iš­sa­ky­ti pro­ble­mas pi­lie­čių tri­bū­no­je pa­si­nau­do­jo VO „SOS Vep­riuo­se“ va­do­vas Ro­mas Pet­ras Šau­lys. Jis pra­šo fi­nan­si­nės pa­gal­bos įgy­ven­di­nant tri­jų var­pų iš­kė­li­mą Vep­rių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ro­žan­čiaus Ka­ra­lie­nės baž­ny­čios var­pi­nė­je.

Su­rink­ti lė­šų ka­ro me­tu su­nai­kin­tų baž­ny­čios var­pų pa­ga­mi­ni­mui pa­vy­ko iš lab­da­rą au­ko­ju­sių as­me­nų, or­ga­ni­za­ci­jų. Ta­čiau jų dar trūks­ta. Var­pų iš­kė­li­mo pro­jek­to ver­tė – 100 tūks­tan­čių li­tų. Kal­bė­ta ir apie baž­ny­čios bokš­to at­sta­ty­mą. Tai pa­rei­ka­lau­tų 1 mi­li­jo­no li­tų.

 

Dvi­ra­čių ta­kų ne­žy­mės

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad ke­ti­na­ma re­konst­ruo­ti J. Ba­sa­na­vi­čia­us ir Baž­ny­čios gat­ves. Ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas pro­jek­tas. Svars­tant šį klau­si­mą, tei­rau­ta­si apie tai, ar bus pa­žy­mė­ti dvi­ra­čių ta­kai.

Pa­si­ro­do, kad, nors pro­jek­tas va­di­na­si „Uk­mer­gės m. gat­vių, pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­kų (Baž­ny­čios g. ir J. Ba­sa­na­vi­čiaus g.) re­konst­ruk­ci­ja“, dvi­ra­čių ta­kai ne­bus žy­mi­mi. Tai ne­įei­na į pro­jek­tą.

Sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius sa­kė, kad ES lė­šo­mis ren­gia­ma­si reng­ti ben­drą dvi­ra­čio ta­kų Uk­mer­gė­je pla­ną, „kad bū­tų vien­ti­sas jun­gi­nys“.

 

Tiks­li­no biu­dže­tą

 

Ra­jo­no biu­dže­to tiks­li­ni­mo klau­si­mą svars­tant ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, šiam spren­di­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Ta­čiau po­sė­dy­je kai kam vis tiek iš­ki­lo ne­aiš­ku­mų.

Sa­vi­val­dy­bė ne­su­ge­bė­jo įsi­sa­vin­ti dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jai skir­tų pi­ni­gų – 30 tūkst. li­tų pa­gal dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų rė­mi­mo pro­gra­mą. So­cial­de­mok­ra­tą Ka­zį Gry­baus­ką do­mi­no sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų prog­no­zės ki­tiems me­tams.

Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė ti­ki­si, kad re­no­vuo­ja­mas na­mas Ute­nos gat­vė­je bus ge­ras pa­vyz­dys gy­ven­to­jams, dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mas vyks ak­ty­viau ir ki­tą­met pi­ni­gai bus pa­nau­do­ti.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas pa­siū­lė per­skirs­ty­ti lė­šas – ne­pa­nau­do­tas skir­ti sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros įstai­goms.

Įvy­ko bal­sa­vi­mas, bet ta­ry­ba siū­ly­mui ne­pri­ta­rė. Šie pi­ni­gai skir­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų Ute­nos g. 4 re­no­va­ci­jos iš­lai­doms pa­deng­ti.

Ta­ry­bos na­riai do­mė­jo­si, ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­pri­trūks lė­šų iš­mo­kė­ti sa­vo dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams. Jiems at­sa­ky­ta mig­lo­tai – ti­ki­ma­si ras­ti.

 

Leng­va­tos ga­li ne­lik­ti

 

Dis­ku­si­jų iš­ki­lo svars­tant klau­si­mą apie mo­kes­tį už ne­for­ma­lų­jį švie­ti­mą Uk­mer­gės me­no mo­kyk­lo­je. Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tuo­se siū­ly­ta iš­brauk­ti punk­tą, ku­ria­me sa­ko­ma, kad jei šio­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si ke­li vie­nos šei­mos vai­kai, tai vie­nam mo­ki­niui rei­kia mo­kė­ti vi­są su­mą, o ki­tiems – po 50 proc. mo­kes­čio.

Leng­va­ta šiuo me­tu tai­ko­ma 45 mo­ki­niams. Per me­tus į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą dėl to ne­gau­na­ma be­veik 8,5 tūks­tan­čio li­tų.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė siū­lo šią leng­va­tą tai­ky­ti, at­si­žvel­giant į šei­mų pa­ja­mas, ir ati­dė­ti, kad įstai­ga ga­lė­tų gau­ti in­for­ma­ci­ją apie šei­mų pa­ja­mas. Ta­ry­ba tam pri­ta­rė.

Kon­ser­va­to­rė Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė ma­no, kad ne­tei­sin­ga leng­va­tas tai­ky­ti tik me­no mo­kyk­los mo­ki­niams, o pa­mirš­ti spor­ti­nin­kus. Jos iš­sa­ky­tos min­tys pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė.

 

Nuo mo­kes­čio ne­at­lei­do

 

Klau­si­mą „Dėl prie­mo­nių ši­lu­mos kai­noms ma­žin­ti“ ta­ry­bos na­riai spren­dė emo­cin­gai.

Bu­vo siū­lo­ma UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ at­leis­ti nuo ne­kil­no­ja­mo tur­to mo­kes­čio. Jis su­da­ro apie 140 tūks­tan­čių li­tų. Ma­no­ma, kad nuo to su­ma­žė­tų ši­lu­mos kai­na gy­ven­to­jams.

Pa­sak K. Gry­baus­ko, pa­čio­je „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ yra prie­mo­nių dau­giau tau­py­ti. „Gė­da bu­vo žiū­rė­ti TV lai­das“, – re­pli­ka­vo ta­ry­bos na­rys, pri­min­da­mas ne­se­niai per te­le­vi­zi­ją pa­vie­šin­tas įmo­nės iš­lai­das, žen­kliai per di­de­les tu­a­le­ti­niam po­pie­riui, bal­dams, in­ter­ne­ti­nei sve­tai­nei.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad at­leis­ti nuo ne­kil­no­ja­mo tur­to mo­kes­čio ne­tiks­lin­ga. Kai svars­to­mas biu­dže­tas, ir 1000 li­tų yra di­de­lė su­ma.

Po dis­ku­si­jų ta­ry­ba nu­ta­rė nuo mo­kes­čio įmo­nės ne­at­leis­ti.

 

Re­mon­tuos ke­lius

 

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no są­ra­šą sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tų, pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ja­mų iš ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų. Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bei skir­ta 338,8 tūkst. li­tų.

Mies­to se­niū­ni­jai skir­ta 40 tūkst. li­tų. Bus re­mon­tuo­ja­mos mies­to gat­vės su as­falt­be­to­nio dan­ga ir ap­link­ke­lis. Svars­to­ma, kad ap­link­ke­lį per­duo­ti Vil­niaus re­gio­no ke­liams.

Gruo­džio 17-osios gat­vės re­mon­tui skir­ta 14 tūkst., Žel­vos se­niū­ni­jai – 13,6 tūkst., S. Dau­kan­to gat­vės ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 271 tūkst. li­tų.

Iš­kel­tas klau­si­mas apie pės­čių­jų til­tą Žie­do ir Del­tu­vos gat­vių san­kry­žo­je. Vi­si su­tin­ka, kad jį rei­kia griau­ti, ta­čiau nė­ra lė­šų. Pri­reik­tų dau­giau nei 60 tūkst. li­tų. Šie veiks­mai, kaip ir ke­lio žie­do šio­je vie­to­je įren­gi­mas, lie­ka pri­ori­te­ti­nių dar­bų są­ra­še.

 

Siū­lė steig­ti įmo­nę

 

A. Du­dė­nas jau bir­že­lio mė­ne­sį pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me siū­lė sa­vi­val­dy­bei steig­ti UAB „Uk­mer­gės at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“.

Pa­sak jo, sa­vi­val­dy­bė įve­dė vi­suo­ti­nę rin­klia­vą, to­dėl pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad gy­ven­to­jų at­lie­kos bū­tų tvar­ko­mos kuo ma­žes­nė­mis są­nau­do­mis.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė ga­lė­tų už­tik­rin­ti sėk­min­gą ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gą, spręs­tų ža­lių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo pro­ble­mas, jai ga­lė­tų bū­ti pa­ti­kė­tas ir sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mas.

Ta­ry­bos na­rys svars­to, kad var­tų mo­kes­tis re­gio­ni­nia­me są­var­ty­ne nuo­lat ky­la ir ver­čia gal­vo­ti apie pir­mi­nio at­lie­kų rū­šia­vi­mo li­ni­ją Uk­mer­gė­je.

 

Pri­sta­tė rū­šia­vi­mo li­ni­ją

 

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius kri­ti­ka­vo pa­siū­ly­mą dėl eko­no­mi­nės da­lies, stra­te­gi­jos ne­bu­vi­mo. Pa­va­di­no tai po­li­ti­niu spren­di­mu be pa­grin­di­mo skai­čiais.

At­lie­kų tvar­ky­mo klau­si­mus nuo va­sa­ros spren­džia dar­bo gru­pė, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas. Jis sa­kė, kad, įgy­ven­din­da­ma A. Du­dė­no pro­jek­tą, sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų skir­ti apie 5 mln. li­tų. Net per­kant įran­gą li­zin­go bū­du, pra­džiai tek­tų su­mo­kė­ti apie 1 mln. To­kių pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri.

Dar­bo gru­pė siū­lo su­da­ry­ti su­tar­tį su pri­va­čiu ope­ra­to­riu­mi kon­ce­si­jos pa­grin­dais.

Kon­ce­si­ja – su­tar­tis dėl vals­ty­bei ar sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių gam­tos tur­tų, įmo­nių ar ki­tų ūki­nių ob­jek­tų ati­da­vi­mo pri­va­tiems as­me­nims ar jų ben­dro­vėms eks­plo­a­tuo­ti tam tik­ro­mis są­ly­go­mis.

Su įmo­ne, lai­mė­ju­sia sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są, bū­tų su­da­ry­ta kon­ce­si­jos pa­grin­dais pa­grįs­ta su­tar­tis. Sa­vi­val­dy­bės pa­rink­to­je vie­to­je ji sa­vo lė­šo­mis įreng­tų ant­ri­nių at­lie­kų rū­šia­vi­mo li­ni­ją. Tai leis­tų ma­žiau at­lie­kų vež­ti į są­var­ty­ną ir ma­žin­ti pa­slau­gos kai­ną. Iš­rū­šia­vus at­lie­kas, ža­lia­vos bū­tų tin­ka­mos ant­ri­niam per­dir­bi­mui. Tai ir­gi pri­si­dė­tų prie kai­nos už at­lie­kų tvar­ky­mą gy­ven­to­jams ma­ži­ni­mo.

Su­tar­tis su įmo­ne tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta 5 me­tų lai­ko­tar­piui, ku­riam pa­si­bai­gus, įran­ga per­ei­tų sa­vi­val­dy­bės ži­nion. Sa­vi­val­dy­bė pa­ti ap­si­spręs­tų, ar jai nau­din­ga per­im­ti li­ni­ją.

Nors dau­ge­lis tuo su­abe­jo­jo, vi­ce­me­ras pa­ti­ki­no, kad įmo­nės veik­lą kon­tro­liuo­ti pa­si­ren­gu­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Bal­suo­jant dėl ant­ri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mo li­ni­jos įren­gi­mo, su­da­rant kon­ce­si­jos pa­grin­dais su­tar­tį su vie­šo­jo kon­kur­so bū­du iš­rink­ta įmo­ne, dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių tam pri­ta­rė.

 

Glo­bo­ti­nius nuo sve­čių at­skirs

 

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų nak­vy­nės pa­slau­gų tei­ki­mo įkai­nis – 25 li­tų už pa­rą vie­nam as­me­niui.

Įstai­gos di­rek­to­rius Vy­gan­tas Ka­se­lis in­for­ma­vo, kad ket­vir­tas pa­sta­to aukš­tas yra tuš­čias, ja­me 10 kam­ba­rių. Vai­kų glo­bos na­mams bū­tų pra­var­tu už­si­dirb­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų.

Ta­ry­bos na­riai do­mė­jo­si, ar tu­ri­mi rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai teik­ti to­kias pa­slau­gas. At­sa­ky­ta, jog pa­tal­po­se gy­ve­na vai­kai ir pa­tal­pos hi­gie­nos nor­mas ati­tin­ka. Pa­slau­gos bus tei­kia­mos Uk­mer­gė­je pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čių as­me­nų ap­gy­ven­di­ni­mui.

Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas  na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas su­abe­jo­jo, ar dar­buo­to­jai at­skirs glo­bos na­mų vai­kus nuo „nak­vi­ny­kų“. Di­rek­to­riui to­kios abe­jo­nės ne­ki­lo – sa­vo glo­bo­ti­nius jie pa­žįs­tą.

 

Se­niū­nui ne­pra­ne­ša

 

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas at­si­lie­pė į anks­tes­nia­me po­sė­dy­je iš­sa­ky­tus Sei­mo na­rės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­ste­bė­ji­mus dėl aikš­tės prie Vil­kmer­gės skulp­tū­ros. Re­li­gi­nio ren­gi­nio me­tu prie skulp­tū­ros „pui­ka­vo­si“ bio­tu­a­le­tai. Čia nė­ra au­to­mo­bi­liams drau­džian­čio va­žiuo­ti žen­klo.

Se­niū­nas pa­ti­ki­no ne­gau­nąs iš sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mų apie iš­duo­da­mus lei­di­mus ren­gi­niams, be to, tuo me­tu jis atos­to­ga­vo.

Ke­lio žen­klą sta­ty­ti tar­sis sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­džio me­tu.

 

Vy­ko į už­sie­nį

 

Ta­ry­bos na­riai bei sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai po­sė­džio pa­bai­go­je džiau­gė­si sa­vo ke­lio­nė­mis po už­sie­nius. Pa­sa­ko­jo apie vi­zi­tus jau ne kar­tą min­tais ta­kais – į Bal­ta­ru­si­ją, Uk­rai­ną, An­gli­ją, Ita­li­ją.

Nors ne­re­tai po­sė­džiuo­se, svars­tant skur­džiai gy­ve­nan­čių gy­ven­to­jų pa­teik­tus pra­šy­mus at­leis­ti nuo mo­kes­čio ar su­teik­ti pa­šal­pą, ta­ry­bos na­riai ra­jo­no pi­ni­gi­nės ne­pra­ve­ria, ke­lio­nėms, ofi­cia­liai va­di­na­moms vi­zi­tais, pi­ni­gų ne­gai­li.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *