Paaukojo maisto už 745 tūkstančius litų

Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių pir­kė­jus pa­si­ti­ko „Mais­to ban­ko“ sa­va­no­riai, pra­šy­da­mi pa­au­ko­ti mais­to var­gin­gai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms. Per dvi die­nas pa­vy­ko su­rink­ti 745 tūkst. li­tų ver­tės il­gai ne­gen­dan­čių mais­to pro­duk­tų.

Uk­mer­gė­je „Mai­sto ban­ko“ ak­ci­jo­je da­ly­va­vo„Gel­bė­kit vai­kus“, Sa­ma­rie­čių ben­dri­jos, Ne­įga­lių­jų drau­gi­jos, Ne­įga­lių­jų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­rių sa­va­no­riai.

Per dvi die­nas jie su­rin­ko 3 101 vie­ne­tą mais­to pro­duk­tų, ku­rių ver­tė 9 056 li­tai.

Per per­nykš­tę prieš­ve­ly­ki­nę ak­ci­ją Uk­mer­gė­je bu­vo su­rink­ta kiek dau­giau – 3 635 vie­ne­tai mais­to pro­duk­tų, ku­rių ver­tė 11 351 li­tas.

Su­rink­ti pro­duk­tai bus iš­da­lin­ti tų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios da­ly­va­vo ak­ci­jo­je, sky­rių na­riams.

Pa­sak „Mais­to ban­ko“ di­rek­to­rės Dei­man­tės Žeb­raus­kai­tės, daž­niau­siai mais­tą lab­da­rai do­va­no­jo ap­si­pirk­ti at­vy­ku­sios šei­mos. Pa­pras­tai žmo­nės au­ko­jo vie­ną–du pro­duk­tus, bet bu­vo ir pil­ną ve­ži­mė­lį mais­to at­stū­mu­sių ge­ra­da­rių.

At­si­dė­ko­da­mi sa­va­no­riai au­ko­ju­sie­siems da­li­no ag­ro­fir­mos „Sėk­los“ do­va­no­tų ba­zi­li­kų sėk­las ir „Mais­to ban­ko“ drau­go žen­kle­lius.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *