Paaiškėjo, kas veš ukmergiškių šiukšles

Aiš­kė­ja, kas rū­pin­sis uk­mer­giš­kių šiukš­lė­mis ar­tė­jan­čius pen­ke­rius me­tus. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­slau­gų pir­ki­mas“ lai­mė­jo vil­nie­čių fir­ma UAB „Eko­no­vus“. Kon­kur­so re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ap­skųs­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kon­kur­se iš vi­so da­ly­va­vo ke­tu­rios įmo­nės. Vi­sos jos – ne Uk­mer­gės ver­slo at­sto­vės. Trys iš pa­siū­ly­mus pa­tei­ku­sių įmo­nių re­gist­ruo­tos Vil­niu­je, o vie­na  – Tra­kuo­se.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Ger­vins­kie­nė sa­kė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko pa­siū­ly­mų nag­ri­nė­ji­mas ir tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­jos ver­ti­ni­mas.

At­li­kus šias pro­ce­dū­ras penk­ta­die­nį pa­skelb­tas kon­kur­so lai­mė­to­jas – ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­si įmo­nė.

UAB „Eko­no­vus“ to­ną bui­ti­nių at­lie­kų pa­si­siū­lė vež­ti už 173 li­tus ir 3 cen­tus. Ki­tų dvie­jų kon­kur­so da­ly­vių pa­siū­ly­tos kai­nos bu­vo 189 ir 202 li­tai. Ket­vir­to­ji kon­kur­se da­ly­va­vu­si įmo­nė pri­pa­žin­ta ne­tin­ka­ma.

Nuo pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo ra­jo­ne at­lie­kas tvar­ko UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su ja pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je įkai­nis už to­ną įver­tin­tas 244 li­tais.

Ši su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta pus­me­čiui po to, kai il­ga­lai­kę trejų me­tų su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be nu­trau­kė UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Kon­kur­so „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­slau­gų pir­ki­mas“ re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ap­skųs­ti per 15 die­nų. Jei to ne­bus pa­da­ry­ta, su UAB „Eko­no­vus“ bus pa­si­ra­šy­ta pen­ke­rių me­tų su­tar­tis.

UAB „Eko­no­vus“ tvar­ko at­lie­kas Vil­niu­je, Kau­no ra­jo­ne, Klai­pė­do­je, Klai­pė­dos ra­jo­ne, Kai­šia­do­ry­se, Prie­nuo­se, Birš­to­ne, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, Ša­kiuo­se, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je ir Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je Mins­ke, kur vei­kia ben­dro­vės duk­te­ri­nė įmo­nė „Ekog­rup­pa“.

UAB „Eko­no­vus“ tu­ri ant­ri­nių ža­lia­vų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo pa­da­li­nius vi­suo­se di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Jei bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, tie­kė­jas tu­rės Uk­mer­gė­je įreng­ti at­lie­kų rū­šia­vi­mo li­ni­ją.

Uk­mer­gė­je per me­tus iš­ve­ža­ma apie 17 000 to­nų bui­ti­nių at­lie­kų. Vi­sos su­tar­ties me­tu nu­ma­to­mas pre­li­mi­na­rus at­lie­kų kie­kis – apie 80 000 to­nų.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *