Pa­gerb­ti ge­riau­si me­tų spor­ti­nin­kai

 

Me­tų pa­bai­go­je tra­di­ciš­kai iš­ren­ka­mi ir pa­ger­bia­mi ge­riau­si me­tų spor­ti­nin­kai. Ir šie­met į to­kį ren­gi­nį moks­lei­vius su­kvie­tė Uk­mer­gės spor­to cen­tro va­do­vai ir tre­ne­riai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Sveikatingumo cen­tre „Si­ner­gi­ja“ vy­ku­sio­je šven­tė­je spor­ti­nin­kus pa­svei­ki­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas. „Ne­svar­bu, kaip at­ei­ty­je su­si­klos­tys jū­sų gy­ve­ni­mas, ta­čiau spor­ti­nin­kų ke­ly­je įgy­tas at­kak­lu­mas jums tik­rai pa­dės“, – sa­kė jis.

 

 

Ge­riau­si 2009-ųjų me­tų spor­ti­nin­kai.

 

Me­tų spor­ti­nin­ko ti­tu­las šie­met ati­te­ko Uk­mer­gę pa­sau­ly­je gar­si­nan­čiam Žil­vi­nui Li­nar­tui.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.To­les­nių aukš­tų pa­sie­ki­mų moks­lei­viams lin­kė­jo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­gi­man­tas Ma­tiu­kas. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no ir Spor­to cen­tro di­rek­to­rius Vy­tau­tas Tut­lys. Jis pa­skel­bė šių me­tų ge­riau­siuo­sius – jau­nių ir jau­nu­čių gru­pės spor­ti­nin­kų de­šim­tu­kus.

V. Tut­lys svei­ki­no ir spor­to klu­bų ge­ne­ra­li­nius rė­mė­jus – AB „Uk­mer­gės ke­liai“, UAB „Uk­mer­gės ver­smė“, svei­ka­tin­gu­mo cen­tro „Si­ner­gi­ja“, UAB „Al­ga“, “Val­do lei­dyk­los” va­do­vus.

Ge­riau­sio 2009-ųjų spor­ti­nin­ko ti­tu­lą šie­met pel­nė im­ty­ni­nin­kas Žil­vi­nas Li­nar­tas.

Bai­gia­ma­ja­me me­tų ren­gi­ny­je pa­gerb­ti ir Uk­mer­gės spor­to klu­bai „Vil­kas“, „Juo­da­sis ri­kis“, „Vi­diš­kiai“, „Vil­kmer­gė“ „Spar­ta­kas“, Uk­mer­gės mo­te­rų krep­ši­nio klu­bas.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *