Paaiškėjo visas kandidatų į Seimą sąrašas

Pa­ga­liau pa­aiš­kė­jo vi­si kan­di­da­tai, ku­rie Sei­mo na­rio man­da­to sieks ly­giai po mė­ne­sio vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se.

Sa­vo kan­di­da­tus Uk­mer­gės apy­gar­do­je ke­lia 12 po­li­ti­nių par­ti­jų. Kai ku­rios iš jų apie sa­vo kan­di­da­tus pra­bi­lo sau­sio pra­džio­je. O šią sa­vai­tę „kor­tas“ ati­den­gė ir li­ku­sios par­ti­jos – pa­aiš­kė­jo vi­sų į Sei­mą pre­ten­duo­jan­čių po­li­ti­kų pa­var­dės.

 

02-01-2_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je ke­lia­mas kan­di­da­tas – Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos – Ka­zys Gry­baus­kas, Dar­bo par­ti­jos – Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Uk­mer­gės apy­gar­do­je kan­di­da­tuos Emig­ran­tų par­ti­jos ly­de­ris Juo­zas Mu­raus­kas. Ko­vo­to­jų už Lie­tu­vą są­jun­gos na­riai rin­ki­muo­se į Sei­mą de­le­guo­ja Vy­tau­tą Šus­taus­ką.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tė – Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga siun­čia į rin­ki­mus Da­nu­tę Už­ku­rė­ly­tę.

Li­be­ra­lų są­jū­dis iš­kė­lė sa­vo kan­di­da­tę – Dai­vą Krikš­ta­po­nie­nę. Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos iš­kel­tas kan­di­da­tas – Ar­tū­ras Me­lia­nas.

Nuo po­li­ti­nės par­ti­jos „Są­jun­gos TAIP“ Uk­mer­gės apy­gar­do­je Sei­mo na­rio man­da­to sieks Li­gi­tas Ker­na­gis.

Par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ kan­di­da­tas – Ju­lius Gird­vai­nis, Tau­ti­nin­kų są­jun­gos – Gin­ta­ras Son­gai­la.

Iš sa­va­ran­kiš­kai rin­ki­muo­se no­rė­ju­sių da­ly­vau­ti aš­tuo­nių pre­ten­den­tų li­ko du – Ju­lius Ka­zė­nas ir Min­dau­gas Kluo­nis.

Ko­vo 3 die­ną vyks rin­ki­mai į Sei­mą vien­man­da­tė­se Uk­mer­gės, Za­ra­sų–Vi­sa­gi­no bei Bir­žų–Ku­piš­kio apy­gar­do­se. Uk­mer­gė­je nau­jas Sei­mo na­rys bus ren­ka­mas vie­toj mi­ru­sio Ju­liaus Ve­sel­kos. Ki­to­se rin­ki­mų re­zul­ta­tai pa­nai­kin­ti dėl nu­sta­ty­tų šiurkš­čių pa­žei­di­mų.

Pa­kar­to­ti­niuose rin­ki­muose dėl Sei­mo na­rio man­da­to iš vi­so var­žy­sis 37 kan­di­da­tai.

Dau­giau­sia – 14 – yra Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je, 12 – Za­ra­sų–Vi­sa­gi­no ir 11 – Bir­žų–Ku­piš­kio rin­ki­mų apy­gar­do­je.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *